Search form

Mata 22

Misaali də zəmə əndzanə ŋga da məhura

(Luka 14.15-24)

1Yeesu a tsakə waɓənə ka tii də misaali, əŋki ci: 2“Ma ŋwaŋuunə ŋga dagyə, kə ndzaa ci mbərə mbərə da ŋwaŋutə ɗii əndzanə ŋga da məhura ŋga uuzənaakii. - 3Ca sləkee ka lyawarənaakii ka dzənə ka 'waa'wanə tə ənjitə baabii ci ka tii shinə ka zəmə əndzanəkii. Amma kə naanagi tii ka shinə. 4Ŋwaŋutə a ənə ka sləkeenə ka hara lyawarənə də banə oo'i: ‘Kə uugi əndzanə dzəgənə, kə lii nyi uura ŋga liinə. Taa mi patə, kə uugi tasəkanə. Shoomə əndzə'i ka zəmə əndzanə ŋga da məhura.’ 5Amma, ma ənjitə baabii ci ka tii əndzanəkii, makamə tii nətii davə. Wata təya palə satii. Harakii, aasəkə rə pyalə tii, harakii, ka ɗa fiiriinatii. 6Hara ənjitə baabii ci ka tii əsə, təya kəəsətə tə lyawarənaakii, təya ciɓə də tii, təya ɓəələgi tə tii. - 7Kə ɓəzəgi səkə ŋga ŋwaŋutə ka shaŋə. Wata ca sləkee ka soojiinaakii ka ɓəələginə tə maɓələ ənjita, təya ətsagi vəranatii. - 8Wata ca 'waa'watə tə harii lyawarənaakii, ca ba ka tii: ‘Kə uugi əndzanə tasəkanə kamə, amma, ma ənjinə baabii nyi ka tii, mambu'umə tii bahə zəmə əndzanəkii. 9Acii ha'ə, dəmə ka mətikətikənə ŋga rəgwanyinə, una ba ka taa wu patə lapaa unə oo'i, wa ca shi ka zəmə əndzanə.’ 10Wata lyawariitə a dzə ka baabanə taa ka wu patə lapaa tii, bwaya əndə da ŋunyi əndə patə. Wata pasə, kə nagi yi əndzanə acii ənja.

11“Makə dzəgərə ŋwaŋwə ka tsaamə tə ənjitə 'wii ci, ma ca nee, wiinə əndə'i əndə agitii yadə kəjeerənə ŋga da məhura ashikii. - 12Ŋwaŋwə a ləgwa ka ci: ‘Guvakya, dama gima hə aa hanə aasii yadə kəjeerənə ŋga rəya ashikwa?’ Mashiimə əndətə sə ŋga jikəvənə ka ŋwaŋwa. 13Wata ŋwaŋwə a ba ka lyawarənaakii: ‘Anətəmə tə ci ciinəkii da səɗəkii patə, una kagərə tə ci aagi təkunə. Davə tuunə ənji, təya dzə də tsəɓə linyinətii.’ ” - 14Yeesu a uudəpaa waɓənaakii, əŋki ci, “Laŋə nə ənjitə 'waa'wii ənji, amma gi'u nə mataɗəkii.”

Ləgwanə agyanə vii tsəkə ka ŋwaŋwə *Kayisarə

(Mar. 12.13-17; Luka 20.20-26)

15Wata *Farisanyinə a dzə ka ɗa mətərəkinə agyanə makə sətə nii təya mbee ka kəsənə tə Yeesu agi waɓənaakii. 16Wata təya sləkee ka ci ka hara lyawarənatii da hara ənjitə ŋga kurəgə ŋga *Hirudusə. Təya dzə ka banə ka ci, əŋki tii, “Maləma, kə shii inə oo'i, əndə gooŋga nə hə, agi dzəgunətənə nə hə rəgwa ŋga Əntaŋfə də tantanyinə əsə. Paa hə ka taɗəpaa taa ŋgutə tsarə ŋga ənda, acii paa hə ka tsaamənə ka ɗuunuunə ŋga ənda. 17Ya əna, iitə nə hiimaakwa? Kə kapaa bariya gaamə kaamə rəgwa ŋga vii tsəkə ka ŋwaŋwə Kayisarə nii? Anii poosha?” 18Asee, kə shii Yeesu bwaya hiimatii. Wata əŋki ci, “Una! Də bəra'i asəkuunə cuuna kərə ka Əntaŋfə! Mi saŋə cuuna moo təkənə tə nya? 19Ɓaariimə ka nyi kwaɓa ŋga tsəkəkii.” Təya ŋgiragi ka ci. 20Wata ca ləgwa ka tii, əŋki ci, “Ya əna, kəŋwaciinə da ləmə ŋga wu ənə anə kwaɓana?” 21Təya ba, “Ma ətsa, kəŋwaciinə ŋga ŋwaŋwə Kayisarə.” Wata Yeesu a ba ka tii, “Yoo, makə ha'ə ɗiya, viimə ka Kayisarə sətə ndzaa ka naakii, una vii ka Əntaŋfə sətə ndzaa ka ŋga Əntaŋfə.” - 22Makə fii tii waɓəətsə ŋga Yeesu, wata kə ɗagi ka tii ka sə ŋga hurəshishinə, təya bwasee ka ci, təya palə satii.

