Search form

Mata 23

Dzalənə ŋga Yeesu tə ənji agyanə *Farisanyinə da maliminə

(Mar. 12.38-39; Luka 11.43,46; 20.45-46)

1Ma daba'əkii, wata Yeesu a waɓə ka daɓaala da i ka lyawarənaakii, 2əŋki ci ka tii, “Ma maliminə da Farisanyinə, tii nə ənji da baawəɗa ŋga dzəgunətə bariya ŋga Muusa ka ənja. 3Acii ha'ə, ma sətə ci təya ba koonə patə, tyasə see a dzəgunuunə, una nə'utə. Amma goona nə'u slənatii. Acii ka waazanə nə tii, amma paa tii ka slənətəginə. - 4Agi ŋgərəvənə nə tii ka ənji mazəzəkə tərənə 'wa'ə. Amma, ma tii ka nətii, taa də mashiku ciinətii, paa tii ka təɓətənə. 5Patənə ŋga sətə ci təya ɗa, kaa ənjə a shii neenə. Tsaaməmə ka kəŋwaciinətii da basatii acii məsəpaliinə. Tsaaməmə ka yipənə ŋga kəjeerənyinatii. Ma ətsə patə, agi tsakənə nə tii ɗanə madiigərəkii ka ɓaariinə oo'i, ənji paslənə tə Əntaŋfə nə tii də tantanyinə. - 6Ma agi zəmə əndzanə, hatə ci ənjə a ɗuunətə tə tii moonətii ndzaanə davə. Ka hatə da ginə davə moonətii ndzaanə asəkə kuvə də'wanyinə. 7Nəhəpaanə tə tii ŋga'ə a luuma moonətii əsə, ənjə a 'wa tə tii ‘Maləma’. 8Amma, ma una, goona luuvə ənjə a 'wa tuunə də Maləma. Acii rəŋwə dyaŋə nə Maləmə goonə. Unə patə, ndzəkəŋushi'inə ŋga noonə nə nuunə. - 9Goona 'wa taa tə wu ganə a duuniya ‘daadə’, acii rəŋwə dyaŋə nə Dəsənuunə, waatoo ətə dagyə. 10Ga ənjə a 'wa tuunə ‘slandana’ əsə, acii rəŋwə dyaŋə nə Slandanuunə, waatoo, ci nə *Aləmasiihu. 11Ma əndətə palee də gawuunə ahadoonə, tyasə see a ndzaa ci ka əndə slənənə koonə. - 12Taa wu patə haŋətə naakii na, ka bərapaanə nə ənji tə ci. Taa wu patə həətəpaa naakii nə əsə, ka haŋətənə nə ənji tə ci.” -

Dzalənə ŋga Yeesu tə ənjitə ca kərə ka Əntaŋfə

də bəra'i asəkətii

(Mar. 12.40; Luka 11.39-42,44,52; 20.47)

13“Tə'i ŋgəra'wə ashuunə, maliminə da Farisanyinə! Acii ma unə, də bəra'i asəkuunə cuuna kərə ka Əntaŋfə. Kə pa'əgyuunə rəgwa ŋga dzənə aagi *ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə agyanə ənja, unəkii əsə, pooshi unə ka dəmənə. Ma ənjitə ca moo dəmənə, pooshi unə agi kapaa ka tii rəgwa əsə.

[14“Tə'i ŋgəra'wə ashuunə, maliminə da Farisanyinə! Acii ma unə, də bəra'i asəkuunə cuuna kərə ka Əntaŋfə. Agi luutənə nuunə uushi'inə ŋga mooryafinə, una ɗa ka tii magərə də'wa ka ənjə a shii dəlanə duunə. Acii ha'ə, maɗuunə dzalənə nuuna upaa.] 15Tə'i ŋgəra'wə ashuunə, maliminə da Farisanyinə! Acii agi gəŋutəginə nuunə də hanyinə da uunəvənyinə patə koona upaa də əndətə ca nə'u tuunə. Amma, maɗa kə upaa unə, una ɗeegi ka ci ka əndə ŋga gunə palee ka noonə na.

16“Tə'i ŋgəra'wə ashuunə, unə ənji kərə ənja! Muurəfinə nuunə. Agi dzəgunənə nuunə ka ənji oo'i: ‘Maɗa kə ji'i əndə də *yi ŋga Əntaŋfə, ma ətsa, pooshi taa mi. Amma, maɗa kə ji'i əndə də əndzənə ŋga yi ŋga Əntaŋfə, ka kəsənə nə jiɗəkii tə ci.’ - - 17Maɗiikə ənja, muurəfinə! Ŋgutə saŋə palee də məghərəvəna? Əndzənə nii, anii yi ŋga Əntaŋfə ətə geegi ka əndzənə malaaɓakəya? 18Agi dzəgunənə nuunə ka ənji oo'i: ‘Maɗa kə ji'i əndə də ha ŋga ɗa sataka, ma ətsa, pooshi taa mi. Amma, maɗa kə ji'i əndə də satakatə kavə ənji aagyanəkii, ka kəsənə nə jiɗəkii tə ci.’ - 19Una! Muurəfinə nuunə! Ŋgutə saŋə palee də məghərəvəna? Sataka nii, anii hatə ci ənjə a ɗa sataka ətə ca geegi ka satakakii malaaɓakəya? 20Acii ha'ə, taa wu patə ji'i də 'wa ləmə ŋga ha ŋga ɗa sataka, kə ji'i ci də taa mi patə davə ətsa. 21Ha'ə nə yi ŋga Əntaŋfə əsə. Taa wu patə ji'i də ci, kə ji'i əndəkii də ci da də Əntaŋfə ətə asəkəkii. - 22Taa wu patə ji'i də 'wa ləmə ŋga dadagyə, kə ji'i ci də dəgələ ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə da də ci ətə dasə asəkəkii.

