Search form

Mata 16

Ləgwa sə ŋga hurəshishinə ama Yeesu

(Mar. 8.11-13; Luka 12.54-56)

1Yoo, kə shi hara *Farisanyinə da *Sadukinyinə aaɓii Yeesu, kaa təya təkə tə ci. Təya ba ka ci, kaa ca ɗa ka tii sə ŋga hurəshishinə ətə ca ɓaarii oo'i, tə'i ci da baawəɗa ŋga Əntaŋfə. - - 2Əŋki Yeesu ka tii, “Ma uusəra a kula, maɗa dizə nə səkəntaŋfə, agi banə nuunə: ‘Pooshi ha ka tsəfənə doorə.’ 3Ma tsəɗakə əsə, maɗa tsaaməgyuunə aagi əntaŋfə, una nee dizə təku təku nə ha, agi banə nuunə: ‘Ka ndzəmənə nə vənə ənshinə.’ Maɗa tsaaməgyuunə aagi əntaŋfə, ka mbeenə nuunə ka batənə taa iitə nə ha a ndzaanə. Amma, pooshi unə ka mbee ka paaratəgi də ndzaanə ŋga zamanana. 4Ma ənji ŋga zamanana, bwaya ənja, ənjitə pooshi ka nə'utə bariya ŋga Əntaŋfə nə tii. Agi alənə nə tii kaa ənjə a ɗa ka tii sə ŋga hurəshishinə. Amma, pooshi sə ŋga hurəshishinə ci ənjə a ɗa ka tii, maɗaamə ətə ɗii Əntaŋfə də anabi Yunana.” Makə waɓi ci ha'ə, wata ca palə saakii.

Burəŋanə ŋga *Farisanyinə da ŋga *Sadukinyinə

(Mar. 8.14-21)

5Ma təya dzə də taŋənə asəkə kumbawala, wata lyawarənaakii a buurətə oo'i, kə zaanə ka tii nə ŋgərəənə buroodi. 6Yeesu a ba ka tii, “Nəhəmə noonə na acii burəŋanə ŋga Farisanyinə da ŋga Sadukinyinə.” - 7Makə fii tii ha'ə, təya gwaŋə ka waɓənə ahadatii, əŋki tii, “Ma bii ci ha'ə, ətə pooshi amə ŋgiraanə buroodi.” - 8Asee, kə shii Yeesu sətə ci təya ba. Wata əŋki ci ka tii, “Ya una, kə əki gi'inə goonə tə nyi. Ka mi cuuna waɓə agyanə ghatə buroodya? - 9Ca'ə əndzə'i, ma'ə unə mapaaratəgimə kuna? Kə zaanə koonə nə burooditə tufə ətə agi ənji dəbu'u tufə kwa? Ɗəvə moonə tsəəkətuunə tə ətə mbəɗaana? - 10Aa ya burooditə məɗəfə əsa, ətə agi ənji dəbu'u ənfwaɗa? Ɗəvə moonə tsəəkətuunə tə ətə mbəɗaana? - 11Iitə təkuree unə ka paaratəginə oo'i, ma cii kya waɓə koonə əna, əntaa agyanə buroodi. Nəhəmə noonə na acii burəŋanə ŋga Farisanyinə da ŋga Sadukinyinə.” 12Wata təya paaratəgi oo'i, əntaa banə bii ci ka tii oo'i, wa təya nəhə natii nə acii burəŋaatə ci ənjə a ɗa də buroodi. Amma, wa təya nəhə natii nə acii dzəgunənə ŋga Farisanyinə da ŋga Sadukinyinə.

