Search form

Mata 25

Misaali də uuji kadəmiinə pu'u

1“Ma ka saa'ita, ka ndzaanə nə ŋwaŋuunə ŋga dagyə makə sətə sha ɗii tə uuji kadəmiinə pu'u. Ma təya, kə fə'i tii garəkuwanyinatii, təya dzə aa ha dagwa maɗanə ka gəŋunə də ci. - 2Tufə agitii, maɗiikəkii nə tii. Tufə əsə, macicirəkii nə tii. 3Ma maɗiikəkiinyiita, kə ŋgərəənə tii garəkuwanyinatii yadə əgəənə hara maara. 4Amma, ma macicirəkiinyiita, kə ŋgərəənə tii maarənyinatii. 5Makə səkəpaa dagwa maɗanə na, kə zhikuki tii patə, təya kwaalagi aa ŋunyi.

6“Ma ətsə ahada vəɗa, ənjə a wazha də banə: ‘Waanə dagwa maɗanə! Shigimə ka luuginə tə ci!’ 7Wata uuji kadəmiitə a maɗə patə ka haɗatəgi də garəkuwanyinatii. 8Wata maɗiikə uuji kadəmiitə tufə a ba ka macicirəkiita: ‘Ndiimə keenə maarə gi'u. Wiinə gunə ka məətəginə asəkə garəkuwanyinə geenə.’ 9Amma macicirə uuji kadəmiitə a ba ka tii, əŋki tii: ‘Yaci pooshi na mbu'u kaamə pata? Ma ɗanuunə, dəmə ka iracii noonə aa luuma.’ 10Wata kə pyalə maɗiikə kadəmiitə ka iracii maarəkii. Ma təya palə ha'ə, wata dagwa maɗanə a mbu'ya. Ma uuji kadəmiitə matasəkakii, kə dəməgərə tii atsaa dagwa maɗanə ka zəmə əndzanə ŋga rəya. Ənjə a pa'əgi makuva. - 11Ma daba'əkii, harakiitə tufə a jiga, təya dza makuva, təya ba: ‘Slandana, Slandana! Wunəgi keenə makuva!’ - 12Amma dagwa maɗanə a ba ka tii, əŋki ci: ‘Tantanyinə cii kya ba koonə: mashiimə nyi tuunə.’ ” -

13Wata Yeesu a uudəpaa waɓənaakii, əŋki ci, “Nəhəmə, acii mashiimuunə uusəra taa saa'i.” -

Misaali də lyawarənə makkə

(Luka 19.11-27)

14“Ma ŋwaŋuunə ŋga dagyə əsə, ka ndzaanə nə ci makə sətə sha ɗii tə əndə'i əndə da lyawarənaakii makkə. Ma ca maɗə kaa ca palə oogə, ca 'waa'watə lyawariitaakii, ca ba'avə uushi'inaakii aaciitii. - 15Ca təəkəpaa ka tii mbərə mbərə da ŋgeerənatii. Waatoo, ca vii ka əndə'i pamə tufə. Əndə'i əsə, ca vii ka ci pamə bəra'i. Əndə'i əsə, ca vii ka ci pamə rəŋwə. Ma daba'əkii, ca maɗə, ca palə oogə. - 16Ma əndətə ba'avə ənji ka ci pamə tufə, masəkəpaamə ci na. Pii ca dzə ka ɗa də fiiriinə, ca upaa riiba ŋga pamə tufə aagyanə əta. 17Ha'ə ɗii əndətə ba'avə ənji ka ci pamə bəra'i əsə. Ca upaa riiba ŋga pamə bəra'i aagyanə əta. 18Amma, ma əndətə ba'avə ənji ka ci pamə rəŋwə, ca dzə, ca tələgi gu'u, ca umbee ka kwaɓa ŋga slandanəkii davə.

