Search form

Marəkusə 3

Əndə mantə ciinə

(Mat. 12.9-14; Luka 6.6-11)

1Ma ka əndə'i *uusəra ŋga əpisəka, kə ənyi Yeesu aasəkə kuvə də'wa. Tə'i əndə mantə ciinə davə. - 2Ma davə əsa, tə'i hara ənji ca alə sə ŋga idəpaanə ashi Yeesu, kaa təya kərə tə ci aakəŋwacii gəŋwanə. Wata təya kanətsaa ka ci ginə, kaa təya nee mbu'u ka mbəɗəpaanə nə ci də əndətə uusəra ŋga əpisəka. 3Yeesu a ba ka əndə mantə ciita, “Maɗətə, kəŋaanə.” 4Wata əŋki ci ka tii, “Iitə saŋə vii bariya gaamə kaamə rəgwa ŋga ɗana? Ŋga ɗa ŋga'əənə uusəra ŋga əpisəkə saanii, anii ŋga ɗa bwaya bwayaana? Ŋga mbəɗəpaanə də əndə saanii, anii ŋga ɓələginə tə ca?” Amma kə zavə tii kəɗa'ə, pooshi tii shii sə ŋga jikənə ka ci. 5Kə ɓəzhi səkə ŋga Yeesu, acii təkuree tii ka nəhə təgunuunə, ca tsaamə tə tii, əŋki ci ka əndə mantə ciita, “Təɗapaa ciinəku.” Wata ca təɗapaa ciinəkii, ca ənəgərə makə ŋga ŋukə. 6Makə nee *Farisanyinə ha'ə, wata pii təya palə aaɓii ənji ŋga *Hirudusə, təya dzə ka ɗa mətərəkinə ŋga ɓələginə tə Yeesu. -

Daŋkana ama uunəva

7Wata Yeesu a maɗə tii da lyawarənaakii, təya palə aama uunəvə ŋga Galili. Ənji laŋə nyi'u tə tii. Hara ənji, ənji Galili nə tii, hara ənji əsə, kə shi tii daga anə hanyinə ŋga Yahudiya, 8i asəkə vəranə ŋga Urusaliima, i anə hanyinə ŋga Idumaya, i ataŋəgi gəərə ŋga Urədunə, i asəkə vəranyinə ŋga Tiira da Sidoonə. Ənjitsə patə, aaɓii Yeesu shi tii, acii kə fii tii habara ŋga uushi'iitə cii kəya ɗaaɗa.

9Makə nee Yeesu, wiitsə ənji laŋə ka ɓilatənə tə ci, wata ca ba ka lyawarənaakii kaa təya alya ka ci kumbawala. 10Acii kə fii ənji kə mbəɗəpaa ci də ənji laŋə, ci ɗii əncahə ənji bwanea laŋə aaɓiikii, kaa təya dəba'ətə tə ci. 11Maɗa nee ənji ginaaji ka ci, təya kulagi akəŋwaciikii, təya ka vurənə, əŋki tii, “Hə nə *Uuzənə ŋga Əntaŋfə.” - 12Wata Yeesu a wazə ka tii də ŋgeerənə, əŋki ci, “Goona bagi taa wu nə nyi.” -

Taɗə *lyawarənə ŋga Yeesu pu'u aji bəra'i

(Mat. 10.1-4; Luka 6.12-16)

13Ma daba'əkii, Yeesu a maɗə, ca ndərə aanə giŋwa. Ca 'wa tə ənjitə mwayi ci, kaa təya shi aaɓiikii. 14Ca taɗə ənji pu'u aji bəra'i ahadatii, əŋki ci ka tii, “Ma ta'i nyi tuunə, kaama ndzaanə ka hakii, nya sləkee koonə ka ɗa waaza. 15Nya vii koonə baawəɗa ŋga mbəɗəpaanə də ənji ginaajinyinə.” 16Wiinə ləmə ŋga ənjitə ta'i ci: Simoonə ətə ikə ci ka ci əndə'i ləmə Piita; - 17Yakubu da Yoohana, manjeevənə ŋga Zabadiya; kə ikə ci ka tii ləmə “Buwanərəgəsə,” waatoo makə bana, “Ənjitə pii pii ɓəzənə səkətii, makə dzanə ŋga vəna”, 18i Andərawəsə, i Filibusə, i Barətalamawusə, i Mata, i Tooma, i Yakubu uuzənə ŋga Haləfa, i Tadawusə, i Simoonə əndə moo dimwaanə ka hanyinaakii, 19ba'a Yahuda Isəkariyootə. Ma uudəpaa ba'a, ci vii tə Yeesu aacii ənja.

