Search form

Mata 2

Ənjitə shii agyanə tikisanyinə

1Ma Yeesu, asəkə vəranə ŋga Bayitilaama anə hanyinə ŋga Yahudiya pwayi ənji tə ci, agi zamana ŋga ŋwaŋwə *Hirudusə. Ma daba'əkii, wata ənjitə shii agyanə tikisanyinə a ma'ya da tsaaŋwə, təya dzə aa Urusaliima. 2Mbu'unatii, təya ləgwa, əŋki tii, “Miinə uuzəətə pwayi ənji kaa ca ndzaa ka ŋwaŋwə ŋga Yahudiina? Kə nee inə ka tikisaakii, makə lə'yagi ki da tsaaŋwə. Ka paslənə tə ci shiinə.” +

3Makə fii ŋwaŋwə Hirudusə waɓəətsa, kə ma'i haŋkalaakii ka shaŋə. Ha'ə nə patənə ŋga ənji əsə asəkə vəranə ŋga Urusaliima. 4Wata ca 'waa'watə patənə ŋga matakəŋwanyinə ŋga limanyinə da *maliminə ŋga bariya, ca ləgwa ka tii, əŋki ci, “Da saŋə ci ənjə a poo tə *Mataɗəkii ŋga Əntaŋfwa?+5Təya ba ka ci, “Asəkə vəranə ŋga Bayitilaama, anə hanyinə ŋga Yahudiya nə ənjə a poo tə ci. Acii wiinə sətə nyaahə *anabi:

6‘'Ya'ə Bayitilaama, anə hanyinə ŋga Yahudiya, +

rəŋwə nə hə agi vəranyinə ŋga Yahudiya

ətə palee də məghərəvənə,

acii asəkəku nə matakəŋwanə a shigi.

Ci na ndzaa ka magəra

ŋga ənji ŋga Əntaŋfə, ənji *Isərayiila.’ ”

7Wata Hirudusə a 'wa tə ənjitə shi da tsaaŋwə, kaa ca ɗa mətərəkinə da tii yadə shiinə ŋga ənja. Ca ləgwatə a matii taa ka ŋgutə saa'i ɗaŋə lə'yagi tikisakii. 8Wata ca sləkee ka tii aa Bayitilaama, ca ba ka tii, “Dəmə ka nəəhətə uuzənəkii. Maɗa kə lapaa unə tə ci, shoomə ka bapaanə ka nyi, nyi maa, kaa nya dzə ka paslənə tə ci.”

9-10Ma daba'ə waɓənatii da ŋwaŋwa, wata təya maɗə, təya palə. Ma təya palə, təya ənə ka neenə ka tikisatə nee tii da tsaaŋwə. Makə ənyi tii ka neenə ka tikisakii, kə ɗii tii maŋushinə ka shaŋə. Tikisakii a dzə də ta ka tii kəŋwanə, ha'ə shi tikisakii ka kəŋaanənə dagyanə hatə ɗii uuzənəkii davə. 11Təya dzəgərə aasii, təya lapaa tə uuzənəkii tii da məcikii Mariyaama, təya gərə'waanə ka paslənə tə ci. Ma daba'əkii, təya pəərəgi mbuurənyinatii, təya ŋgyaaragi kanyeera da urədya ŋga ɗəzənə da əndə'i tsarə ŋga urədya ətə ci ənjə a 'wa miira, təya vii ka ci. 12Ma daba'əkii, makə kə bii Əntaŋfə ka tii agi səniinə oo'i, ga təya ənə aa ha Hirudusə, wata təya ənə satii aa hatii aa vəra ka əndə'i rəgwa pamə.

Huyinə aanə hanyinə ŋga Misəra

13Makə pyalə ənjitə shi da tsaaŋwə satii, wata malaa'ika ŋga Slandanə a shigi ka Yusufu agi səniinə, ca ba ka ci, “Ma Hirudusə, kadə nii kəya alə uuzəətsə kaa ca ɓələgi. Acii ha'ə, maɗətə, ha ŋgərə tə tii da məcikii, una palə aanə hanyinə ŋga Misəra, una ndzaa davə see maɗa bii nyi ka hə dzəginə davə.” 14Makə fii Yusufu ha'ə, wata ca maɗətə, ca ŋgərə tə uuzəətə tii da məcikii davəɗə, ca huyi də tii aanə hanyinə ŋga Misəra. 15Ca ndzaa davə see də makə əntəgi Hirudusə. Ma ɗii ətsə ha'ə, ka mbu'utəginə də sətə bii Slandanə da ma anabi oo'i: -

“Kə 'wagi nyi uuzənaaki anə hanyinə ŋga Misəra.”

Ɓəələ uuji manjeevənə

16Makə paaratəgi Hirudusə oo'i, kə ha'uunə ənjitə shi da tsaaŋwə ka ci, kə ɓəzhi səkəkii ka shaŋə. Ca sləkee ka ənjə a ɓəələgi patənə ŋga uuji ŋguyirənə asəkə vəranə ŋga Bayitilaama da sətə gəŋutəgi də ki patə, ndzaŋənə ka kura poonə ka dzənə ka fəzə bəra'i, makə sətə ɓaanya ci, ndzaŋənə ka saa'itə ləguyi ci ama ənjitə shi da tsaaŋwə, waatoo, saa'itə 'watəgi tikisakii lə'yaginə. 17Də ha'ə ndzaa ka tantanyinə nə sətə bii anabi Irimiya. Ma bii ca:

18“Kə fii ənji bwaya uura asəkə vəranə ŋga Rama, -

uura ŋga bwaya tuunə da maɓətəsəka.

Rahila ca tuu atsa manjeevənatə.

Kə təkuree ənji ka puutəpaanə tə ki,

acii kə məətəgi manjeevənatə.”

Ənyanə anə hanyinə ŋga Misəra

19Daba'ə makə əntəgi Hirudusə, wata kə shigi malaa'ika ŋga Slandanə ka Yusufu agi səniinə, ci anə hanyinə ŋga Misəra, 20ca ba ka ci, “Maɗətə, ha ŋgərə uuzəətsə tii da məcikii, kaa ha ənə aanə hanyinə ŋga Isərayiila. Acii, ma ənjitə ali rəgwa ŋga ɓələgi uuzəətsa, kə məətəgi tii.”

21Makə fii Yusufu ha'ə, wata ca maɗətə, ca ŋgərə uuzəətə da məcikii, təya ənə aanə hanyinə ŋga Isərayiila. 22Amma, makə fii Yusufu oo'i, Arəkilayasə ŋgirə dəgələ ŋga dii, waatoo, ŋga Hirudusə, kaa ca ndzaa ka ŋwaŋwə ŋga Yahudiya, kə ŋgwali ci ka ənənə aa dəvə. Əntaŋfə a ənə ka banə ka ci agi səniinə tə sətə ɗanəkii. Wata ca dzə saakii aanə hanyinə ŋga Galili, 23ca dzə ka ndzaanə asəkə vəranə ŋga Nazaratu. Də ha'ə ɗii ka tantanyinə nə sətə bii anabinyinə agyanə Aləmasiihu oo'i: -

“Ka 'wanə nə ənji tə ci əndə Nazaratu.”

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index