Search form

Mata 17

Məghərəvənə ŋga Yeesu

(Mar. 9.2-13; Luka 9.28-36)

1Ma daba'ə baanə kuwa, Yeesu a ŋgərə tə Piita da i Yakubu tii da ndzəkəŋuci, waatoo Yoohana, ca kərə tə tii aanə magərə giŋwa, wata tii ha'ə. - 2Ma təya nee, wata ca zə'wə akəŋwaciitii, ɓərənə nə kəŋwaciinəkii makə uusəra. Ha'ə nə kəjeerənaakii əsə, ca ɗagi tyaslyaslya makə əmputə kəbənə. - 3Wata ma təya nee, watiitsə i Muusa da anabi *Iliya, təya waɓəshi da Yeesu. 4Wata Piita a ba ka Yeesu, “Slandana, ŋga'ə ɗii makə ganə niinə. Maa ŋga'ə ka hə, ka ratənə nə nyi koonə tsakabanyinə makkə ganə. Naaku rəŋwə, ŋga Muusa rəŋwə, ŋga Iliya rəŋwə.” 5Ma ci ma'ə agi waɓənə ha'ə, wata məzhiɗəkwatyaminə ətə ca ɓərə a zaɗəgi dagyanətii. Ma təya fa, əndə a waɓə agi məzhiɗəkwatyaminəkii, ca ba, “Waatsə Uuzənaaki, kə uu'i nyi tə ci. Ci ca uuɗagi səkəki. Famə tə ci.” - 6Makə fii lyawarənaakii ha'ə, wata ŋgwalənə a ɗa tə tii ka shaŋə, təya kwaalagi aa panə aanə kəŋwaciinətii. 7Wata Yeesu a əntsahə aaɓiitii, ca təɓətə tə tii, ca ba, “Maɗətəmə, goona ŋgwalə.” 8Makə maɗee tii ka ginətii, maneemə tii taa ka wu ma'ə, maɗaamə Yeesu.

9Ma təya dzə də jimanə satii a giŋwa, kə bii Yeesu ka tii, “Goona ba taa ka wu tə sətsə nee unə. See daba'ə maɗənaaki agi maməətə ənja, nyi *Uuzənə ŋga ənda.” - 10Lyawarənaakii a ləgwa ka ci, əŋki tii, “Aa mi ɗii ci maliminə a ba oo'i, Iliya na takəŋwa shinə ka Aləmasiihu?” - 11Yeesu a ba ka tii, “Weewee ha'ə makə ətsa, Iliya na shi zəku'i ka haɗatəgi də patənə ŋga uushi'inə. 12Amma, wanyinə ka banə koonə: kə uugi Iliya shinə. Mashiimə ənji tə ci, təya ciɓə də ci makə sətə kaɗeesəkə ka tii. Ha'ə makə ətsə, kədəhə nə təya ciɓə də Uuzənə ŋga əndə əsə.” -

13Wata lyawarənaakii a paaratəgi oo'i, ma Iliyatə cii kəya waɓə agyanəkii, ci nə Yoohana əndə ɗa bapətisəma.

Mbəɗəpaanə ŋga Yeesu də uuzənə ətə kəshi ginaaji tə ci

(Mar. 9.14-29; Luka 9.37-43a)

14Ənyanatii aaɓii daɓaala, wata əndə'i əndə a shi, ca gərə'waanə akəŋwacii Yeesu, 15ca ba, “Slandana, nəhuu təgunuunə ŋga uuzənaaki. Tə'i ma'idə'ida ashikii, agi ɗanə tə ci ka shaŋə. Ka əndə'i ha, ca kulagərə aagi gunə, ka əndə'i ha, aagi ma'inə. 16Kə kira nyi tə ci ka lyawarənaaku, amma kə təkuree tii ka mbəɗəpaanə də ci.” 17Əŋki Yeesu, “'Ya'əmə, unə ənji ŋga zamanana, pooshi unə gi'i tə Əntaŋfə, bwaya ənja. Ca'ə guci nii kya ndzaa doona? Ca'ə guci sə'watənəki tuuna? Kiramə ka nyi uuzənəkii ɗii!” - 18Makə kira ənji, Yeesu a wazə ka ginaajikii, wata ginaajikii a shigi ashi uuzəəta. Pii wata kə mbə'i uuzəəta.

19Ma daba'əkii lyawarənaakii a əntsahətə aaɓii Yeesu daanətii, təya ləgwa ka ci, “Mi saŋə ɗii təkuree inə ka lyaakagi tə ginaajitsa?” 20Yeesu a ba ka tii, əŋki ci, “Putə ŋga gi'uunə ŋga gi'inə goonə tə nyi. Tantanyinə cii kya ba koonə, maci kə mbu'i gi'inə goonə tə nyi taa wata makə hi'u iza,+ - [211Amma, ma tsarə ŋga ginaajitsa, see də də'wa da suumaya mbeenə ənji ka lyaakaginə.”] kaɗa ka banə nuunə ka giŋuna: ‘Duu aa hatə!’ ka dzənə nə ci əsə. Pooshi uushi ca kaɗee ka ŋgeerənə goonə.

Ənənə ŋga Yeesu ka waɓənə agyanə əntənaakii

(Mar. 9.30-32; Luka 9.43b-45)

22Guŋənə ŋga lyawarənə ŋga Yeesu patə anə hanyinə ŋga Galili, wata ca ndzaŋə waɓənə ka tii agyanə naakii na, ca ba, “Kədəhə nə ənji ka viinə tə Uuzənə ŋga əndə aacii ənja, - 23təya ɓələgi tə ci, amma ka maɗeenə nə ənji ka ci agi maməətə ənja ka makkənə ŋga uusəra.” Makə fii tii ha'ə, wata səkə ŋga lyawarənaakii a ɓəzəgi kuzhiɗə kuzhiɗə.

Ki'i tsəkə ŋga *yi ŋga Əntaŋfə

24Kə gi Yeesu da lyawarənaakii aa Kafarənahumə, wata ənji luu tsəkə ŋga yi ŋga Əntaŋfə a dzə aaɓii Piita, təya ləgwa, əŋki tii: “Ya saŋə, agi ki'inə nə maləmə goonə tsəkə ŋga yi ŋga Əntaŋfə nii?” - 25Əŋki Piita, “Də ŋga'ə nə ci agi ki'inə.” Makə ənyi Piita aasii, Yeesu a waɓə ka ci zəku'i, əŋki ci, “Iitə nee hə naaku daa, Simoonə? Wu dəɓee ki'i tsəkə ka meeminə ŋga *duuniyana? Manjeevənatii nii, anii hara ənja?” 26Əŋki Piita, “Hara ənji dəɓee tsəkənə.” Wata Yeesu a ba, “Makə ha'ə ɗii, madəɓeemə manjeevənatii a tsəkə. 27Amma, acii gaaŋwa ɓəzee ka səkətii, ma ɗanəku, duu aama uunəva, ha kagərə maŋgəlaŋa aagi ma'inə. Ma hərəfiitə 'watəgi hə kəsənə, ka lapaanə nə hə kwaɓa a makii bahə ki'inə də tsəkaaki da naaku, ha kərə ka tii.”

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index