Search form

Marəkusə 1

Waazanə ŋga Yoohana əndə ɗa bapətisəma

(Mat. 3.1-12; Luka 3.1-9; Yooh. 1.19-28)

1Wiinə 'watəginə ŋga Ŋunyi Habara agyanə Yeesu *Aləmasiihu, *Uuzənə ŋga Əntaŋfə. - 2Kə ɗii makə sətə bii Əntaŋfə ka Uuzənaakii asəkə ləkaləkatə ŋga *anabi Isaaya oo'i: -

“Wanyinə ka sləkeenə ka masləkee əndaaki

kaa ca ta ka hə kəŋwanə,

ca haɗatəgi ka hə də rəgwa, taabu'u nii kwa dzə.

3Ka kaalanə nə ci agi bilinə, ca ba, -

Haɗatəgimə də rəgwa ka Slandana,

Kəŋeemə ka ci ka rəgwa.”

4Ha'ə makə ətsə shigi Yoohana əndə ɗa bapətisəma aagi bilinə. Ca waaza ka ənja, ca ba, “Uneemə ka ɗa 'waslyakəənə, una baanə ka Əntaŋfə, ənjə a yiɓə koonə bapətisəma, kaa Əntaŋfə a tifyagi koonə 'waslyakəənə goonə.” - 5Wata ənji asəkə vəranə ŋga Urusaliima, da hara hanyinə ŋga Yahudiya patə a shi ka fa waɓənə ama Yoohana. Təya baabagi 'waslyakəənatii, ca ɗa ka tii bapətisəma asəkə gəərə ŋga Urədunə. 6Ma Yoohana, shiŋkinə ŋga ŋgyalooba nji ka kəjeerənaakii. Ca əgəgi ŋukii də gyara ŋga kuvə'unə. Ayiwa da moozəŋa nji zəmaakii. - 7Ca ba ka ənja, “Tə'i əndətə na uugya ba'ə ka shinə, ɗuunuunaakii palee ka naaki. Taa zə'u ŋga ɓiɓinaakii, paa nyi mbu'i bahə gwaŋaanənə, nya pərəgi. 8Də ma'inə ɗii nyi koonə bapətisəma. Amma ma ca, də Malaaɓa Ma'yanə nii kəya ɗa koonə bapətisəma.”

Ɗa bapətisəma ka Yeesu

(Mat. 3.13-17; Luka 3.21-22)

9Ma ka saa'ikii, kə ma'i Yeesu də Nazaratu anə hanyinə ŋga Galili, ca palə aaɓii Yoohana. Yoohana a ɗa ka ci bapətisəma asəkə gəərə ŋga Urədunə. 10Ma ca shigi ha'ə agi ma'inə, wata ca nee ka səkəntaŋfə mawunəkii, Ma'yanə ŋga Əntaŋfə a jima aanəkii makə kurəkuta. 11Wata uura ŋga əndə a waɓya dadagyə, əŋki ci, “Hə nə Uuzənaaki. Kə uu'i nyi tə hə. Hə ca uuɗagi səkəki.” -

Təɓənə ŋga *Seetanə tə Yeesu

(Mat. 4.1-11; Luka 4.1-13)

12Ma daba'əkii, pii wata Ma'yanə ŋga Əntaŋfə a kərəgi tə Yeesu aagi bilinə. 13Baanə ənfwaɗə pu'unə nə ci agi bilinə. Seetanə a təɓə tə ci. Tə'i dabanyinə agi biliita. Amma kə cakə malaa'ikanyinə tə ci.

'Wanə ŋga Yeesu tə ənji təəmənə ənfwaɗə

(Mat. 4.12-22; Luka 4.14-15; 5.1-11)

14Kə kəsəgərə ənji tə Yoohana aa furəshina, wata Yeesu a maɗə, ca palə aanə hanyinə ŋga Galili. Ca dzə də waaza Ŋunyi Habara ŋga Əntaŋfə. 15Əŋki ci, “Kə uugi saa'i mbu'unə. Kədəhə nə Əntaŋfə ka ɗa ŋwaŋuunaakii. Uneemə ka ɗa 'waslyakəənə, una baanə ka ci, una vii gooŋga ka Ŋunyi Habara.”

16Ma Yeesu a dzə də wiigi'inə ama uunəvə ŋga Galili, wata ca lapaa ndzəkəŋushi'inə bəra'i, təya təəmə; waatoo i Simoonə da Andərawəsə. 17Yeesu a ba ka tii, “Shoomə atsaki, kaa nya dzəgunə koonə makə sətə ci ənjə a ɗa slənə ŋga təəmə ənja.” 18Pii wata təya bwasee ka slaaɗatii, təya palə atsakii. -

19Ma ca əntsahee gi'u, wata ca nee ka manjeevənə ŋga Zabadiya, waatoo i Yakubu da Yoohana, tii asəkə kumbawalatii ka haɗa də slaaɗatii. 20Pii wata ca 'wa tə tii, təya bwasee ka dəsənətii da ənji slənə ka tii asəkə kumbawala, təya palə atsakii.

