Search form

Mata 18

Wu saŋə palee də gawuuna?

(Mar. 9.33-37; Luka 9.46-48)

1Ma ka saa'ikii ha'ə, wata *lyawarənə ŋga Yeesu a shi aaɓiikii, təya ləgwa amakii, əŋki tii, “Wu saŋə palee də ɗuunuunə agi ŋwaŋuunə ŋga dagya?” - 2Wata Yeesu a 'watə tə əndə'i uundzə uuzənə, ca kəŋee ka ci ahadatii, 3ca ba, “Tantanyinə cii kya ba koonə: maɗa mazhi'weemə unə ka noonə nə makə ŋga uuji manjeevənə, pooshi unə ka upaa dəmənə aagi *ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə shaŋə. - 4Taa wu həətəpaa naakii nə, ca ndzaanə makə ŋga uuzəəna, ci palee də ɗuunuunə agi ŋwaŋuunə ŋga dagyə. - 5Taa wu liwə uuzənə, maɗa putaaki liwə ci, tə nyi liwə ci ətsa.” -

Uushi'iitə na ɗa tə ənda putə ŋga slənə 'waslyakəənə

(Mar. 9.42-48; Luka 17.1-2)

6“Taa wu patə kavə tə taa rəŋwə agi manjeeviitə vii ka nyi gooŋga kaa ca pu'u, gəɗə anəvə təŋwə aa uurakii ka ci də ŋga'əənə, ca lipəgərə aagi uunəva, acii sətə na upaa tə ci. 7Tə'i ŋgəra'wə ashi ənji *duuniya, acii tə'i sətə ca kavə ənji ka ɗa 'waslyakəənə. Pooshi səndə ca təŋapaa tsarə ŋga uushi'iitsə ka ɗanə. Amma kə ɗii anə əndətə ca kavə əndə ka ɗa 'waslyakəənə.

8“Maɗa ciinəku taɗa səɗəku ca kavə tə hə ka ɗa 'waslyakəənə, lagi, ha kagi. Gəɗə gi hə ka upaa əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə yadə ciinə taa səɗa, acii ndzaanə da i ciinə bəra'i taɗa səɗə bəra'i, amma ənjə a ka tə hə aagi gunə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. - 9Maɗa ginəku ca kavə tə hə ka ɗa 'waslyakəənə, hurə'yagi, ha kagi. Gəɗə gi hə ka upaa əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə də ginə rəŋwə, acii ndzaanə da i ginə kyakya'ə bəra'i, amma ənjə a ka tə hə aagi gunə.”

Misaali də baga ətə zagi

(Luka 15.3-7)

10“Nəhəmə noonə na, acii goona bərapaa rəŋwə agi uuji manjeeviitsa. Wanyinə ka banə koonə: ma malaa'ikanyinatii, taa guci patə nə tii ka ndzaanə akəŋwacii Daadə ətə dagyə. - [11Acii ma shi *Uuzənə ŋga ənda, ka luupaa tə maza ənja.] 12Iitə nee unə noonə agyanə sənə cii kya moo bana? Yaci tə'i əndə da bagiinaakii gya'ə saŋa, wata rəŋwə agitii a zagya, iitə ɗanəkəya? Əntaa ka bwaseenə nə ci ka ətə əliŋə pu'unə aji əliŋə ka zəmənə, ca palə ka alə tə ətə rəŋwə zagi kwa? 13Maɗa kə nee ci, tantanyinə cii kya ba koonə: ka ɗanə nə ci mooɗasəkə putə ŋga rəŋwə ətə sha zii, palee ka putə ŋga əliŋə pu'unə aji əliŋə ətə mazamə. 14Ha'ə əsə, ma Dəsənuunə ətə dadagyə, əntaa də uuɗənaakii zaginə taa rəŋwə agi uuji manjeeviitsa.” -

Ndzəkəŋunə ətə slənyi 'waslyakəənə

15“Maɗa kə ɓəzee əndə nə'unə makə hə ka səkəku, ma ɗanəkwa, duu aaɓiikii, ha dzə ka ɓaarii ka ci 'waslyakəənaakii ahadoonə, unə bəra'i. Maɗa kə luuvə ci 'waslyakəənaakii, kə zhi'wavə hə də əndətə aa rəgwa ətsa. - 16Amma, maɗa maluumə ci 'waslyakəənaakii, 'waanə tə əndə rəŋwə taa ənji bəra'i atsaku, kaa ənji bəra'i taa makkə a mbee ka vii seeda anə patənə ŋga sətə bii ənji. - 17Maɗa kə kaaree ci ka fa waɓənatii, bawə ka Ikəliisiya. Maɗa kə kaaree ci ka fanə tə Ikəliisiya əsə, geegimə ka ci makə əndətə pooshi ahadoonə taa *ənji luu tsəka.” -

