Search form

Marəkusə 4

Misaali də əndə giirə slikərənə

(Mat. 13.1-9; Luka 8.4-8)

1Ma daba'əkii, kə ənyi Yeesu ka dzəgunənə ka ənji ama uunəvə ŋga Galili. Ma saa'ikii, kə dzii ənji də nə laŋə aɓiikii. Wata ca ndərəvə aasəkə kumbawalə, ca ndzaanə. Ma daŋkana natii, təya kəŋaanə anə ndəra. - 2Kə slənyi ci də misaalinyinə ka dzəgunə ka tii uushi'inə laŋə. Kə waɓi ci ka tii, əŋki ci, 3“Fatəmə kaa nya ba koonə. Tə'i əndə gi aasəkə rə ka giirə slikərənə. 4Ma ca giirə slikərənəkii, tə'i harakii kwaalii ahada rəgwa, əginyinə a shi, təya ɗəmətə. 5Harakii a kwaala ama pasla hatə ɗii hanyinə gi'u anəkii. Slikərənəkii a givagi pii pii acii wata lyavərəvərə nə hanyinə anə faara. 6Makə cifə uusəra, wata magiva slikərənəkii a naa'ugi saakii acii pooshi slərəginəkii tahu tahu bahə sha ma'inə, ca huurəgi saakii. 7Hara slikərənəkii a kwaala aagi dəha. Makə giva slikərənəkii, dəhəkii a pa'əənə ka ci, pooshi rəgwa ŋga gərənə. Də ha'ə ɗii, paa ci əji hi'wa. 8Amma, ma hara slikərənəkii, kə kwaalii tii anə ŋunyi hanyinə, kə gyaavagi tii, təya gərə dagwakii, təya vii ŋunyi cifanə. Harakii makkə pu'unə makkə pu'unə, harakii kuwa pu'unə kuwa pu'unə, harakii əsə, gya'ə gya'ə.” 9Yeesu a uudəpaa, əŋki ci, “Ma əndətə da liminə ŋga fanə, wa ca fa.” -

Ka mi də misaali?

(Mat. 13.10-23; Luka 8.9-15)

10Makə ənəgi Yeesu daanəkii, wata hara ənji tii da lyawarənaakii pu'u aji bəra'i a shi aaɓiikii, təya ləgwa amakii kaa ca paaratəgi ka tii də misaalinyiita. 11Yeesu a ba ka tii, əŋki ci, “Ma una, koonə vii Əntaŋfə rəgwa ŋga shii ma'umbee uushi ŋga ŋwaŋuunaakii. Amma ma hara ənja, see maa ɗii ənji ka tii misaalinyinə, 12kaa təya tsaamə də ginə, amma paa tii ka neenə; kaa təya kapaa liminətii ka fanə əsə, amma paa tii ka paaratəginə. Acii maci maɗamətii ha'ə, kaɗa kə zhi'wagi tii aaɓii Əntaŋfə, ca tifyagi ka tii 'waslyakəənatii.” -

Dzəgunətənə ŋga Yeesu tə misaali ŋga əndə giirə slikərənə

13Wata ca ləgwa amatii, əŋki ci, “Pooshi unə paaratəgi də misaalitsə kuna? Aa iitiitə daa nuuna paaratəgi də hara misaalinyina? 14Ma əndə giirə slikərəətsa, waɓənə ŋga Əntaŋfə cii kəya giirə. 15Ma slikərəətə kwaalii ahada rəgwa, tii nə ənjitə ca fa waɓənə ŋga Əntaŋfə. Makə fii tii, wata *Seetanə a shi pii pii, ca ɗəməgi waɓəətə giirə ənji a ədzəmətii. 16Ma hara ənji əsə, makə slikərəətə kwaalii ama pasla nə tii. Makə fii tii waɓənə ŋga Əntaŋfə, pii pii luuvə tii də mooɗasəka. 17Amma pooshi waɓənəkii əji slərəginə a ədzəmətii bahə sə'watə uushi'inə ŋga uundzə saa'i. Acii ha'ə, maɗa kə lii ŋgəra'wə da ciɓə tə tii putə ŋga waɓənə ŋga Əntaŋfə, pii wata təya bwasee. 18Ma hara ənji əsə, makə slikərəətə kwaalii aagi dəhə nə tii. Tii nə ənjitə ca fa waɓənə ŋga Əntaŋfə, 19amma putə ŋga buurə uushi'inə ŋga *duuniya, da uuɗə gəna, da hara suuna kama kama, kə saawagi waɓənəkii a ədzəmətii, pooshi nafakii. - 20Ma hara ənji əsə, makə slikərəətə kwaalii anə ŋunyi hanyinə nə tii. Təya fa waɓənə ŋga Əntaŋfə, təya luuvə, təya ndzaanə makə slikərəətə ca vii ŋunyi cifanə, harakii makkə pu'unə makkə pu'unə, harakii kuwa pu'unə kuwa pu'unə, harakii əsə, gya'ə gya'ə.”

