Search form

Marəkusə 16

Maɗətənə ŋga Yeesu agi maməətə ənja

(Mat. 28.1-8; Luka 24.1-12; Yooh. 20.1-10)

1Dzəginə ŋga *uusəra ŋga əpisəka, wata i Mariyaama Magədalina da Mariyaama məci Yakubu ba'ə Saloomi a dzə ka iracii maaratə ca zənə ŋunyikii, kaa təya dzə ka ɓəzəpaa də wə ŋga Yeesu. 2Ma ətsə pədeerənə tsəɗakə uusəra alatə, təya maɗə, təya palə aama gu'uta. Təya mbu'u uusəra kə lə'ya. 3Ma təya dzə a rəgwa, təya dzə də banə ahadatii, “Wu na dalagi kaamə faara ama gu'u kwa?” 4Ma faarakii, maɗuunəkii dərəva. Ma təya tsaamə, wata ma təya nee, kə dzəgi faaratə ama gu'wa. 5Dəməgərənatii aasəkə gu'ukii, wata təya lapaa əndə'i uundzə dagwa dasə da ciizəma da i mambwaɗaɗa kəjeerənə ashikii. Neenatii ka ci, kə ɗii ka tii ka sə ŋga hurəshishinə. 6Əŋki ci ka tii, “Ga ca ɗa koonə ka sə ŋga hurəshishinə. Kə shii nyi, tə Yeesu əndə Nazaratu cuuna alə ətə gwa'avə ənji aashi ənfwə. Ma ca, kə ma'i ci agi maməətə ənja. Paa ci ma'ə ganə. Wiitsə hatsə shi ənjə a banee ka ci davə. - 7Amma ma ɗanuunə, dəmə ka banə ka lyawarənaakii da ka Piita oo'i, waatə ci na 'watəgi mbu'unə koonə aanə hanyinə ŋga Galili. Davə nuunə nee ka ci, makə sətə shi ca bii koonə.” - 8Fanatii ha'ə, wata təya gimagi də shiraŋa asəkə gu'ukii. Shishinətii a dzə də udzənə acii ŋgwalənə ka shaŋə. Pooshi tii bii taa ka wu.

Jigaginə ŋga Yeesu ka Mariyaama

(Mat. 28.9-10; Yooh. 20.11-18)

[9Ma daba'ə maɗənə ŋga Yeesu agi maməətə ənja, ətsə tsəɗakə uusərə alatə, kə jigagi ci də nəkii ka Mariyaama Magədalina, waatoo miitə shi ca lyaakagi ginaajinyinə məɗəfə ashitə. 10Neenatə ka ci, wata kya dzə ka banə ka ənjitə nja nə'u tə ci. Ma saa'ikii, kə lapaa ki tə tii ka ŋgəərə ma, təya dzə də tuunə. 11Amma makə fii tii oo'i, kə nee ki ka ci da i əpinə amakii, paa tii luuvə shaŋə.

Jigaginə ŋga Yeesu ka lyawarənaakii bəra'i

(Luka 24.13-35)

12Ma daba'ə ətsə əsə, tə'i hara lyawarənaakii bəra'i, ca palə ka əndə'i uundzə vəranə. Wata ca jigagi ka tii, amma də əndə'i kəŋwaciinə pamə da ətə sənaavə tii ka neenə ka ci. 13Wata təya ənə ka banə ka hara ənjatii, amma pooshi tii luuvə ka tii shaŋə.

Jigaginə ŋga Yeesu ka lyawarənaakii pu'u aməntaŋə

(Mat. 28.16-20; Luka 24.36-49; Yooh. 20.19-23; Slənə 1.6-8)

14Ma daba'əkii, ca jigagi də nəkii ka lyawarənaakii pu'u aməntaŋə, tii agi zəma. Ca waza ka tii putə ŋga ghatə vii gooŋgatii da ndalənə ŋga mooɗəfətii. Acii pooshi tii luuvə waɓənə ŋga ənjitə 'watəgi neenə ka ci saa'itə ma'i ci. 15Wata ca ba ka tii, əŋki ci, “Dəmə aasəkə *duuniya taa dama patə, una waaza Ŋunyi Habara ka patənə ŋga ənji shiŋkinə. - 16Ma əndətə na vii gooŋga, ca luu yiɓə bapətisəma, ka upaanə nə ci luupaanə. Amma ma əndətə pooshi vii gooŋga, ka kəsənə nə gəŋwanə tə ci. - 17Ma ənjitə na vii gooŋga, ka upaanə nə tii baawəɗa ŋga ɗa sə ŋga hurəshishinə. Waatoo, ka lyaakaginə nə tii ginaajinyinə də ləməki, ka waɓənə nə tii də uuranyinə kama kama. + 18Ka kəsənə nə tii rəhunə, ka saanənə nə tii ŋguma agi uushi, amma patə da ha'ə pooshi ka ɗanə tə tii. Ka kavənə nə tii ciinətii aashi ənji bwanea, təya upaa mbəɗənə əsə.” +

Ndərənə ŋga Yeesu aadəgyə

(Luka 24.50-53; Slənə 1.9-11)

19Ma daba'ə waɓənə ŋga Yeesu Slandana ha'ə ka lyawarənaakii, wata ca ndərəgi aadəgyə, ca dzə ka ndzaanə dasə da ciizəma Əntaŋfə. - 20Ma lyawarənaakii əsə, təya paalə taa dama patə ka waazanə. Slandanə a dzə də slənənə da tii, ca ɗa sə ŋga hurəshishinə daciitii, ka ɓaariinə ka ənji oo'i, tantanyinə nə waazanatii.]

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index