Search form

Marəkusə 8

Adəvənə ŋga Yeesu ka ənji dəbu'u ənfwaɗə

(Mat. 15.32-39)

1Ma daba'ə baanə gi'u, kə ənyi daɓaala ka dza də nə aɓii Yeesu. Pooshi sə ŋga zəmə aciitii əsə. Yeesu a 'waa'watə tə lyawarənaakii aaɓiikii, əŋki ci ka tii, - 2“Agi nəhənə nə nyi təgunuunə ŋga ənjitsa, acii baanə makkə nə tii ənshinə aɓiiki, pooshi tii da sə ŋga kavənə aa matii. - 3Maɗa kə kapaa nyi tə tii, təya dzə satii də maɗəfənə, ka mbeenə nə maɗəfənəkii ka tii a rəgwa, acii dzaɗə shi hara ənji.” 4Əŋki lyawarənaakii, “Iitə saŋə ɗanaamə kaama upaa zəmə ganə agi bilinə bahə zəməvənə ka ənjitsa?” 5Yeesu a ləgwa amatii, “Buroodi moonə nəndə acii una?” Əŋki tii ka ci, “Buroodi məɗəfə.” 6Wata Yeesu a ba ka daɓaala, kaa təya ndzaanə patə, ca ŋgərə burooditə məɗəfə, ca kuyirii tə Əntaŋfə, ca ɓaatsəpaa, ca vii ka lyawarənaakii kaa təya təəkəpaa ka ənja. Wata təya təəkəpaa. 7Tə'i əsə uuji hərəfinə gi'u aciitii. Ca ŋgərə, ca kuyirii tə Əntaŋfə, ca vii ka lyawarənaakii. Təya təəkəpaa ka ənji əsə. 8Ənjitə gatə patə a zəmə, təya əburə. Wata lyawarənaakii a tsəəkətə zəmətə mbəɗaanə, ɗəvə məɗəfə. 9Ma ənjitə zhimə, ka ɗanə nə tii dəbu'u ənfwaɗə. Wata Yeesu a kapaa tə tii kaa təya palə satii. 10Ma tii da lyawarənaakii əsə, pii wata təya ndərəvə aasəkə kumbawala, təya palə aanə hanyinə ŋga Daləmanuta.

Alənə ŋga *Farisanyinə ka ɗa ka tii sə ŋga hurəshishinə

(Mat. 16.1-4)

11Ma daba'əkii, kə shi Farisanyinə, təya ndzaŋə ɗa ka Yeesu mabizhinə, təya ba ka ci, kaa ca ɗa ka tii sə ŋga hurəshishinə ətə ca ɓaarii oo'i, tə'i ci da baawəɗa ŋga Əntaŋfə. Ma ləguyi tii ha'ə, kaa təya shii təɓənə tə ci. - - 12Kə ŋgi'i Yeesu də ŋgeerənə, əŋki ci, “Ka mi saŋə ci ənji ŋga zamanana a alə sə ŋga hurəshishinə kaa ənjə a ɗa ka təya? Tantanyinə cii kya ba koonə, pooshi sə ŋga hurəshishinə ci ənjə a ɗa ka tii.” 13Wata Yeesu a unee ka tii. Ca ənə ka ndərəvənə aasəkə kumbawala, kaa ca taŋəgi aataŋəgi uunəva.

Burəŋanə ŋga Farisanyinə da ŋga *Hirudusə

(Mat. 16.5-12)

14Asee, kə zaanə ka *lyawarənə ŋga Yeesu nə ŋgərəənə buroodi. Wata rəŋwə dyaŋə nəndə aciitii asəkə kumbawala. 15Yeesu a dzalə tə tii, əŋki ci, “Nəhəmə noonə na acii burəŋanə ŋga Farisanyinə da ŋga Hirudusə.” - 16Makə fii tii ha'ə, təya gwaŋə ka waɓənə ahadatii, əŋki tii, “Ma bii ci ha'a, ətə pooshi amə ŋgiraanə buroodi.” - 17Ma Yeesu, kə shii ci sətə ci təya ba. Wata əŋki ci ka tii, “Ya una, ka mi cuuna waɓə agyanə ghatə buroodya? Ca'ə əndzə'i, ma'ə unə mapaaratəgimə kuna? Kə ndaləgi haŋkala goonə kwa? 18Pooshi unə ka neenə də ginuunə kuna? Anii pooshi unə ka fanə də liminuuna? Pooshi unə ka buurətənə kwa? - 19Saa'itə ŋgirə nyi buroodi tufə, nya ɓaatsəpaa, nya vii ka ənji dəbu'u tufə, ɗəvə moonə tsəəkətuunə tə ətə mbəɗaana?” Əŋki tii ka ci: “Ɗəvə ta'i ta'i pu'u aji bəra'i tsəəkətiinə.” 20Ca ənə ka ləgwanə ka tii, “Makə ɓaatsəpaa nyi buroodi məɗəfə ka ənji dəbu'u ənfwaɗə, ɗəvə moonə tsəəkətuunə tə ətə mbəɗaana?” Əŋki tii ka ci: “Ɗəvə ta'i ta'i məɗəfə.” - 21Əŋki ci ka tii, “Amma ca'ə əndzə'i ma'ə unə mapaaratəgimə nii?”