23“Tə'i ŋgəra'wə ashuunə, unə maliminə da Farisanyinə! Acii ma unə, də bəra'i asəkuunə cuuna kərə ka Əntaŋfə. Agi viinə nuunə zaka ŋga ŋunyi banyinə kama kama, amma una bwasee ka nə'utə tə tantanyitə dzəgunənə ŋga *bariya, waatoo, slənə uushi də rəgwakii, da nəhə təgunuunə ŋga ənja, da gooŋgaanə. Wiitsə səndə dəɓee ɗanuunə, amma ga ca zaanə koonə əsə nə vii zaka. - 24Unə ənji kərə ənja, muurəfinə nuunə! Wanuunə ka ɗəməgi kanshaginə agi sə ŋga sanə goonə, acii ga ca gi aasəkuunə. Amma una ndagərə ŋgyalooba. -

25“Tə'i ŋgəra'wə ashuunə, unə maliminə da Farisanyinə! Acii ma unə, də bəra'i asəkuunə cuuna kərə ka Əntaŋfə. Agi ɓəəzəginə nuunə ba'ə ŋga kəra da ŋga kwalaka, amma, ma dasəkətii, pasə acii uushi'inə ŋga əmbanə da suunanyinə. - 26Muurəfə ŋga Farisa! Ɓəəzəgi səkə ŋga kəra da kwalakə zəku'i. Maɗa kə ɗii hə ha'ə, ka ndzaanə nə ba'əkii camə əsə. -

27“Tə'i ŋgəra'wə ashuunə, unə maliminə da Farisanyinə! Acii ma unə, də bəra'i asəkuunə cuuna kərə ka Əntaŋfə. Makə gu'u əndə nuunə. Ma da makii, dagwakii ŋga'ə. Amma, ma da səkəkii, pasə acii ilənyinə da maɓəslə wunyinə. 28Ha'ə nuunə makə ətsa. Ma daba'ə unə, ŋga'ə nuunə akəŋwacii ənja. Amma, də bəra'i asəkuunə cuuna kərə ka Əntaŋfə, ma'waslyakə ənjə nuunə.” -

Banə ŋga Yeesu tə makə sətə nə ənjə a dzalə

tə maliminə da *Farisanyinə

(Luka 11.47-51)

29“Tə'i ŋgəra'wə ashuunə, unə maliminə da Farisanyinə! Acii ma unə, də bəra'i asəkuunə cuuna kərə ka Əntaŋfə. Agi ghənətənə nuunə nə ŋga gu'u ŋga anabinyinə ŋga'ə, una haɗatəgi ŋga'ə tə gu'unyinə ŋga ənjitə ndzaa yadə idəpaa uushi ashitii, 30una ba: ‘Maci ma saa'i ŋga i dəsənaamə, da i amə saa'ikii, kaɗa əntaa da i amə ɓiilə anabinyinə.’ - 31Ha'ə vii unə seeda agyanə noonə nə oo'i, manjeevənə ŋga ənjitə ɓəələgi tə anabinyinə nuunə. 32Makə ha'ə mwayi unə ɗəya, dəmə aakəŋwa də ɗaaɗa sətə nji dəsənuunə a ɗaaɗa! 33Ya unə rəhunyinə, manjeevənə ŋga rəhunyinə, iitə taa mbeenuunə ka mbərəɗənə acii kanə tuunə aagi guna? -

34“Acii ha'ə, fatəmə: ka sləkeenə nə nyi koonə ka anabinyinə da macicirə ənja da hara maliminə. Ka ɓəələginə nuunə harakii agitii, una gwa'avə harakii aashi ənfwa, una fəslə harakii asəkə *kuvə də'wanyinə goonə, una laakəgi tə tii ka vəra ka vəra. - 35Acii ha'ə, agyanuunə nə gəŋwanə ŋga ɓəələ tə ənji gooŋga patə, njaŋanə ka ɓələnə tə əndə gooŋga Habiila, ca'ə ka ɓələnə tə Zakariya uuzənə ŋga Barakiya. Ma ca, ahada maɗuunə kuvə ŋga Əntaŋfə da ha ŋga ɗa sataka ɓələgyuunə tə ci. - 36Tantanyinə cii kya ba koonə: ətsə patə, ka kulaanənə nə dzalənəkii ka ənji ŋga zamanana.”

Uuɗənə ŋga Yeesu tə ənji Urusaliima

(Luka 13.34-35)

37“'Ya'ə unə ənji Urusaliima, unə ənji Urusaliima, kə ɓəələgyuunə anabinyinə, kə kaalatuunə də faariinə tə ənjitə sləkee Əntaŋfə koonə! Taa guci patə nə nyi agi alə rəgwa ŋga dzatəginə duunə aaɓiiki, makə sətə ci gyaagya a dzatəgi də manjeevənatə aatsatə. Amma kə naanagyuunə furəshi. 38Aciikii, ka ndzaanə nə yi ŋga Əntaŋfə gbəŋə yadə əndə davə. - 39Wanyinə ca ba koonə əsə, pooshi unə na nee ka nyi ma'ə shaŋə, ha'ə mbu'yanə uusəratə nuuna ba oo'i: ‘Tə'i barəkaanə ashi əndətə ca shi də ləmə ŋga Slandana!’ ” -

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index