Mbəɗəpaanə ŋga Yeesu də əndə ginaaja

(Luka 4.31-37)

21Ma daba'əkii, təya palə aasəkə vəranə ŋga Kafarənahumə. Makə mbu'ya *uusəra ŋga əpisəka, wata Yeesu a dzə aasəkə *kuvə də'wa, ca ndzaŋə dzəgunənə ka ənja. 22Makə fii tii dzəgunənaakii, kə ɗii ka tii ka sə ŋga hurəshishinə, acii də shiinaakii saakii cii kəya dzəgunə ka tii, əntaa makə sətə ci *maliminə ŋga bariya a dzəgunə ka tii. -

23Pii wata waatsə əndə ginaaji asəkə kuvə də'watii, 24ca ka vurənə, əŋki ci, “Yeesu əndə Nazaratu, mi nə uushi gaamə a pa da hə kwa? Kə shi hə ka zamaginə diinə kwa? Kə shii nyi taa wu nə hə: Malaaɓa əndətə sləkee Əntaŋfə nə hə.” - 25Wata Yeesu a la ŋguruunə ka ginaajita, əŋki ci, “Ndzaawə kəɗa'ə! Dzəgi ashi əndətsa!” 26Wata ginaajitə a udzətə tə əndəta, ca kagi vurənə, ca shigi ashikii. 27Kə ɗii ka ənji patə ka sə ŋga hurəshishinə ka shaŋə, təya ba ahadatii, “Mi nə uushi ha'ə makə ətsa? Ma ətsa, kura dzəgunənə. Taa ginaajinyinə maa, agi wazənə nə ci ka tii də baawəɗa, təya fa tə ci.” 28Pii wata habaraakii a huwugi taa dama patə anə hanyinə ŋga Galili.

Mbəɗəpaanə ŋga Yeesu də ənji bwanea laŋə

(Mat. 8.14-17; Luka 4.38-41)

29Makə shigi i Yeesu asəkə kuvə də'wa, wata təya dzəgərə tii da i Yakubu da Yoohana aasii aa ha i Simoonə da Andərawəsə. 30Ma gi ci, gwakə nə sərəhu ŋga Simoonə minəkii, kə tsəfəgi shishinətə iza'u. Wata təya ba ka ci oo'i, gwakə nə ki. 31Makə fii ci ha'ə, ca dzə aaɓitə, ca kəsətə tə ki ka ciinə, ca maɗee ka ki. Wata iza'unə ŋga shishinətə a əpigi. Ka ha'ə, kə ɗii ki ka tii zəma. -

32Ma kədəwanə, ətsə kulagərənə ŋga uusəra, wata ənjə a kyaara ka Yeesu ənji bwanea da ənji ginaaji patə. 33Kə jagi ənji vəraatə də nə patə aahatə aa uura mayi. 34Ca mbəɗəpaa də ənjitə kyaara ənji da bwaneanyinə laŋə kama kama ashitii, ca lyaakagi ginaajinyinə laŋə ashitii. Pooshi ci luuvə ginaajinyinə a waɓə, acii kə shii tii taa wu nə ci. -

Dzənə ŋga Yeesu ka waaza aanə hanyinə ŋga Galili

(Luka 4.42-44)

35Ma ətsə tsəɗakə ha ma'ə mapukəmə, wata Yeesu a maɗə, ca palə ka hatə pooshi ənji davə, ca ɗa də'wa. - 36Makə ma'i Simoonə da hara ənjita, wata təya palə ka alənə tə ci. 37Makə lapaa tii tə ci, əŋki tii ka ci, “Agi alənə nə ənji patə tə hə.” 38Əŋki ci ka tii, “Ma ɗanaamə, dzaamə ka hara vəranyinə kədə-kədəhə kaa nya waaza davə əsə. Acii ci nə sətə kira tə nyi.” 39Wata ca wiigi'itə hanyinə ŋga Galili patə, ca dzə də waazanə asəkə kuvə də'wanyinatii, ca lyaakagi ginaajinyinə ashi ənja. -

Mbəɗəpaanə ŋga Yeesu də əndə uyikuzəna

(Mat. 8.1-4; Luka 5.12-16)

40Yoo, wata əndə'i əndə uyikuzənə a shi aaɓii Yeesu, ca gərə'waanə akəŋwaciikii, ca kədii kaa Yeesu a tsakə tə ci, əŋki ci, “Maɗa ka luuvənə nə hə, ka mbeenə nə hə ka mbəɗəpaanə də nyi, kaa nya shii ndzaanə malaaɓakii.” 41Kə nyihə Yeesu təgunuunə ŋga əndəta, wata ca təɗapaa ciinəkii, ca təɓətə tə ci, ca ba ka ci, “Awa, kə luuvə nyi. Mbəɗuu.” 42Pii wata kə dzəgi uyikuzənətə ashikii, kə mbə'i ci. 43Wata Yeesu a ba ka ci, “Duu saaku.” Amma ca ɗa ka ci bariya də ŋgeerənə 44də banə, “Fatə ŋga'ə, kaa nya ba ka hə, ga ha bapaa ka əndə sətsə ɗii shaŋə. Amma ma ɗanəkwa, duu aa ha *limanə, ha ɓaarii ka ci naaku na, ca tsaamətə taa iitə nə hə. Ma daaba'əkii, ha ɗa sataka makə sətə bii Muusa, kaa ənji patə a shii oo'i, kə mbə'i hə tanyi.” - 45Amma əndətə a dzə saakii də baaba waɓəətsə taa dama patə yadə mbəɗeenə taa gi'u. Putə ŋga ətsə ha'ə, pooshi Yeesu ənyi ka mbee ka dzənə aasəkə əndə'i vəranə ka rəgwa ginə ŋga ənji ma'ə. Amma kə ndzaa ci saakii agi bilinə, ənjə a shi aaɓiikii taa dama patə. -

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index