19“Ma daba'ə baanə laŋə, wata slandanətii a ənya aasii. Ca ləgwa amatii taa mi ɗii tii ka ci də gənaakii. - 20Wata əndətə ba'avə ənji ka ci pamə tufə a shi aakəŋwacii slandanəkii, ca vii ka ci hara pamə tufə, əŋki ci: ‘Slandanəkya, kə vii hə ka nyi pamə tufə, nya dzə ka ɗa fiiriinə də ci. Wiinə riiba tufə ətə upaa nyi aagyanəkii.’ 21Əŋki slandanəkii ka ci: ‘Ŋga'ə ɗii, kə kuyirii nyi tə hə. Ŋunyi əndə slənə nə hə, əndə gooŋga. Kə ɗii hə gooŋgaanə agi ɗa fiiriinə də magi'u kwaɓa. Acii ha'ə, ka ba'avənə nə nyi malaŋəkii aaciiku. Shiwa aa hanə aaɓiiki ka ɗa mooɗasəkə da nyi.’ - 22Ma əndətə ba'avə ənji ka ci pamə bəra'i, kə shi ci, ca ba ka slandanəkii: ‘Slandanəkya, kə vii hə ka nyi pamə bəra'i. Wiinə riiba bəra'i ətə upaa nyi aagyanəkii.’ 23Əŋki slandanəkii ka ci: ‘Ŋga'ə ɗii, kə kuyirii nyi tə hə. Ŋunyi əndə slənə nə hə, əndə gooŋga. Kə ɗii hə gooŋgaanə agi ɗa fiiriinə də magi'u kwaɓa. Acii ha'ə, ka ba'avənə nə nyi malaŋəkii aaciiku. Shiwa aa hanə aaɓiiki ka ɗa mooɗasəkə da nyi.’ 24Ma əndətə ba'avə ənji ka ci pamə rəŋwə, kə shi ci əsə, əŋki ci ka slandanəkii: ‘Slandanəkya, kə shii nyi, ma ha, maŋgwa'ə ŋgwa'ə əndə nə hə. Ma moonəku, see a upaa hə cifanə ka hatə maləgamə hə davə, ha dzatəgi ka hatə mabu'umə hə davə. 25Acii ha'ə, kə ŋgwaləgi nyi, nya dzə ka umbee ka kwaɓaaku a gu'u. Wiinə kwaɓaaku.’ 26Wata slandanəkii a ba ka ci, əŋki ci: ‘Bwaya əndə slənə nə hə, manyaɗa! Kə shii hə oo'i, ka upaanə nə nyi cifanə ka hatə maləgamə nyi davə, nya dzatəgi ka hatə mabu'umə nyi davə. 27Maɗa ha'ə ɗii, paa hə ɗii ŋga'ə. Maci taa ma ɗii hə, ha dzə ka shigaginə ka hatə ci ənjə a zhi'igyə də gəna, kaɗa kə shi nyi ka luunə saaki da i riibakii.’ 28Slandanəkii a ba ka hara ənji slənaakii: ‘Luugimə pamətsə rəŋwə aciikii, una vii ka əndətə da pamə pu'u aciikii. 29Acii, ma əndətə da i uushi aciikii, ka ci tsakənə ənji viinə, kaa ca shii ɗanə laŋə aciikii. Amma, ma əndətə ɗii naakii gi'u, taa gi'ukii maa, ka luuginə nə ənji aciikii. - 30Ma mazaɓə əndə slənətsa, ŋgərəmə tə ci, una kagərə tə ci aagi təkunə. Davə tuunə ənji, təya tsəɓə linyinətii.’ ” -

