Search form

Mata 11

Waɓənə ŋga Yeesu agyanə Yoohana

(Luka 7.18-35)

1Makə uudəpaa Yeesu baabagi waɓəətsə ka lyawarənaakii pu'u aji bəra'i, wata ca maɗə gatə, ca palə ka dzəgunənə da waazanə asəkə makədəhə vəranyinə. - 2Ma Yoohana, əndə ɗa bapətisəma, mapa'əkii nə ci a furəshina. Makə fii ci uushi'iitə ci *Aləmasiihu a ɗaaɗa, wata ca sləkee ka hara lyawarənaakii aaɓiikii. - 3Təya dzə aaɓiikii, uu'i tii ka ci, “Ma bii Yoohana kwaa, hə nə əndətə na shi nii, anii a gəreenə əndə'i əndə pama?” - 4Yeesu a ba ka tii, “Ənəmə, una dzə ka banə ka Yoohana sənə cuuna fa da sənə cuuna nee. 5Waatoo, agi wuunənə nə ginə ŋga muurəfinə, agi wiinə nə mahurəməsə ənja, ənji uyikuzənə əsə, agi mbəəɗənə nə tii. Agi wuunənə nə liminə ŋga kadəguləminə, agi maɗeenə nə ənji ka maməətə ənja, agi waazanə nə ənji Ŋunyi Habara ka maaghiinə əsə. - 6Tə'i barəkaanə ashi əndətə pooshi na unee ka nə'unə tə nyi.”

7Ma saa'itə *lyawarənə ŋga Yoohana a palə satii, Yeesu a ndzaŋə waɓənə ka daɓaala agyanə Yoohana, əŋki ci, “Ya saa'itə gyuunə aaɓii Yoohana aagi bilina, mi saŋə mwayi unə neena? Kuzənə ətə ca ba'agi agi məɗə kwa? 8Aa mi saŋə gyuunə ka caamana? Ka caama əndətə ŋgii dagwa kəjeerənə kwa? Ma ənjitə ca ŋga tsarə kəjeerənə ha'ə, agi ənji ŋga ŋwaŋwə nə tii. 9Bamə ka nyi: mi gyuunə ka caamanə kwa? *Anabi gyuunə ka caamanə kwa? Ha'ə tanyi, sətə palee ka anabi gyuunə ka caamanə. 10Acii ci nə əndətə waɓi malaaɓa ləkaləkatə agyanəkii. Ma bii Əntaŋfə: -

‘Wanyinə ka sləkeenə ka masləkee əndaaki,

kaa ca ta ka hə kəŋwanə,

ca haɗatəgi ka hə də rəgwa, taabu'u nii kwa dzə.’ ”

11Yeesu a tsakə banə, əŋki ci, “Tantanyinə cii kya ba koonə: ma Yoohana əndə ɗa bapətisəma, pooshi ənji sha pwayi əndə ganə a duuniya ətə palee ka ci. Amma, ma əndətə palee də uundzuundzuunə agi ŋwaŋuunə ŋga dagyə, kə palee ci ka Yoohana. 12'Watəginə ka zamana ŋga Yoohana ca'ə mbu'ya ka əndzə'i, ha'ə nə ŋwaŋuunə ŋga dagyə agi paka'ə də purətə haŋkaliinə. Agi ɗa gazhi'waanə ŋga saaweenə nə tii. 13Patənə ŋga anabiinə da bariya ŋga Muusa, kə ɗii tii anabaakwaanə ha'ə mbu'ya zamana ŋga Yoohana. 14Maɗa ŋga'ə koonə nə luuvənə, ma Yoohana, ci nə *Iliya ətə bii malaaɓa ləkaləkatə agyanəkii oo'i, ka shinə nə ci. - 15Ma əndətə da liminə ŋga fanə, wa ca fa. -

