Search form

Mata 15

Alə'aada ŋga dzədzəshi'inə

(Mar. 7.1-13)

1Kə shi harii *Farisanyinə da maliminə daga də Urusaliima aaɓii Yeesu, təya ləgwa ka ci, əŋki tii, 2“Ka mi saŋə ci lyawarənaaku a taŋəgi alə'aada ŋga dzədzəshi'inaama? Acii ma təya, paa tii agi yiɓəgi ciinətii taabu'u zəmənətii.” - 3Yeesu a ba ka tii, əŋki ci, “Ya unə noona, ka mi dee cuuna taŋəgi bariya ŋga Əntaŋfə putə ŋga alə'aada goona? 4Acii kə bii Əntaŋfə oo'i: ‘Ɗuunətə tə i duu da muu. Taa wu waɓi bwaya uushi aashi dii taa məci, wa ənjə a ɓələgi tə ci.’ - 5Amma, ma unə, agi dzəgunənə nuunə ka ənji oo'i, ma sətə dəɓee əndə a vii ka dii taa məci, maɗa bii ci ka tii: ‘Ma səna, kə vii nyi ka Əntaŋfə’, taɗa paa ci ɗuunətə tə tii ma'ə, pooshi haala. 6Də ha'ə bwasee unə ka waɓənə ŋga Əntaŋfə putə ŋga alə'aada goonə. 7Unə ənjitə ca nə'u tə Əntaŋfə də mooɗəfə bəra'i, asee, tantanyinə nə anabaakwaanə ŋga Isaaya ətə bii ci anuunə oo'i: -

8‘Ma ənjitsa, amatii ci təya haŋətə tə nyi,

Amma, ma ədzəmətii, dzaɗə da nyi ka shaŋə.

9Zaɓə nə paslənatii tə nyi,

acii ma alə'aadanyiitə ci təya dzəgunə ka ənja,

banə ŋga əndə shiŋkinə, əntaa banaaki.’ ”

Uushi'iitə ca ajijinətə tə ənda

(Mar. 7.14-23)

10Wata Yeesu a 'waa'watə daɓaala aaɓiikii, ca ba ka tii, “Fatəmə, una paaratəgi: 11Əntaa sətə ca dzəgərə da ma ənda ca ajijinətə tə ci, amma sətə ca shigi da makii ca ajijinətə tə ci.” - 12Wata lyawarənaakii a shi aaɓiikii, təya ləgwa ka ci, “Kə shii hə oo'i, ma waɓəətsə bii hə, kə kulii aasəkə Farisanyinə nii?” 13Ca ba ka tii, əŋki ci, “Taɗa ŋgutə slikərənə giva patə, maɗa əntaa Daadə ətə dadagyə ləgii, ka mbuɗəginə nə ənji. 14Bwaseemə ka tii, goona buurə tə tii, muurəfinə ca kərə tə harakii. Maɗa muurəfə ca kərə tə muurəfə makə ci, tii kyakya'ə ca kwaalagərə aa gu'u.” -

15Amma əŋki Piita ka ci, “Bawə keenə taɗa mi ci misaalitsə a moo banə.” 16Ca ba ka tii, “Ma'ə unə yadə paaratəgi də uushi makə ŋga ənjitsə kwa? 17Asee, ma'ə unə mapaaratəgimə. Taɗa mi patə dzəgərə da ma ənda, ka dzəgərənə kura'ə aasəkə, ca gimagi. 18Amma, ma sətə ca shigi da ma ənda, a ədzəmə ca shigi. Ci ca ajijinətə ənda. 19Acii a ədzəmə nə əndə ka buurətə bwaya uushi'inə ca kavə tə ci ka ɓələ ənda, ca aləhiinə, ca ɗa badawaanə, ca hərə, ca jirakə, ca waɓə bwaya uushi'inə aashi ənda. - 20Wiitsə tsarə ŋga uushi'iitə ca ajijinətə ənda. Amma, ma adənə yadə yiɓəgi ciinə, pooshi ka ajijinətə ənda.”

