Search form

Mata 19

Dzəgunənə ŋga Yeesu agyanə lakəgi minə

(Mar. 10.1-12)

1Makə uugi Yeesu baaba uushi'iitsa, wata ca maɗə anə hanyinə ŋga Galili, ca palə aanə hanyinə ŋga Yahudiya ataŋəgi gəərə ŋga Urədunə. - 2Daɓaala laŋə nyi'u tə ci, ca mbəɗəpaa də ənji bwanea.

3Hara *Farisanyinə a dzə aaɓiikii ka təkənə tə ci də ləgwanə amakii, əŋki tii, “Ya əna, kə vii bariya gaamə rəgwa ka əndə a lakəgi minaakii putə ŋga taa ŋgutə uushi kwa?” 4Ca ənəgi ka tii, “Pooshi unə jaŋgii asəkə malaaɓa ləkaləkatə kwa? Ma bii ca: ‘Ma ka 'watəginə, ŋgurə da minə ghənyi Əntaŋfə tə ənja.’ - 5Əntaŋfə a ba: ‘Putakii ha'ə, wa ŋgurə a bwasee ka dii da məci, ca ləɓə tii da minaakii, təya ndzaa shishinə rəŋwə.’ - 6Də ha'ə, ndzaanə tii əndə rəŋwə, əntaa ənji bəra'i ma'ə. Aciikii, ma sətə gəŋutəgi Əntaŋfə, ga əndə a təkee.” 7Farisanyinə a ba ka Yeesu, “Aa, acii mi ɗii bii Muusa, wa əndə a vii ka minə ləkaləkatə ŋga lakəginə tə ki, ca lakəgi tə kya?” - 8Yeesu a ba ka tii, “Putə ŋga ndalənə ŋga ədzəmuunə kapaa Muusa koonə rəgwa ŋga lakəgi makinə goonə. Amma, ma ŋga ŋukə, saa'i ŋga 'watəginə ŋga duuniya, əntaa ha'ə. 9Wanyinə ka banə koonə: taa wu patə lakəgi minaakii putə ŋga əndə'i uushi pamə tsaŋə da aləhiinə, ca ŋgərə əndə'i, kə ali ci hiinə ətsa.” -

10Lyawarənaakii a jikəvə ka ci, “Maɗa ha'ə ahada i ŋgurə tii da minaakii ətsa, əntaa gəɗə ndzaanə yadə ŋgərəshinə dəŋwa'ə kwa?” - 11Amma ca ba ka tii, “Ma dzəgunəətsa, əntaa taa wu ca luu, amma see ənjitə vii Əntaŋfə ka tii. 12Acii tə'i rəgwanyinə kama kama ətə pooshi ənji ka ŋgərəshinə: tə'i hara ənji, putə ŋga poonə tə tii ha'ə, paa tii ka ŋgərəshinə. Hara ənji əsə, ənji saawee ka tii. Hara ənji əsə, paa tii ka ŋgərəshinə putə ŋga ŋwaŋuunə ŋga dagyə. Ma əndətə ca mbee ka luu dzəgunəətsa, wa ca luu.”

Ɗaanə barəkaanə ŋga Yeesu ka uuji manjeevənə

(Mar. 10.13-16; Luka 18.15-17)

13Ma daba'əkii, kə kirə ənji manjeevənə ka Yeesu, kaa ca ɗaanə ciinə aanətii, ca ɗa ka tii də'wa. Amma, ma lyawarənaakii, kə laalii tii ŋguruunə ka ənja. 14Amma Yeesu a ba, “Uneemə ka manjeevənə, kaa təya shi aaɓiiki, goona təŋa tə tii, acii ka tsarə ŋga ənji makə tii də ŋwaŋuunə ŋga dagyə.” - 15Ca ɗaanə ciinə aanətii. Ma daba'əkii, ca maɗə davə, ca palə saakii.