16“Amma, də mi saŋə mbərə mbərətəginəki də ənji ŋga zamanana? Makə manjeevənə təya ɓuurə asəkə luuma nə tii, təya 'waa'wa hara manjeevənə makə tii, 17təya ba: ‘Kə əgiinə koonə uuɗaləma; pooshi unə ujə. Kə kii inə koonə wanyanə ŋga wa, amma, matuumuunə.’ 18Ma bii nyi ha'ə, acii makə shi Yoohana, kə ɗii ci suumaya, paa ci nja sa ma'i inaba. Taa wu patə, kə bii ci: ‘Əndə gu'wə nə ci!’ - 19Amma makə shi nyi naaki, nyi *Uuzənə ŋga ənda, agi adənə nə nyi zəma, nya sa ma'i inaba. Kə bii ənji ka nyi: ‘Tsaaməmə tə əndətsa! Bwaŋkara nə ci, masa ma'i inabi, guva ŋga ənji luu tsəka da hara ma'waslyakə ənji nə ci!’ Patə da ha'ə, ma hiima ŋga Əntaŋfə, agi neenə nə ənji ka tantanyinəkii dagi slənaakii.” -

Wazənə ŋga Yeesu ka vəranyiitə maviimə gooŋga ka ci

(Luka 10.13-15)

20Ma vəranyiitə ɗii Yeesu sə ŋga hurəshishinə laŋə asəkətii, pooshi tii unee ka ɗa 'waslyakəənə. Wata Yeesu a ndzaŋə wazənə ka tii. 21Ca ba, “Kə ɗii anuunə, ənji Koorazinə, kə ɗii anuunə, ənji Batəsayida! Acii maci ma sə ŋga hurəshishiitə ɗaaɗii asəkə vəranyiitsə goonə, də Tiira da də Sidoonə ɗii, kaɗa kə ŋgaaŋgii tii dəgəjinyinə, təya ndzaanə agi əntəɗaka ka ɓaariinə oo'i, kə baa tii ka Əntaŋfə. + 22Amma, wanyinə ka banə koonə: ma uusəra ŋga ɗa gəŋwanə, kadə nə gəŋwanə goonə a palee ka ŋga ənji Tiira da ŋga ənji Sidoonə də iza'unə. 23Ya unə, ənji Kafarənahumə, ma nuunə ka banə saŋa, kadə ndərənə nuunə aadəgyə kwa? Pooshi unə ka ndərənə. Aagi gutə suŋwə kagərə nə ənji tuunə! Acii maci ma sə ŋga hurəshishiitə ɗii ənji koonə, ka ənji *Sadooma ɗii ənji, kaɗa ma'ə vəranəkii ca'ə ənshinə. - 24Amma, wanyinə ka banə koonə: ma uusəra ŋga ɗa gəŋwanə, gəɗə təgunuunə ŋga ənji hanyinə ŋga Sadooma nə Əntaŋfə a nee acii noonə.” -

Dzənə aaɓii Yeesu ka upaa əpisəka

(Luka 10.21-22)

25Ma ka ətə saa'i, wata Yeesu a ba, “'Ya'ə Daada, Slandanə ŋga dadagya da ŋga duuniya, kə kuyirii nyi tə hə, acii ma sətə hiwee hə acii ənjitə shii uushi'inə da ənji hiima, kə ɓaarəgi hə ka ənji saakii. - 26Ha'ə ɗii, Daadə, acii ha'ə makə ətsə kaɗeesəkə ka hə.”

27Wata əŋki ci ka ənja, “Patənə ŋga uushi'inə, aaciiki ba'avə Daadə. Pooshi əndə shii tə nyi, maɗaamə Daadə. Ha'ə əsə nə Daadə, pooshi əndə shii tə ci, maɗaamə nyi da ənjitə ta'i nyi kaa nya ɓaariigi ka tii tə ci. - 28Shoomə aaɓiiki, unə ənə zhaarə acii mazəzəkə kərənə, kaa nya vii koonə əpisəka. - 29Luumə dzəgunənaaki, una nə'u dərəpaaki. Acii pu'u nə səkəki. Paa nyi ka ka uushi aa səkəki. Ka upaanə nuunə əpisəka. - 30Acii ma dzəgunənaaki ənə cii kya vii koonə, ŋgufə. Ma kərəənə cii kya kaanə koonə əsə, katsatsa'ə.”

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index