Banə ŋga Piita oo'i, Yeesu nə *Mataɗəkii ŋga Əntaŋfə

(Mar. 8.27-30; Luka 9.18-21)

13Yoo, kə gi Yeesu aanə hanyinə ətə kədəhə da vəranə ŋga Kayisariya Filipi. Makə gi ci, kə ləguyi ci ama lyawarənaakii, əŋki ci, “Ya nyi *Uuzənə ŋga ənda, wu saŋə nə nyi ci ənjə a ba?” 14Əŋki tii, “Agi banə nə hara ənji, hə nə Yoohana əndə ɗa bapətisəma. Əŋki hara ənji, hə nə anabi *Iliya. Hara ənji əsə, əŋki tii, hə nə Irimiya taa əndə'i anabi ŋga ŋukə.” - 15Yeesu a ba ka tii, “Ya unə noona? Wu nə nyi cuuna ba?” 16Simoonə Piita a jikəvə, əŋki ci, “Hə nə Mataɗəkii,+ Uuzənə ŋga Əntaŋfə Əndə vii əpinə.” - 17Yeesu a ba ka ci, “Əndə barəkaanə nə hə, Simoonə, uuzənə ŋga Yunana. Acii əntaa əndə shiŋkinə ɓaarəgi ətsə ka hə, amma Daadə ətə dadagyə ɓaarəgi ka hə. 18Wanyinə ka banə ka hə əsə: hə nə Piita, makə banə pasla. Anə paslanə nii kya mbukya Ikəliisiyaaki. Taa wa, pooshi na palee ka ŋgeerənə ŋga Ikəliisiyakii. - 19Ka viinə nə nyi ka hə lakila ŋga makuvə ŋga ŋwaŋuunə ŋga dagyə. Taa mi patə anətə hə ganə a duuniya, ma'anəkii gatə dagyə. Ha'ə əsə, taa mi patə pərəgi hə ganə a duuniya, mapərəkii gatə dagyə.” -

20Wata Yeesu a ɗa ka lyawarənaakii bariya də ŋgeerənə tuu'inə, “Goona ba ka taa wu oo'i, nyi nə *Mataɗəkii ŋga Əntaŋfə.” -

Waɓənə ŋga Yeesu agyanə tsarə ŋga əntəətə nii kəya əntə

(Mar. 8.31–9.1; Luka 9.22-27)

21Daga ka saa'ikii 'watəgi Yeesu dzəgunətənə ka lyawarənaakii oo'i, tyasə see a dzə ci aa Urusaliima. Ma dava, ka sanə nə ci ciɓənyinə laŋə acii gayinə da madiigərə limanyinə da maliminə, ənjə a ɓələgi tə ci. Ma ka makkənə ŋga uusəra, ca maɗətə agi maməətə ənja. - 22Makə fii Piita ha'ə, wata ca kəsəgi tə ci aataŋgala, ca wazə ka ci, əŋki ci, “Wa Əntaŋfə a dzagi ətsa, Slandana, pooshi ətsə ka ɗanə shaŋə!” 23Amma Yeesu a zə'wugi aaɓii Piita, əŋki ci ka ci, “Dzəgi aɓiiki, *Seetanə! Hərəmbəɗə nə hə ka nyi. Acii ma hiimatsaaku, ŋga əndə shiŋkinə, əntaa ŋga Əntaŋfə.”

24Wata Yeesu a ba ka lyawarənaakii, əŋki ci, “Taa wu patə ca moo nə'unə tə nyi, tyasə see a kaaree ci ka naakii nə, ca ŋgərə ənfwə ŋga gwa'avənə tə ci aashikii, ca nə'u də nyi. 25Taɗa wu patə ca ɗa gazhi'waanə ŋga gərətə əpinaakii, ka əteenə nə ci ka əpinəkii. Amma taɗa wu patə ətee ka əpinaakii putə ŋga nə'unə tə nyi, ka upaanə nə ci bwatyakii. 26Mi saŋə nə bwatya ŋga upaa patənə ŋga uushi'inə asəkə duuniya, amma əndə ətee ka əpinaakəya? Pooshi bwatyakii. Maɗa kə zii əpinə ŋga ənda, pooshi uushi cii kəya vii kaa ca ənə ka upaa də əpinəkii. 27Acii kədəhə nə Uuzənə ŋga əndə ka shinə tii da malaa'ikanyinaakii agi məghərəvənə ŋga Dii, ca vii shikwa taa ka wu makə sətə slənyi ənda. - 28Tantanyinə cii kya ba koonə, tə'i hara ənji ganə ahadaamə na nee də ginətii, tii ma'ə maməətəmə, ka shinə ŋga Uuzənə ŋga ənda, kaa ca ndzaa ka ŋwaŋwa.” -

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index