Anətənə da pərəginə

18“Tantanyinə cii kya ba koonə: taa mi patə anətuunə ganə a duuniya, ma'anəkii dagyə ətsa. Ha'ə əsə, taa mi patə pərəgyuunə ganə a duuniya, mapərəkii gatə dagyə ətsa. -

19“Wanyinə ka tsakə banə koonə əsə: maɗa kə anətə ənji bəra'i uura agyuunə kaa təya kədii taa mi patə, ka ɗanə nə Daadə ətə dagyə ka tii tə səkii. - 20Acii taa da patə liɓə ənji bəra'i taa makkə agi ləməki, davə nə nyi ahadatii.” -

Misaali də mava ətə naanagi ka tifyagi 'waslyakəənə ka ənda

21Ma daba'əkii, wata Piita a shi aaɓii Yeesu, ca ləgwa ka ci, əŋki ci: “Slandana, moonə səɗə saŋə ɗanə əndə ka nyi 'waslyakəənə, nya tifyagi ka ca? Səɗə məɗəfə kwa?” 22Yeesu a ba ka ci, “Pooshi. Əntaa wata səɗə məɗəfə bii nyi koonə. Amma, məɗəfə səɗə ha'ə məɗəfə pu'unə. - 23Acii ma ŋwaŋuunə ŋga dagyə, mbərə mbərə nə ci da əndə'i ŋwaŋutə mwayi ɓaanatənə taa iitə nə gəna acii maviinaakii. - 24Ma ca 'watəgi ɓaananə ha'ə, wata ənjə a kira ka ci mavatə cii kəya nə'u tə ci milyoonyinə ŋga kwaɓa. 25Amma, ma mavakii, paa ci da taa mi bahə kaa ca ki'i kwaɓatə ci ŋwaŋwə a nə'u tə ci. Wata ŋwaŋwə a ba ka ənjə a ɗərəmagi də ci da minaakii da manjeevənaakii da uushi'inaakii patə, kaa ənjə a shii ki'i də kwaɓakii. 26Makə fii mavatə ha'ə, wata ca kulagi akəŋwacii ŋwaŋwa, ca dza ciinə, ca ba: ‘Tuutəta'ə, əsuu ədzəma, ka ki'iginə nə nyi ka hə gənaaku patə.’ 27Wata ŋwaŋwə a nəhə təgunuunaakii, ca tifyagi ka ci, ca kapaa tə ci. Mavatə a palə saakii. - 28Amma, makə pyalə ci saakii, wata ca lapaa əndə'i mava makə ci ətə cii kəya nə'u tə ci dəmənə ŋga *hwaslə gya'ə tanə. Wata ca tərəɗəgi kəjeerənə a uura mavata, əŋki ci: ‘Ki'iwu ka nyi dəmənaaki!’ 29Wata mavatə a kulagi akəŋwaciikii, ca dza ciinə, əŋki ci: ‘Tuutəta'ə, əsuu ədzəma, ka ki'inə nə nyi ka hə dəmənaaku.’ 30Amma kə naanagi ci, wata ca kərə tə ci aa furəshina, see maɗa ki'igi ci dəməətə atsakii.

31“Makə nee hara maviinə ka sətə slənyi, kə zhima tə tii asəkətii. Wata təya palə aaɓii ŋwaŋwa, təya bagi ka ci sətə slənyi patə. 32Makə fii ŋwaŋwə ha'ə, wata ca 'wagərə tə mavatə ɗii ha'ə. Ŋwaŋwə a dzaana tə ci, əŋki ci: ‘Ma hə, bwaya mava nə hə. Kə tifyagi nyi ka hə patənə ŋga kwaɓatə nji nya nə'u tə hə putə ŋga kədiinaaku aciiki. 33Pooshi diɓə ha nəhə təgunuunə ŋga guva-slənaaku makə sətə nyihə nyi naaku kwa?’ - 34Kə ɓəzhi səkə ŋga ŋwaŋwə ka shaŋə. Wata ca sləkee ka ənjə a pa'əgi tə mavatə a furəshina, ənjə a ciɓə də ci, see maɗa ki'igi ci patənə ŋga gənata.” -

35Yeesu a uudəpaa waɓənə, əŋki ci, “Ha'ə əsə nə Daadə ətə dadagyə a ɗa ka taa wu patə agyuunə, maa pooshi ci tifyagi ka ndzəkəŋuci 'waslyakəənaakii də ədzəmə rəŋwə.” -

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index