Gi'inə ŋga məshipətə minə tə Yeesu

(Mar. 7.24-30)

21Wata Yeesu a maɗə gatə, ca palə aanə hanyinə ŋga Tiira da ŋga Sidoonə. 22Ma anə hanyinəkii, tə'i əndə'i mitə Kana'ana. Wata kya shi də tuunə, əŋki ki, “'Ya'ə Slandana, jijinə ŋga *Dawuda, nəhuu təgunuunaakya! Tə'i uuzənaaki, uncitə minəkii da i ginaaji ashitə. Lya'ə lya'ə nə ki ka shaŋə.” - 23Amma, majikəmə Yeesu ka ki taɗa rəŋwə də makii. Wata lyawarənaakii a əntsahə aaɓiikii, təya kədii aciikii, əŋki tii, “Bawə ka ki, wa kya dzə satə, acii agi shinə nə ki də nə'unə taamə də wazənə laŋə.” 24Yeesu a jikəvə, əŋki ci, “Ma sləkee ənji ka nyi, wata ka ənji *Isərayiila tanə, acii makə maza bagiinə nə tii.” -

25Amma miitə a shi, kya gərə'waanə atsaa səɗə Yeesu, əŋki ki, “'Ya'ə Slandana, tsakuu tə nyi.” 26Yeesu a ba, “Pooshi ŋga'ə nə ŋgərətə zəmə ŋga manjeevənə, ənjə a kagi ka ədiinə.” 27Əŋki miitə, “Ha'ə tanyi, 'ya'ə Daadə, amma taa ədiinə əsə, agi adənə nə tii murəmurinə ŋga zəmətə ca kwaalagi acii slanjiinətii.” 28Yeesu a ba ka ki, “Mina, laŋə nə gi'inaaku tə nyi. Ma sətə cii kwa uuɗə, ka ɗanə nə ənji ka hə.” Wata kə mbə'i uuzənatə ka saa'ita. -

Mbəɗəpaanə ŋga Yeesu də ənji bwanea laŋə

29Ma daba'əkii, wata Yeesu a maɗə davə, ca dzə də palənə ama uunəvə ŋga Galili, ca ndərəgi aanə ɗaŋgəra, ca ndzaa dasə davə. - 30Ənji ɓəzəkii a dzə aaɓiikii, təya kərə ənji bwaneanyinə kama kama, maɓiiyi ənja, mahurəməsə ənja, muurəfina i kadəguləmina da hara ənji bwaneanyinə laŋə. Təya banee ka tii akəŋwaciikii. Ca mbəɗəpaa də tii. 31Makə nee ənji kadəguləmə a waɓə, maɓiiyi ənji əsə, kə ənyi ilənyinatii ka guuŋunə, mahurəməsə ənji əsə, watiinə ka wiinə, muurəfinə əsə, watiinə ka neenə, kə ɗii ka tii ka sə ŋga hurəshishinə ka shaŋə. Wata təya ɗuunətə tə Əntaŋfə ŋga ənji *Isərayiila.

Adəvənə ŋga Yeesu ka ənji dəbu'u ənfwaɗə

(Mar. 8.1-10)

32Wata Yeesu a 'waa'watə tə lyawarənaakii aaɓiikii, ca ba ka tii, “Agi nəhənə nə nyi təgunuunə ŋga ənjitsa, acii baanə makkə nə tii aɓiiki ənshinə, pooshi tii da sə ŋga kavənə aa matii. Pa nya moo təya palə də maɗəfənə, acii ga maɗəfənəkii a mbee ka tii a rəgwa.” - - 33Wata lyawarənaakii a ba ka ci, “Ya əna, da upaanaamə zəmə bahə zəməvənə ka ənjitsə laŋə ha'ə ganə agi bilina?” 34Yeesu a ləgwa a matii, “Buroodi moonə nəndə acii una?” Təya ba ka ci, “Buroodi məɗəfə da uuji hərəfinə.” 35Wata ca ba ka daɓaala, kaa təya ndzaanə patə. 36Ca ŋgərə burooditə məɗəfə da hərəfiita, ca kuyirii tə Əntaŋfə, ca ɓaatsəpaa, ca vii ka lyawarənaakii, təya təəkəpaa ka ənja. 37Patənatii, təya zəmə, təya əburə. Lyawarənaakii a tsəəkətə ətə mbəɗaanə, ɗəvə məɗəfə. 38Ma ənjitə agi zəməta, dəbu'u ənfwaɗə, tsaŋə nə makinə da manjeevənə. 39Wata ca ba ka daɓaala, kaa təya palə satii. Ma daba'əkii, ca ndərəvə aasəkə kumbawala, ca palə aanə hanyinə ŋga Magadanə.+

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index