Search form

Mata 27

Kərənə tə Yeesu aakəŋwacii *Pilaatu

(Mar. 15.1; Luka 23.1-2; Yooh. 18.28-32)

1Ma ətsə tsəɗakə, wata patənə ŋga madiigərə limanyinə da *gayinə ŋga Yahudiinə a ɗa *mətərəkinə ŋga ɓələginə tə Yeesu. 2Təya anəgi tə ci, təya palə da ci, təya dzə ka viinə tə ci ka Pilaatu ŋgwaməna.

Əntənə ŋga Yahuda

(Slənə 1.18-19)

3Makə nee Yahuda əndətə vii tə Yeesu aacii ənji oo'i, ka ɓələginə nə ənji tə Yeesu, wata ca ɗa wakaɗakinə, ca ənəpaagi də kwaɓa tibisətə makkə pu'unə ka madiigərə limanyinə da gayinə, - 4əŋki ci ka tii, “Kə ɗii nyi 'waslyakəənə ŋga vii tə əndətə yadə bwaya uushi ashikii.” Wata əŋki tii ka ci, “Mi dee nə neenə dava? Shoonaakwa.” 5Wata Yahuda a wa'agi kwaɓatə asəkə *yi ŋga Əntaŋfə, ca palə saakii, ca dzə ka əgəvə zə'wa a uurakii, ca əntəgi.

6Wata madiigərə limanyinə a ɗəmətə kwaɓata, əŋki tii, “Ma kwaɓana, madəɓəmə ənjə a əjigərə aasəkə mbuurə shiga ŋga yi ŋga Əntaŋfə, makə ɗii ci kwaɓa ŋga əpinə ŋga ənda.” - 7Wata təya ɗa mətərəkinə agyanə kwaɓakii, təya ŋgərə, təya ɗərəgi də babara acii maghənə uuda, kaa ənjə a ŋgəəɗə mu'uminə davə. 8Ci 'wii ənji babarakii “babara ŋga idəna”. Ca'ə ənshinə, ha'ə nə ləmə ŋga babarakii. 9Də ha'ə ɗii waɓənə ŋga anabi Irimiya ka tantanyinə ətə bii ci: “Wata ənjə a ŋgərə kwaɓa tibisə makkə pu'unə, waatoo, kwaɓatə luuvə hara ənji *Isərayiila ɗərəginə də ci, - 10təya ŋgərə kwaɓakii, təya ɗərəgi də babara acii maghənə uuda, makə sətə bii Slandanə ka nyi ɗanə.”

Yeesu akəŋwacii Pilaatu ŋgwaməna

(Mar. 15.2-5; Luka 23.3-5; Yooh. 18.33-38)

11Makə kirə ənji tə Yeesu aakəŋwacii ŋgwaməna, ŋgwaməna a ləgwa ka ci, əŋki ci, “Hə nə ŋwaŋwə ŋga *Yahudiinə kwa?” Əŋki Yeesu ka ci, “Hə bagi ha'ə.” - 12Amma, makə rii madiigərə limanyinə da gayinə tsaa səɗəkii, majikəmə ci taa rəŋwə. - 13Wata əŋki Pilaatu ka ci, “Paa hə agi fa uushi'iitsə ci təya baaba agyanəku kwa?” 14Amma majikəmə Yeesu ka ci taa rəŋwə. Wata ca ɗagi ka ŋgwaməna ka sə ŋga hurəshishinə ka shaŋə.

La ka Yeesu gəŋwanə ŋga ɓələnə tə ci

(Mar. 15.6-15; Luka 23.13-25; Yooh. 18.39–19.16)

15Taa agi ŋgutə kumənə ŋga *Pasəka patə, kə sənaavə ka ŋgwaməna nə kapaa əndə furəshinə rəŋwə ətə ci ənjə a moo ənjə a kapaa tə ci ka tii. 16Ma ka saa'ikii, tə'i əndə furəshina ətə ɗii ləməkii Yeesu Barabasə. Taa wu patə, kə shii ci tə ci. 17Makə dzii ənji də na, wata əŋki Pilaatu ka tii, “Tə wu cuuna moo nya kapaa koona? Barabasə nii, anii Yeesu ətə ci ənjə a 'wa Aləmasiihu?” 18Acii kə shii ci ndilə ndilə oo'i, ma vii *gayinə ŋga Yahudiinə tə Yeesu ka ci, acii putə ŋga sərəha.