Ləgwanə agyanə maɗənə ŋga maməətə ənja

(Mar. 12.18-27; Luka 20.27-40)

23Agi uusəratə rəŋwə ha'ə, *Sadukiinə a əntsahə aaɓii Yeesu. Ma təya, tii nə kurəgətə ca ba, pooshi maməətə ənji ka maɗənə da i əpinə shaŋə. Təya ləgwa ka ci, - 24əŋki tii, “Maləma, ma bii Muusa, maɗa kə əŋki əndə pooshi manjeevənaakii, see ndzəkəŋuci nə ŋgərə mooryafinə, kaa ca poo ka ndzəkəŋuci ətə əŋki. - 25Yoo, tə'i ndzəkəŋushi'inə məɗəfə sha ɗii ganə. Gawatii a ŋgərə minə, ca əntə yadə manjeevənə, ca bwasee ka minə ka ndzəkəŋuci. 26Ha'ə slənyi də madzəgəbəra'inə da makkənə, ca'ə ka məɗəfənə. Pooshi əndə upaa uuzənə ashi miita. 27Daba'atii patə, kya əntəgi dəŋwa'ə. 28Ya ətsa, ya uusərə ŋga maɗənə ŋga maməətə ənja, makə watiitsə patənatii ŋgirə tə kya, minə ŋga wu saŋə ndzaanəta?”

29Yeesu a ba ka tii, əŋki ci, “Kə kulii unə patə, acii pooshi unə paaratəgi də malaaɓa ləkaləkatə, mashiimuunə ŋgeerənə ŋga Əntaŋfə. 30Acii maɗa kə ma'i maməətə ənji, pooshi tii na ŋgərəshi. Amma, makə malaa'ikanyinə dadagyə nə təya ndzaanə. 31Yoo, ma agyanə maɗənə ŋga maməətə ənji əsə, majaŋgamuunə sətə bii Əntaŋfə koonə kuna? 32Ma bii ca, ‘Nyi nə Əntaŋfə ətə ci Ibərahiima da Isiyaaku da Yakubu a paslə tə ci.’ Ma ca, ənjitə da i əpinə a matii ca paslə tə ci, əntaa ənjitə yadə əpinə amatii.” - 33Makə fii daɓaala waɓəətsə ha'ə, kə ɗii ka tii ka sə ŋga hurəshishinə nə dzəgunənaakii.

*Bariyatə palee də ɗuunuunə

(Mar. 12.28-34; Luka 10.25-28)

34Makə fii Farisanyinə oo'i, kə pa'əgi Yeesu ma ŋga Sadukinyinə, wata təya shi ka ciinə rəŋwə. 35Əndə'i əndə agitii, maləmə ŋga bariya nə ci. Ca ləgwa uushi ama Yeesu, kaa ca shii kəsənə tə ci agi waɓənaakii, əŋki ci, 36“Maləma, ŋgutə bariya saŋə palee də ɗuunuunə agi bariyanyina?” 37Yeesu a ba ka ci, “ ‘Uuɗuu tə Əntaŋfə Slandanəku də ədzəmə rəŋwə, də patənə ŋga əpinaaku, də patənə ŋga haŋkalaaku.’ - 38Ətsə nə maɗuunə bariya, palee patə də ɗuunuunə. 39Bəra'inəkii də ɗuunuunə əsə, makə ətsə nə ci: ‘Uuɗuu tə əndətə aɓiiku makə sətə cii kwa uuɗə naaku na.’ - 40Bariyanyiitsə bəra'i nə kilə ŋga patənə ŋga bariyanyinə da dzəgunənə ŋga anabinyinə.” -

Ləgwanə agyanə *Aləmasiihu

(Mar. 12.35-37; Luka 20.41-44)

41Ma Farisanyinə ma'ə ka ha rəŋwa, wata Yeesu a ləgwa ka tii uushi, əŋki ci, - 42“Wu saŋə shii unə nə Aləmasiihu? Uuzənə ŋga wu nə ca?” Əŋki tii: “Uuzənə ŋga *Dawuda nə ci.” 43Ca ba ka tii, “Ya əna, maa ha'a, iitə ɗii daa cakə Malaaɓa Ma'yanə tə Dawuda kaa ca 'wa tə ci də Slandanəkəya? Ma bii ca:

44‘Əŋki Əntaŋfə Slandanə ka Slandanəki, -

ndzaanə gadəvə da ciizəmaki.

Ka kavənə nə nyi tə ənji daawaanaaku aatsaa səɗəku.’

45Aa makə kə 'wii Dawuda tə ci də Slandanə ətsa, iitiitə ɗii ndzaanə Aləmasiihu ka jijinaakəya?” 46Wata pooshi əndə mbee ka jikəvənə taa də ma rəŋwə. Ndzaŋənə ka uusərakii, pooshi əndə ənyi ka ləgwa waɓənə amakii ma'ə acii ŋgwalənə. -

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index