Search form

Marəkusə 13

Waɓənə ŋga Yeesu agyanə uulagi *yi ŋga Əntaŋfə

(Mat. 24.1-2; Luka 21.5-6)

1Ma ətsə Yeesu a shigi asəkə yi ŋga Əntaŋfə, wata əndə'i əndə ahada lyawarənaakii a ɓaarə ka ci, əŋki ci, “Maləma, tsaamuu dagwaanə ŋga ghənəəna da i faariinəkii.” 2Yeesu a jikəvə, əŋki ci, “Kə nee hə ka madiigərə ghənəətsə patə nii? Taa rəŋwə pooshi faara na mbəɗaanə ganə anə əndə'i, ka waalaginə nə ənji patə.” -

Ciɓənyiitə na la tə ənja taabu'u muudinə ŋga duuniya

(Mat. 24.3-14; Luka 21.7-19)

3Ma daba'əkii, wata Yeesu a dzə ka ndzaanə dasə anə giŋwə ŋga Zayitunə, a purəŋa yi ŋga Əntaŋfə. I Piita da Yakubu da Yoohana ba'ə Andərawəsə a shi aaɓiikii tii daanətii, əŋki tii: 4“Bawə keenə guci saŋə nə ətsə ha'ə a ɗa. Mi saŋə na slənə ka ɓaariinə oo'i, kə mbu'ya saa'i ŋga ɗaaɗanə ŋga uushi'iitsə pata?”

5Wata əŋki Yeesu ka tii, “Nəhəmə acii ga ənjə a gəpi duunə. 6Acii tə'i ənji laŋə na shi, təya ɗəkəvə ləməki ka natii na, taa wu ca ba, ci nə *Aləmasiihu, təya ŋusləgi də hara ənji laŋə a rəgwa. 7Kadə nuuna fa habara ŋga paapanə taa dama patə. Amma goona buurə. Acii ma ətsa, weewee ka ɗanə ha'ə, amma əntaa ci nə muudinə ŋga duuniya. 8Kadə nə əndə'i slikərənə a dzə ka panə da əndə'i. Ŋwaŋuunə a pa da əndə'i ŋwaŋuunə. Kadə nə gəgədzənə ŋga hanyinə a ɗaaɗa taa dama patə, maɗəfənə a kula əsə. Ma ətsə patə, makə 'watəginə ŋga ɓərakənə ətsa. -

9“Amma, ma una, nəhəmə noonə na. Acii tə'i ənji na kəəsə tuunə, təya kərə aakəŋwacii gəŋwanə, təya fəslə tuunə asəkə *kuvə də'wanyinə, təya kərə tuunə aakəŋwacii ŋgwamənanyinə da meeminə putə ŋga nə'unə goonə tə nyi. Ka ɗanə nə ətsə ha'ə, koona shii mbee ka bagi ka tii Ŋunyi Habara. - 10Acii tyasə see a waaza ənji Ŋunyi Habara taa dama patə zəku'i, taabu'u mbu'yanə muudinə ŋga duuniya. 11Maɗa kə kirə tii tuunə aakəŋwacii gəŋwanə, goona ənvutə noonə nə ka buurə sə ŋga banə ka tii. Amma bamə ka tii sətə shivə aa moonə unə akəŋwaciitii. Acii ma waɓəətə nuunə ba, əntaa noonə amma ŋga Malaaɓa Ma'yanə. -

12“Kadə nə ndzəkəŋunə a ŋgərə tə ndzəkəŋuci, ca vii ka ɓələginə. Dəsənə manjeevənə əsə, ka ɗanə nə tii ha'ə. Ha'ə ɗanə nə manjeevənə əsə, ka viinə nə tii tə mapoo tə tii ka ɓələginə. - 13Taa wu patə, kadə nii kəya ushapaa tuunə putə ŋga nə'unə goonə tə nyi. Amma taa wu patə sə'watə ciɓənyinəkii ca'ə ka muudinə, ka upaanə nə ci luupaanə.” -

Ciɓətə palee də ajijinəənə

(Mat. 24.15-28; Luka 21.20-24)