Bərapaanə ŋga ənji tə slənə ŋga Malaaɓa Ma'yanə

(Mat. 12.22-31; Luka 11.14-23)

20Ma daaba'əkii, Yeesu a maɗə, ca palə saakii aasii. Wata daŋkana a nə'uunə tə ci, təya dzatə də nə aɓiikii. Taa zəmə maa, pooshi i Yeesu upaa saa'i ŋga zəmənə, acii laŋə nə ənji ka shaŋə. 21Hara ənjə a dzə də pəɗənə tə ci, əŋki tii, “Ma əndətsa, pooshi ma'ə haŋkalaakii ka hakii.” Makə fii ndzəkəŋushi'inəkii ha'ə, wata təya ɗa aniya ŋga dzənə ka kəshaginə tə ci ahada daŋkana. -

22Ma malimiitə shi də Urusaliima natii, kə bii tii, “Ma ca, Byaləzabulə ŋgərəgi haŋkalaakii, waatoo ŋwaŋwə ŋga ginaajinyinə, ci ca vii ka ci baawəɗa ŋga lyaakagi ginaajinyinə.” - 23Wata Yeesu a 'wa tə tii aaɓiikii, ca waɓə ka tii də misaali, əŋki ci, “Iitiitə mbeenə *Seetanə ka lyaakagi naakii nə saŋa? 24Maɗa kə təkəgi ŋwaŋuunə rəŋwə bəra'i putə ŋga mabizhinə, pooshi ŋwaŋuunəkii ka ta'avənə. 25Maɗa kə təkəgi yi rəŋwə bəra'i putə ŋga mabizhinə, pooshi yikii ka ta'avənə. 26Ha'ə əsə, maɗa kə təki ŋwaŋuunə ŋga Seetanə bəra'i, pooshi ŋwaŋuunəkii ka ta'avənə ca uudəgi.

27“Pooshi əndə ca dzəgərə aasii aa ha mandalə əndə, ca fə'yagi uushi'inaakii patə, maɗaamə ci kə anəgi mandalə əndəkii zəku'i, taabu'u fə'yaginəkii uushi'inə. -

28“Tantanyinə cii kya ba koonə, taa ŋgutə tsarə ŋga 'waslyakəənə patə ɗii ənda, taa bərapaanə bərapaa ci tə Əntaŋfə əsə, ka tifyaginə nə Əntaŋfə ka ci 'waslyakəənaakii. 29Amma taa wu patə ca bərapaa tə Malaaɓa Ma'yanə, pooshi Əntaŋfə ka tifyagi ka ci 'waslyakəənaakii, ka ndzaanə nə 'waslyakəənaakii anəkii ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə.” 30Ma waɓi Yeesu ha'ə makə ətsa, acii pə'i ənji tə ci oo'i, “Tə'i ginaaji ashikii.” -

I məci Yeesu da ndzəkəŋushi'inəkii

(Mat. 12.46-50; Luka 8.19-21)

31Wata i məci Yeesu da ndzəkəŋushi'inəkii a mbu'u aahatə aasii, təya kəŋaanə a uura mayi, təya sləkee ka 'wanə tə ci. - 32Laŋə dərəva nə ənji dasə dasə aɓiikii. Wata əŋki tii ka ci, “Watiitsə i muu tii da ndzəkəŋushi'inəku agyə ka 'wanə tə hə.” 33Makə fii ci ha'ə, wata ca jikə ka tii, əŋki ci, “I wu saŋə nə i yaayi da ndzəkəŋushi'inəkya?” 34Ca tsaamə tə ənjitə aɓiikii, əŋki ci, “Watiinə i yaayi da ndzəkəŋushi'inəki. 35Taɗa wu patə ca slənətə sətə ci Əntaŋfə a moo, ci nə ndzəkəŋunəki, da cikəŋunəki da yaayi.” -

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index