Misaali ŋga garəkuwa

(Luka 8.16-18)

21Əŋki Yeesu ka tii, “Ya saŋa, ka kiranə nə ənji garəkuwa ka dəsləginə də kəŋwə taa ka kagərənə aatsa ədərə kwa? Əntaa ka madzəgamə ha dzakəpaanə ənja? - 22Taa mi patə ɗii ma'umbeekii, kadə na shigi aa babara. Taa mi patə mashiimə ənja, kadə na shigi aa babara əsə. - 23Ma əndətə da liminə ŋga fanə, wa ca fa.” -

24Əŋki ci ka tii əsə, “Kavəmə nuunə ŋga'ə ka paaratəgi də sətə cuuna fa. Acii taa mi patə cuuna kavə nuunə ka paaratəginə, ha'ə nə Əntaŋfə a tsakə paaratəginə koonə, ca palee ka noonə də laŋənə. - 25Acii ma əndətə da i uushi aciikii, ka ci tsakənə ənji viinə. Amma ma əndətə ɗii naakii gi'u, taa gi'ukii maa, ka luuginə nə ənji aciikii.” -

Misaali də dəvənə ŋga slikərənə

26Əŋki Yeesu əsə, “Ma *ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə, kə ndzaa ci makə əndətə ca dzə, ca giirəgi slikərənə asəkə raakii, 27ca ənya aasii, ca baanə, ca maɗətə deerənə, ca ka uusəra ka gəranə, acii paa ci da baawəɗa ŋga dəvətənə taa gərətə slikərənəkii. Ha'ə givaginə slikərənəkii, ca gərəgi. Mashiimə ci taa iitiitə girə ci. - 28Hanyinə tii da slikərənə ɗii slənatii, slikərənə a givagi, ca ɗa ba, ca gərə, ca pukə, ca əji hi'wa. 29Maɗa mbu'ya cifanə, ka dzənə nə slandakii ka əburənə, acii kə uugi nanə.”

Misaali də manshiɗəɗə slikərənə

(Mat. 13.31-32; Luka 13.18-19)

30Əŋki Yeesu əsə, “Takwa a dzəgunətə nyi koonə ndzaanə ŋga ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə, nya ɗa koonə misaali agyanəkii. 31Ma ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə, kə ndzaa ci makə hi'u iza.+ Hi'ukii palee də ənshiɗəɗənə agi ənfuginə patə asəkə duuniya. 32Maɗa ləgii ənji, ca dəvə, ca gərə, ca ɗagi ka dandza ka shaŋə, ca kaala ciinə madiigərəkii, əginyinə a shi ka baladzanəkii, təya ɗa kuvə davə.” -

33Də hara misaalinyinə laŋə makə ətsə jigunyi Yeesu ka ənji waɓənə ŋga Əntaŋfə. Kə jigunyi ci ka tii bahə makə sətə dəɓee təya paaratəgi. 34Waɓənə ŋga Yeesu patə ka tii, see də misaali. Amma makə ənəgi ci daanəkii da lyawarənaakii, kə paaratəgi ci ka tii ŋga'ə tə misaalinyiitə ɗaaɗii ci.

Dədəkənə ŋga mandalə məɗa

(Mat. 8.23-27; Luka 8.22-25)

35Ma uusərakii dakədəwanə, əŋki Yeesu ka lyawarənaakii, “Taŋəgyaamə aataŋəgi uunəva.” 36Wata təya bwasee ka daŋkana davə, təya ndərəvə aaɓiikii aasəkə kumbawala, təya palə. Tə'i hara kumbawalənyinə davə əsə. 37Wata mandalə məɗə a ndzaŋə kyanə anə uunəva də ŋgeerənə, ma'inə a ndzaŋə dəgənə ashi kumbawala, ca na aasəkə kumbawala. 38Amma ma Yeesu, pərəɓə nə ci saakii ka ŋunyinə asəkə gazha-gazhanə ŋga kumbawalə, ca ɗəkəvə nəkii agyanə ha ŋga ka na. Wata lyawarənaakii a maɗee ka ci, əŋki tii, “Maləma, taa kə məəkyaamə, pooshi haalaaku kwa?” 39Wata Yeesu a vəɗəhə, ca la ŋguruunə ka məɗa, ca waɓə ka ma'inə, əŋki ci, “Ndzaawə kəɗa'ə.” Pii wata məɗətə a dədəkə, ma'inə a ndzaa kəɗa'ə əsə. - 40Əŋki ci ka lyawarənaakii, “Acii mi ŋgwalyuunə ha'ə kwa? Dəŋə əndzə'i kunə pooshi unə vii ka nyi gooŋga?” 41Wata ŋgwalənə a kəsəgi tə tii ka shaŋə, təya waɓə ahadatii, əŋki tii, “Wu saŋə nə əndəna? Taa məɗə da uunəvə maa, agi fanə nə tii tə ci.”

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index