14“Kadə neenə nuunə ka ma'ajijinə uushi ətə palee ca kəŋaanə ka hatə pooshi dəɓee ka ci nə kəŋaanənə davə.” (Ma əndətə ca jaŋga, wa ca paaratəgi ŋga'ə.) “Maɗa kə nee unə ha'ə, ma ənjitə ganə anə hanyinə ŋga Yahudiya, wa təya huyi ka umbənə aanə giŋunyinə. - 15Ma əndətə dzakə anə kuvaakii, wa ca jimagərə, ca huyi, ga ca dzə dasii ka ŋgərəənə uushi. - 16Ma əndətə də bilə əsə, ga ca ənə aasii ka ŋgira kəjeerənaakii. 17Tə'i ŋgəra'wə agyanə maki ɗasəkiinə da ŋugiginə ka saa'ikii. 18Kədiimə acii Əntaŋfə, acii ga saa'itsə a ɗii deevyanə. 19Acii ma ka saa'ikii, ka sanə nə ənji ciɓənyinə ətə pooshi sha ɗii, njaŋanə ka saa'itə tagii Əntaŋfə duuniya ca'ə ka əndzə'i. Pooshi uushi na ənə ka ɗanə ha'ə ma'ə makə ci əsə. - 20Maci pooshi ətə galee Əntaŋfə ka saa'ikii, kaɗa pooshi əndə shiŋkinə ca mbəɗə. Amma acii putə ŋga mataɗə ənjaakii, ka galeenə nə ci ka saa'ikii.

21“Maa kə bii əndə koonə, Tsaaməmə, waanə Aləmasiihu ganə, taa, waatəta gatə, goona luuvə. - 22Acii kadə nə aləmasiihunyinə da anabinyinə ŋga jirakənə a shigi, kadə nə təya ɗaaɗa sə ŋga hurəshishinə, kaa təya shii ŋuusləgi də ənja. Maci ka mbeenə nə tii maa, da i mataɗə ənji ŋga Əntaŋfə. - 23Kə bagi nyi koonə patənə ŋga uushi'inə daga saa'ikii ma'ə mambu'yanə. Acii ha'ə, nəhəmə noonə na.”

Ənyanə ŋga *Uuzənə ŋga ənda

(Mat. 24.29-35; Luka 21.25-33)

24“Amma ma daba'ə ciɓənyiitsə ha'ə, ka əndəginə nə uusəra, pooshi ləgiɗa ka ɓərənə, - 25tikisanyinə a kwaalya dagyə, ka gaŋgəzənə nə taa mi patə asəkəntaŋfə. 26Ma ətsə ɗiya, ka neenə nə ənji ka Uuzənə ŋga əndə ca jima agi kuraɓiinə. Da baawəɗa ka shaŋə da məghərəvənə nə shinaakii. - 27Ma daba'ə ətsa, ca sləkee ka malaa'ikanyinə a dzə ka jatə də mataɗə ənjaakii taa dama patə ndzaŋənə ka əndə'i taŋgala ŋga duuniya ka ca'ə ka əndə'i.”

Misaali də ənfwə uudəva

28“Wa ənfwə uudəvə a ka koonə hiima. Maɗa kə nee unə wiitsə kə 'watəgi ənənə, yoo, kə shii unə ətsə, kədəhə nə mətsətsəfə ka ɗanə. 29Ha'ə əsə, maɗa kə nee unə uushi'iitsə a ɗaaɗa, ka shiinə nuunə ətsə, kədəhə nə Uuzənə ŋga ənda, matasəkakii kaa ca shi. 30Tantanyinə cii kya ba koonə, ma ənji ŋga zamanana, pooshi tii ka məətəginə patə, uushi'iitsə ma'ə maɗaaɗamə patə. - 31Ka uudəginə nə ha a dagyə da ha a panə, amma ma waɓənaaki, pooshi ka uudənə shaŋə.”

Pooshi əndə na shii uusəra taa saa'i

(Mat. 24.36-44)

32“Ma uusəra taa saa'i ŋga ɗanə ŋga uushi'iitsa, pooshi əndə shii. Malaa'ikanyinə ŋga dagyə maa, pooshi tii shii. Ha'ə nə Uuzənə əsə, paa ci shii, see Dii ci daanəkii. - 33Acii ha'a, nəhəmə noonə na, kantsaamə ginə makə ɗii ci pooshi unə shii taa guci nə saa'ikii ka ɗanə. - 34Ma saa'ikii, ka ɗanə makə ŋga əndətə gi oogə, ca ba'avə yaakii aacii ənji slənaakii, taa wu patə ahadatii da naakii sləna. Ca ba ka magəra maya, wa ca kantsaa ginə ŋga'ə. - 35Acii ha'ə, ma unə əsə, kantsaamə ginə makə ətsa, makə ɗii ci pooshi unə shii saa'itə nə slanda yi a shi, taa dakədəwanə, taa ahada vəɗa, taa dakəɗəha, taa deerənə. Acii ha'a, ndzaamə də məgigi ka gəranə, 36acii ga ca shi wata haɓəsə, ca lapaa tuunə ka ŋunyinə. 37Ma sətə bii nyi koonə, ci bii nyi əsə ka ənji patə oo'i, kantsaamə ginə, una ndzaanə də məgigi.”

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index