19Wata Pilaatu a ndzaanə dasə asəkə dəgələ ŋga la də gəŋwanaakii, minaakii a sləkee ka ci ka waɓənə də banə oo'i, “Ma əndə gooŋgatsa, ga ha ɗa taa mi də ci, acii kə sənii nyi bwaya səniinə agyanəkii ənshinə davəɗə.” -

20Wata madiigərə limanyinə da gayinə a gwaŋə ka tsəkutə ənji kaa təya kədii tə ci, kaa ca kyapaa ka tii tə Barabasə, ənjə a ɓələgi tə Yeesu. - 21Wata ŋgwaməna a ənə ka ləgwanə ama ənja, əŋki ci, “Tə wu agi ənjinə bəra'i cuuna moo nya kapaa koonə kwa?” Wata əŋki tii, “Kyapaa keenə tə Barabasə!” 22Əŋki Pilaatu ka tii, “Aa mi ɗii cuuna moo nya ɗa də Yeesu ətə ci ənjə a 'wa Aləmasiihu?” Əŋki tii patə, “Wa ənjə a gwa'avə tə ci aashi ənfwa!” 23Amma əŋki Pilaatu, “Mi nə bwaya uushi ɗii ci kwa?” Wata təya tsakə ŋgəree ka uuratii də ŋgeerənə, əŋki tii, “Wa ənjə a gwa'avə tə ci aashi ənfwa.” 24Makə nee Pilaatu oo'i, pooshi uushi mbeenəkii ka ɗanə ma'ə, amma see panə ca moo maɗənə, wata ca ŋgərə ma'inə, ca yiɓəgi ciinəkii akəŋwacii ənji patə, əŋki ci, “Pooshi waɓənaaki agi əntənə ŋga əndətsa, shoonə goonə ma'ə.” - 25Wata əŋki ənji patə, “Wa hakya ŋga əntənaakii a ndzaanə ooreenə da manjeevənə geenə.” - 26Wata Pilaatu a kapaa ka tii tə Barabasə. Ca kavə kaa ənjə a fəslə tə Yeesu, ca vii tə ci əsə kaa ənjə a dzə ka gwa'avənə tə ci aashi ənfwa. -

Ha'unə ŋga soojiinə də Yeesu

(Mar. 15.16-20; Yooh. 19.2-3)

27Ma daba'əkii, wata soojiinə ŋga Pilaatu a ŋgərə tə Yeesu, təya kərəgərə tə ci aasəkə yi ŋga ŋgwaməna. Soojiinə patə, təya dzaanə ka ci də na, 28təya səɗəgi tə ci, təya əgəvə ka ci əndə'i madizə gwada, - 29təya ŋgərə dəha, təya fuuɗə makə madiŋəna, təya ŋgavə ka ci aanəkii, təya kavə ka ci zala aa ciizəmakii, təya gərə'waanə ka ha'unə də ci, əŋki tii, “Wa əpinaaku a gərə aakəŋwa, ŋwaŋwə ŋga Yahudiina!” - 30Təya tiifə giirənə aagikii, təya luugi zalatə aciikii, təya dəgə də ci anəkii. - 31Makə uudəpaa tii ha'unə də ci, təya ŋgərəgi gwadata, təya ŋgavə ka ci naakii kəjeerənə, təya kərə tə ci ka gwa'avənə tə ci aashi ənfwa.

