Search form

Marəkusə 7

Alə'aada ŋga dzədzəshi'inə

(Mat. 15.1-9)

1Ma *Farisanyinə da hara maliminə ŋga *Yahudiinə ətə shi də Urusaliima, kə dzii tii də nə aɓii Yeesu. 2Ma təya nee, watiitsə hara *lyawarənə ŋga Yeesu ka adənə yadə yiɓəgi ciinətii makə sətə bii alə'aada ŋga dzədzəshi'inətii. - 3Acii ma Farisanyinə da Yahudiinə patə, agi nə'unə nə tii alə'aada ŋga dzədzəshi'inə, pooshi tii ka adə zəmə yadə yiɓəgi ciinətii. 4Taa tii kə shi a luuma maa, pooshi tii ka adənə, see maɗa yiɓəgi tii ciinətii zəku'i. Tə'i əsə hara alə'aadanyinə laŋə ətə lii tii, ci təya nə'u, təya cakuɓə sə ŋga sa də uushi'inə, da uudiinə, da əbu ŋga əndzənə, da ha ŋga baanə makə ətə ɓaarii alə'aadatii.

5Makə nee Farisanyinə da maliminə ha'ə, wata təya ləgwa ama Yeesu, əŋki tii, “Acii mi saŋə pooshi lyawarənaaku ka nə'u alə'aada ŋga dzədzəshi'inaama? Wata adənə nə tii zəmə yadə yiɓəgi ciinə nii?” 6Əŋki Yeesu ka tii, “Asee gooŋga waɓi anabi Isaaya agyanuunə, unə ənə ca nə'u tə Əntaŋfə də mooɗəfə bəra'i. Kə nyaahə ci sətə bii Əntaŋfə oo'i: -

Ma ənjitsa, amatii ci təya haŋətə tə nyi,

amma ma ədzəmətii, dzaɗə da nyi ka shaŋə.

7Zaɓə nə paslənatii tə nyi,

acii ma alə'aadanyiitə ci təya dzəgunə ka ənja,

banə ŋga əndə shiŋkinə, əntaa banaaki.”

8Yeesu a tsakə banə ka tii, əŋki ci, “Agi uneenə nuunə ka bariya ŋga Əntaŋfə, una nə'u alə'aadanyinə ŋga ənja.

9“Ha'ə ɗii kə upaa unə dabara ŋga kaareenə ka bariya ŋga Əntaŋfə, koona nə'u alə'aadanyinə goonə. 10Kə bii Muusa: Ɗuunətə tə i duu da muu. Taa wu waɓi bwaya uushi aashi dii taa məci, wa ənjə a ɓələgi tə ci. - 11Amma ma unə, agi dzəgunənə nuunə ka ənji oo'i, ma sətə dəɓee əndə a vii ka dii taa məci, maɗa bii ci ka tii, ma səna, ‘Koorəbanə’, makə banə: ŋga Əntaŋfə nə sətsa, 12ma bii əndətə ha'ə, kə luuvuunə kaa ca bwasee ka tsakənə tə dii da məci. 13Də ha'ə bwasee unə ka waɓənə ŋga Əntaŋfə, koona dzəgunə alə'aadanyinə goonə. Tə'i hara uushi'inə laŋə makə ətsə əsə cuuna ɗa.”

Uushi'iitə ca ajijinətə tə ənda

(Mat. 15.10-20)

14Wata Yeesu a 'waa'watə daɓaala aaɓiikii, ca waɓə ka tii, əŋki ci: “Fatəmə, unə patə, una paaratəgi də sənə cii kya ba koonə. 15Pooshi səndə ca dzəgərə aasəkə əndə da makii bahə ajijinətə tə ci. Amma sətə ca shigi da makii ca ajijinətə tə ci. - [16Ma əndətə da liminə ŋga fanə, wa ca fa.”]