Əndə gəna

(Mar. 10.17-31; Luka 18.18-30)

16Ma ka əndə'i uusəra, kə shi əndə'i əndə aaɓii Yeesu, ca ləgwa, əŋki ci, “Maləma, ŋgutə ŋunyi slənə saŋə slənəki, kaa nya upaa də əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwa?” 17Əŋki Yeesu ka ci, “Ka mi dee cii kwa ləgwa ka nyi agyanə sətə ŋunyikəya? Rəŋwə dyaŋə nə ŋunyi Ənda. Maɗa ŋga'ə ka hə nə upaa əpiitsa, nə'utə *bariya.” 18Əndətə a ləgwa ka ci, “Ŋgutə tsarə ŋga bariya da?” Yeesu a ba ka ci, “Ga ha ɓələ hiinə, ga ha alə hiinə, ga ha hərə hiinə, ga ha vii seeda ŋga jirakənə anə ənda, - 19gaɗee ka i duu da muu, uuɗuu tə əndətə aɓiiku makə sətə cii kwa uuɗə naaku na.” -

20Əŋki uundzə dagwatə ka ci, “Ma ətsə patə, kə nə'utə nyi. Ŋgutə mbəɗaanə ka nyi, kaa nya nə'uta?” 21Yeesu a ba ka ci, “Maɗa kə mwayi hə ndzaanə makətsəɗəkii, duu ka ɗərəmaginə də uushi'inaaku patə, ha təəkəpaa kwaɓakii ka maaghiinə. Maɗa kə ɗii hə ha'ə, ka ndzaanə nə shigaaku dagyə aɓii Əntaŋfə. Ma daba'əkii, ha shi ka nə'u tə nyi.” - 22Makə fii uundzə dagwatə ha'ə, ca palə saakii də maɓətəsəka, acii laŋə dərəva nə gəna aciikii. -

23Wata əŋki Yeesu ka lyawarənaakii, “Tantanyinə cii kya ba koonə, dzawə dərəva nə dəmənə ŋga əndə gəna aagi ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə. 24A tsakə nyi banə koonə əsə: gəɗə dəməginə ŋga ŋgyalooba ka rəgwa shinə ŋga libəra də ŋgufənə, acii dəmənə ŋga əndə gəna aagi *ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə.” 25Makə fii lyawarənaakii waɓəətsa, kə dzəgəpaa tə tii ka shaŋə, təya ba, “Maɗa ha'ə əna, aa wu ɗii nə upaa luupaana?” 26Amma Yeesu a tsaamə tə tii, ca ba, “Ma əndə shiŋkinə, pooshi uushi cii kəya mbee ka ɗatənə ci saakii ka upaa də luupaanə. Amma, ma Əntaŋfə, ka ɗatənə nə ci taa mi patə.” -

27Piita a jikəvə ka ci, əŋki ci, “Yoo, waniinə kə bwasee inə ka uushi'inə patə əna, ina nə'u tə ha, mi niina upana?” 28Əŋki Yeesu ka tii, “Tantanyinə cii kya ba koonə: maɗa kə ndzaa nyi, nyi Uuzənə ŋga əndə, dasə anə dəgələ ŋga məghərəvənaakii agi kura zamanatə na shi, ma unə ənə pu'u aji bəra'i ənə nyi'u tə nyi, ka ndzaanə nuunə anə dəgələ ŋwaŋuunə pu'u aji bəra'i, una ɗa gəŋwanə ka slikərənyinə pu'u aji bəra'i ŋga *Isərayiila. - 29Taa wu patə bwasee ka yaakii, taɗa ndzəkəŋushi'inəkii, taɗa cikəŋushi'inəkii, taɗa dii, taɗa məci, taɗa manjeevənaakii, taɗa raakii putə ŋga nə'unə tə nyi, ka upaanə nə ci gya'ə palee ka ətə bwasee ci aaba'ə, ənjə a vii ka ci əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə əsə. - 30Amma laŋə nə matakəŋwanyinə na ndzaanə ka moodəba'ənyinə. Laŋə nə moodəba'ənyinə əsə na ndzaanə ka matakəŋwanyinə.” -

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index