Gwa'avənə tə Yeesu aashi ənfwa

(Mar. 15.21-32; Luka 23.26-43; Yooh. 19.17-27)

32Ma təya palə a rəgwa, wata təya lapaa əndə'i əndə Sirina ətə ɗii ləməkii Simoonə. Soojiinə a ŋgərəvə ka ci ənfwə ŋga gwa'avə tə Yeesu aashikii. 33Təya mbu'u ka əndə'i ha ətə ci ənjə a 'wa Gwaləgoota, makə bana “Kəŋwə na.” 34Təya vii ka Yeesu ma'i inaba gwazə da maŋgərəkiki kuzəka, kaa ca sa. Makə təɓətə ci, wata ca kaaree.

35Təya gwa'avə tə ci aashi ənfwa, təya təəkəpaa kəjeerənaakii ahadatii də kwaaranə. - 36Wata təya ndzaa davə ka nəhənə tə ci, 37təya tsa'avə manaahə uushi dagyanəkii, waatoo, 'waslyakəətə lii ənji ashikii. Ma sətə nyaahə ənji dagyanəkii, “Ma əndəna, ci nə Yeesu, ŋwaŋwə ŋga Yahudiinə.” - 38Təya gwa'avə əsə ənji maabə bəra'i aashi hara ənfuginə ataŋgalakii, rəŋwə da ciizəmakii, əndə'i da madzənakii. -

39Ma ənji piitinə dadavə əsə, təya ha'u də ci, təya dzə də udzə də nətii, - 40təya ba, “Hə ətsə bii ka uulaginə nə hə yi ŋga Əntaŋfə, ha ənə ka ghənətənə agi baanə makkə, maɗa *Uuzənə ŋga Əntaŋfə nə hə, luupaa naaku na, ha jimagərə ashi ənfutsa!” - 41Ha'ə makə ətsə əsə ha'u madiigərə limanyinə da maliminə da gayinə də ci, əŋki tii: 42“Kə mbee ci ka luupaa hara ənji, amma kə təkuree ci ka luupaa naakii na. Əntaa kə bii ci, ŋwaŋwə ŋga *Isərayiila nə ca? Wa ca jimagərə gadəvə ashi ənfutsa, kaama vii ka ci gooŋga! - 43Kə kii ci nəkii oo'i, ka luupaanə nə Əntaŋfə tə ci. Əŋki ci əsə, Uuzənə ŋga Əntaŋfə nə ci. Taku kaama nee maɗa kə uu'i Əntaŋfə tə ci, ca luupaa tə ci əndzə'i!” - 44Ənji maabətə gwa'avə ənji tə tii ataŋgalakii maa, ha'ə dzaanii tii tə ci əsə.

Əntənə ŋga Yeesu

(Mar. 15.33-41; Luka 23.44-49; Yooh. 19.28-30)

45Ma ətsə uusəra takərə, kə ɗii təkunə anə hanyinəkii patə dəgwamə dəŋə ka tibisə makkə ŋga kədəwanə. - 46Ma ətsə bahə tibisə makkə, wata Yeesu a ŋgəree ka uurakii, ca ka vurənə, əŋki ci, “Eeli, Eeli, lyama sabakətani?”, makə bana, “'Ya'ə Əntaŋfwaakya, 'ya'ə Əntaŋfwaakya, ka mi bwasee hə ka nyi kwa?” - 47Wata hara ənjitə kəŋə kəŋə davə ca fa tə ci, əŋki tii, “Waatsə əndətsə ka 'wanə tə *Iliya.” 48Əndə'i əndə agitii a huyipaa pii pii, ca dzə ka ŋgərə soosa, ca shimwatə agi mahwarəkinə, ca tsa'avə aama magərə kada, ca vii aadəgyə aama Yeesu kaa ca shiɓə. - 49Amma hara ənjə a ba, “Taku zəku'i kaama nee maɗa ka shinə nə Iliya ka luupaanə tə ci.” 50Yeesu a ənə ka ŋgəree ka uurakii, ca ka vurənə, wata əpinə a dzəgi amakii.