Ɗa gəŋwanə ŋga muudinə

31“Maɗa kə shi Uuzənə ŋga əndə da malaa'ikanyinaakii patə agi məghərəvənə ŋga ŋwaŋuunaakii, ka ndzaanə nə ci dasə agyanə dəgələ ŋwaŋuunaakii. - - 32Ənjə a dzatəgi tə patənə ŋga ənji a duuniya aakəŋwaciikii. Ca təkee ka tii kurəgə bəra'i, makə sətə ci magəra a ŋgwaɗəgi bagiinə agi uuhinə. 33Ca kapaa tə ənji gooŋga da ciizəmakii. Ma ənji 'waslyakəənə əsə, ca kapaa tə tii da madzənakii. 34Wata ŋwaŋwə a ba ka ənjitə da ciizəmakii, ‘Shooma, unə ənə ɗaanə Daadə koonə barəkaanə. Shoomə koona luu barəkaanə ŋga ŋwaŋuunə ətə ɗəkəpaa ci koonə daga 'watəginə ŋga duuniya. 35Acii kə shi maɗəfənə a ɗii tə nyi, kə ndii unə ka nyi zəma. Kə ɗii meegiirənə tə nyi, una ndii ka nyi ma'inə. Kə ɗii nyi mu'umuunə, una luu tə nyi aa hoonə aasii. - 36Kə ɗii purəkinə tə nyi, una ndii ka nyi sə ŋga umbee də purəkinə. Kə gwakə nyi ka bwanea, una dzə ka nəhəpaanə tə nyi. A furəshina nji nyi, una dzə ka nəhəpaanə tə nyi.’ 37Wata ənji gooŋga a ləgwa ka ci, ‘Slandana, guci shiina nee ka hə ka maɗəfənə, ina vii ka hə zəma? Guci nee inə ka hə ka meegiirənə, ina vii ka hə ma'ina? 38Guci əsə nee inə ka hə mu'umə, ina luu tə hə aa heenə aasiya, taa hə də purəki, ina vii ka hə sə ŋga umbee də purəkina? 39Guci əsə nee inə ka hə gwakə taa a furəshinə, ina dzə ka nəhəpaanə tə ha?’ 40Ŋwaŋwə a ba ka tii, ‘Tantanyinə cii kya ba koonə: taɗa guci patə ɗii unə ha'ə ka rəŋwə agi ənjitə pooshi da məghərəvənə akəŋwacii ənja, amma ndzəkəŋushi'inəki nə tii, ka nyi ɗii unə ətsa.’ -

41“Ma daba'əkii, ca ba ka ənjitə da madzənakii əsə: ‘Dzəgimə aɓiiki, manaalya ənja, dəmə aagi gunə ətə ɗatə ənji ka *Seetanə da malaa'ikanyinaakii. - 42Acii kə kəshi maɗəfənə tə nyi, amma pooshi unə ndii ka nyi zəma. Kə kəshi meegiirənə tə nyi, amma pooshi unə ndii ka nyi ma'inə. 43Kə ɗii nyi mu'umuunə, amma kə kaaree unə ka luunə tə nyi aa hoonə aasii. Kə ɗii purəkinə tə nyi, amma kə təkuree unə ka ndii ka nyi sə ŋga umbee də purəkinə. Gwakə nji nyi da a furəshina, amma kə təkuree unə ka dzənə ka nəhəpaanə tə nyi.’ 44Amma təya ləgwa ka ci, əŋki tii: ‘Slandana, guci saŋə nee inə ka hə də maɗəfənə taa meegiirənə kə kəshi tə hə, taa hə mu'uma, taa hə də purəkya, taa hə gwaka, taa a furəshina, amma kə təkuree inə ka tsakənə tə ha?’ 45Wata ŋwaŋwə a ənəgi ka tii, əŋki ci: ‘Tantanyinə cii kya ba koonə: ma sətə pooshi unə ɗii ka ənjitə pooshi da məghərəvənə akəŋwacii ənja, ka nyi təkuree unə ka ɗanə ətsa.’ 46Ma ənjita, ka kərənə nə ənji tə tii aagi dzalənə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. Amma, ma ənji gooŋga, ka kərənə nə ənji tə tii ka əpinə ŋga ha'ə ndəŋwə ndəŋwə.” -

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index