17Makə dzəgi Yeesu agi ənja, ca dzəgərə aasii. Lyawarənaakii a ləgwa amakii taɗa mi ci misaalitsə a moo banə. 18Əŋki Yeesu ka tii, “Patə da i unə kunə, pooshi unə paaratəgi oo'i, ma sətə ca dzəgərə da ma ənda, əntaa ci ca ajijinətə tə ca? 19Acii maa kə zhimə əndə uushi, əntaa aa mooɗəfə nə ci ka dzənə, amma aa səkə nə ci ka dəmənə, ca gimagi.” (Waɓənə ŋga Yeesu ha'ə, ca ɓaarii oo'i, taa ŋgutə zəma, ŋga'ə ka adənə.) 20Uu'i Yeesu əsa, “Ma sətə ca shigi a mooɗəfə ənda, ci ca ajijinətə tə ci. 21Acii a mooɗəfə əndə ci bwaya uushi a shigi, ca kavə tə ci ka ɗa bwaya hiima, ca ɗa badawaanə, ca hərə, ca ɓələ ənda, - 22ca aləhiinə, ca ɗa bwaya suuna, ca ɗa bwaya bwayaanə, ca gəəpə ənja, ca ɗa ajijinəənə, ca sərəhə, ca pəɗə ənda, ca ɗa usha'ushaanə, ca ɗa ɗəəkənə. 23Ma uushi'iitsə patə, a mooɗəfə əndə ca shigi, ca ajijinətə tə ənda.”

Gi'inə ŋga məshipətə minə tə Yeesu

(Mat. 15.21-28)

24Ma daba'əkii, wata Yeesu a maɗə, ca dzə aanə hanyinə ŋga Tiira. Ca dzəgərə aasii aaha əndə'i ənda. Pooshi ci ka uuɗənə ənjə a shii oo'ya, gatə nə ci. Amma patə da ha'ə pooshi umbi. 25Tə'i əndə'i minə, kə kəshi ginaaji tə uuzənatə uncitə minəkii. Makə fii ki habara ŋga Yeesu, pii wata kya shi, kya gərə'waanə akəŋwaciikii. 26Ma kya, əntaa mitə Yahuda nə ki, amma mitə hanyinə ŋga Siroofinikiya. Wata kya kədii tə Yeesu kaa ca lyakagi ka uuzənatə ginaajita. 27Əŋki Yeesu ka ki, “Taku ka manjeevənə a əburə zəku'i. Pooshi ŋga'ə nə ŋgərətə zəmə ŋga manjeevənə, ənjə a kagi ka ədiinə.” 28Əŋki miita, “Ha'ə tanyi, 'ya'ə Daadə, amma taa ədiinə əsə, agi adənə nə tii murəmurinə ŋga zəmətə ca kwaalagi acii manjeevənə.” 29Yeesu a ba ka ki, “Putə ŋga waɓəətsaaku, duu saaku aasii. Kə dzəgi ginaaji ashi uuzənaaku.” 30Wata miitə a ənə satə aasii. Ma kya dzə aasii, pərəɓə nə uuzənatə. Kə dzəgi ginaajitə ashitə.

Mbəɗəpaanə ŋga Yeesu də kadəguləma

31Yeesu maɗə anə hanyinə ŋga Tiira, ca dzə danə hanyinə ŋga Sidoonə, da ŋga Dikapooli, ca mbu'u aama uunəvə ŋga Galili. 32Wata ənjə a kira ka ci kadəguləma, paa ci ka mbee ka nyagi waɓənə ŋga'ə əsə. Təya kədii tə Yeesu kaa ca kavə ciinə aanə kadəguləməta, kaa ca mbəɗə. 33Yeesu a kəshagi tə ci aataŋgala, ca ŋgavə moojiciinəkii aa limə kadəguləməta, ca tifə giirənə aaciikii, ca uree ka gana ŋga əndəta, - 34ca tsaamə aa dəgyə, ca ŋgi'i, əŋki ci də uura *Yahudiinə, “Eefata,” makə bana, “Wunəgi.” 35Pii wata liminə ŋga əndətə a wunəgi, ganakii əsə a pityapaa. Ca ndzaŋə nyagi waɓənə ŋga'ə. 36Yeesu a ɗa bariya ka ənja, ga təya ba ka əndə sətə ɗii. Amma ma ca tsakə ɗa bariya ka tii, ha'ə nə tii ka tsakə baaba waɓənəkii. - 37Ma ənjitə fii patə, kə ɗii ka tii ka sə ŋga hurəshishinə ka shaŋə, əŋki tii, “Yawaa, ma sətsə ɗii ci patə, ŋga'ə. Taa tə kadəguləminə, ka kavənə nə ci ka fanə, təya waɓə.” -

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index