51Tə'i gwada wahə ama hatə palee də laaɓanə asəkə yi ŋga Əntaŋfə. Əntəginaakii ha'ə, wata pyaahu! gwadatə a təkəgi bəra'i, kəshanə dagyə kura'ə aa dəgərə. Hanyinə a udzə, taalanə nə faariinə. - 52Gu'u ənji a wuunəgi əsə, ənji ŋga Əntaŋfə laŋə ətə sha məətəgi, kə ma'i tii da i əpinə. 53Daba'ə makə ma'i Yeesu agi maməətə ənja, təya shiishigi asəkə gu'unyinatii, təya dəməgərə aasəkə malaaɓa vəranə. Ma dava, kə nee laŋənə ŋga ənji ka tii.

54Makə nee gawə ŋga soojiinə da ənjaakii ətə ca nəhə tə Yeesu ka gaŋgəzənə ŋga hanyinə da sətə slənyi, kə ŋgwaləgi tii ka shaŋə, təya ba: “Tantanyinə, ma əndətsa, Uuzənə ŋga Əntaŋfə nə ci.” -

55Tə'i makinə laŋə davə ca tsaama dzaɗə. Ma təya, atsaa Yeesu shi tii daga anə hanyinə ŋga Galili, təya tsakə tə ci. 56Ahadatii nə Mariyaama Magədalina, da Mariyaama məci i Yakubu da Yusufu. Ahadatii əsə nə məci manjeevənə ŋga Zabadiya.

Ŋgəɗənə tə Yeesu

(Mar. 15.42-47; Luka 23.50-56; Yooh. 19.38-42)

57Makə ɗii kədəwanə, kə shi əndə'i əndə gəna ətə ɗii ləməkii Yusufu, əndə Aramatiya. Ci maa, lawarə ŋga Yeesu nə ci. - 58Kə gi ci aaɓii Pilaatu, ca kədii rəgwa kaa ca dzə ka ŋgiragərə wə ŋga Yeesu. Wata Pilaatu a ba, wa ənjə a vii ka ci. 59Wata Yusufu a dzə, ca jimagərəgi də wə ŋga Yeesu, ca haɗətə asəkə kura marəma, 60ca dzə ka baneenə asəkə kura gu'u ətə tələpaa ənji ka ci ka naakii na ashi pasla, ca dəlavə maɗuunə faara aama gu'ukii, ca palə saakii. 61Ma Mariyaama Magədalina da əndə'i Mariyaama, davə nə tii dasə dasə akəŋwacii gu'ukii.

Ənji nəhə gu'u ŋga Yeesu

62Pukyatə hakii, waatoo, *uusəra ŋga əpisəka, wata madiigərə limanyinə da Farisanyinə a dzə aa ha Pilaatu ka ciinə rəŋwə, 63təya ba ka ci, “'Ya'ə maɗuunə ənda, kə buurətiinə uushi: ma saa'itə majirakətə ma'ə da i əpinə, kə bii ci oo'i, ma daba'ə baanə makkə, ka ənənə nə ci ka maɗənə agi maməətə ənja. - 64Acii ha'ə, bawə ka ənjə a nəhə gu'waakii ŋga'ə, see maɗa dzəgi baatsə makkə, acii ga lyawarənaakii a dzə ka hərətə waakii, təya ba ka ənja, kə ma'i ci agi maməətə ənja. Maa kə ɗii ha'ə, ma jirakəətsa, ka ɗanə laŋə palee ka ŋga ŋukə.” - 65Əŋki Pilaatu ka tii, “Fəɗəmə soojiinə, una kərə aa dəvə. Wa təya nəhətə ŋga'ə makə sətə kaɗeesəkə koonə.” 66Wata təya palə, təya dzə ka ɗavə sagida ama gu'ukii, acii ga ənjə a wunəgi, təya kavə ənji nəhə gu'ukii.

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index