Mbəɗəpaanə ŋga Yeesu də muurəfa

22Wata təya mbu'u aasəkə vəranə ŋga Batəsayida. Ənjə a kira ka Yeesu muurəfa. Ənjə a kədii tə ci kaa ca kavə ciinə aashi muurəfəta, kaa ca upaa mbəɗənə. 23Wata Yeesu a kəsətə tə muurəfətə ka ciinə, təya dzəgi gatə də vəra. Dzəginatii, wata ca tifəvə giirənə aagi muurəfəta, ca kavə ciinə aanəkii. Əŋki ci ka ci, “Agi neenə nə hə ka uushi'inə nii?” - 24Əndətə a tsaamə, əŋki ci, “Agi neenə nə nyi ka ənja. Amma makə ənfuginə cii kya nee, təya wiigi'i.” 25Yeesu a ənə ka kavə ciinəkii aagi əndəta. Əndətə a tsaamə ŋga'ə, wata kə mbə'i ci, ca nee ka ha paŋgəraŋə. 26See Yeesu a ɗa bariya ka əndətə oo'ya, “Duu aasii. Ga ha ənə aasəkə vəranə.”

Banə ŋga Piita oo'i, Yeesu nə *Mataɗəkii ŋga Əntaŋfə

(Mat. 16.13-20; Luka 9.18-21)

27Wata Yeesu tii da lyawarənaakii a maɗə ka dzənə aasəkə vəranyiitə anə hanyinə ŋga Kayisariya Filipi. Ma təya dzə a rəgwa, ca ləgwa ama lyawarənaakii, əŋki ci, “Wu saŋə nə nyi ci ənjə a ba?” 28Əŋki lyawarənaakii, “Ma nə hara ənji ka bana, hə nə Yoohana əndə ɗa bapətisəma. Əŋki hara ənji, hə nə anabi Iliya. Hara ənjə a ba əsa, əndə'i anabi ŋga ŋukə nə hə.” - 29Əŋki Yeesu, “Ya unə noona? Wu nə nyi cuuna ba?” Piita a jikəvə, əŋki ci, “Hə nə Mataɗəkii ŋga Əntaŋfə.” - 30Wata Yeesu a ɗa ka tii bariya oo'i, “Goona ba waɓəətsə agyanəki taa ka wu.” -

Waɓənə ŋga Yeesu agyanə əntənaakii

(Mat. 16.21-28; Luka 9.22-27)

31Wata Yeesu a ndzaŋə dzəgunənə ka lyawarənaakii, ca waɓə agyanə naakii nə, əŋki ci, “Tyasə ma *Uuzənə ŋga ənda, see a sa ci ciɓənyinə laŋə. Kadə nə gayinə da madiigərə limanyinə da maliminə a kaaree ka ci, ənjə a ɓələgi tə ci. Ma ka makkənə ŋga uusəra, ka maɗənə nə ci agi maməətə ənja.” - 32Furəŋə bagi Yeesu ka tii ətsa. Makə fii Piita ha'a, wata ca kəsəgi tə ci aataŋgala, ca wazə ka ci. 33Amma Yeesu a zə'ugi, ca tsaamə tə lyawarənaakii. Ca wazə ka Piita, əŋki ci, “Dzəgi aɓiiki, *Seetanə! Ma hiimatsaaku, ŋga əndə shiŋkinə, əntaa ŋga Əntaŋfə.”

34Wata Yeesu a 'wa tə daɓaala da lyawarənaakii aaɓiikii. Əŋki ci ka tii, “Taa wu patə ca moo nə'unə tə nyi, tyasə see a kaaree ci ka naakii nə, ca ŋgərə ənfwə ŋga gwa'avənə tə ci aashikii, ca nə'u də nyi. - - 35Taɗa wu patə ca ɗa gazhi'waanə ŋga gərətə əpinaakii, ka əteenə nə ci ka əpinəkii. Amma taɗa wu patə ətee ka əpinaakii putə ŋga nə'unə tə nyi da putə ŋga Ŋunyi Habara, ci na luupaa əpinaakii. 36Mi saŋə nə bwatya ŋga upaa patənə ŋga uushi'inə asəkə duuniya, amma əndə ətee ka əpinaakəya? Pooshi bwatyakii. 37Maɗa kə zii əpinə ŋga ənda, pooshi uushi cii kəya vii kaa ca ənə ka upaa də əpinəkii. 38Ma agi ma'waslyakə zamanana ənə ci ənjə a kaaree ka Əntaŋfə, ma əndətə ɗii ayinə tə ci ka waɓənə agyanəki da agyanə waɓənaaki, ma nyi Uuzənə ŋga ənda, kadə nə ayinə a ɗa tə nyi ka waɓənə agyanə əndəta uusəratə nii kya shi agi məghərəvənə ŋga Daadə da ŋga malaaɓa malaa'ikanyinə.” -

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index