Search form

Mata 28

Maɗətənə ŋga Yeesu agi maməətə ənja

(Mar. 16.1-10; Luka 24.1-12; Yooh. 20.1-10)

1Ma daba'ə *uusərə ŋga əpisəka, ətsə tsəɗakə də uusəra alatə, kə gi Mariyaama Magədalina da əndə'i Mariyaama ka tsaamə nə ŋga gu'u ŋga Yeesu. 2Pii wata hanyinə a gaŋgəzə ka shaŋə, acii kə jima malaa'ika ŋga Slandanə dadagyə. Ca dalagi faaratə ama gu'uta, ca ndzaanə dasə anəkii. 3Ma jiganaakii, ɓərənə nə ci makə pyapiɗənə ŋga vəna. Makə əmputə kəbənə nə kəjeerənaakii də tyaslyaslyaanə əsə. 4Makə nee ənji nəhə gu'ukii ha'ə, udzənə nə shishinətii acii ŋgwalənə, təya kwaalagi aa panə makə maməətə ənja.

5Wata malaa'ikakii a waɓə ka makiita, əŋki ci, “Goona ŋgwalə. Kə shii nyi, tə Yeesu cuuna alə, ətə gwa'avə ənji aashi ənfwa. 6Paa ci ma'ə ganə, kə ma'i ci agi maməətə ənji makə sətə bii ci. Shoomə, nda neemə ka hatə nji ci pərəɓə davə. - 7Ma ɗanuunə, dəmə pii pii, una dzə ka banə ka lyawarənaakii oo'i, kə ma'i ci agi maməətə ənja. Ci na 'watəgi mbu'unə koonə aanə hanyinə ŋga Galili. Davə nuuna nee ka ci. Buurətəmə sətsə bii nyi koonə.” -

8Makə fii tii ha'ə, wata təya maɗə pii davə, təya palə də ŋgwalənə ləɓə da mooɗasəkə ka shaŋə, təya huyi ka kərə habarakii ka *lyawarənə ŋga Yeesu. 9Pii wata Yeesu a lapaa tə tii, əŋki ci, “Usamə!” Wata makiitə a əntsahətə aaɓiikii, təya gərə'waanə, təya kəsətə səɗəkii ka paslə tə ci. 10Əŋki Yeesu ka tii, “Goona ŋgwalə, dəmə ka banə ka ndzəkəŋushi'inəki kaa təya dzə aanə hanyinə ŋga Galili. Davə nə təya nee ka nyi.” -

Banə ŋga ənji nəhə gu'u tə sətə slənyi

11Ma makiitə a palə, wata hara ənji agi soojiitə nja nəhə gu'utə a maɗə, təya palə aasəkə vəranə, təya dzə ka banə ka madiigərə limanyinə tə patənə ŋga sətə slənyi. 12Madiigərə limanyinə a dza də nə da gayinə ka ɗa *mətərəkinə, təya ŋgərə kwaɓa laŋə, təya vii ka soojiita, 13təya ba ka tii, “Ma banuuna: ‘Lyawarənaakii shi davəɗə, təya shi ka hərəma waakii, inə ka ŋunyinə.’ - 14Maɗa kə mbu'i habarakii aa limə ŋgwaməna, ka zə'utənə niinə də haŋkalaakii də banə, pooshi sə ŋga idəpaanə ashuunə, ina luupaa tuunə.” 15Wata soojiitə a luu kwaɓata, təya ɗatə makə sətə bii ənji ka tii. Ha'ə huwugi habarakii ahada *Yahudiinə ca'ə ka ənshinə.

Waɓənə ŋga Yeesu ka lyawarənaakii pu'u aməntaŋə

(Mar. 16.14-18; Luka 24.36-49; Yooh. 20.19-23; Slənə 1.6-8)

16Yoo, lyawarənə ŋga Yeesu pu'u aməntaŋə a palə aanə hanyinə ŋga Galili, aanə giŋutə bii Yeesu ka tii dzənə. - 17Makə nee tii ka ci, təya paslə tə ci. Amma, ma hara ənji ahadatii, kə shakii tii tə ci, mbu'u əntaa ci ətsa. - 18Yeesu a əntsahə aaɓiitii, əŋki ci ka tii, “Kə vii Əntaŋfə ka nyi patənə ŋga baawəɗa dadagyə da ganə a duuniya. - 19Acii ha'ə, dəmə aaɓii patənə ŋga ənji ŋga *duuniya, una zhi'wee ka tii ka lyawarənaaki, una ɗa ka tii bapətisəma aagi ləmə ŋga Dəna, da ləmə ŋga Uuzəna, da ləmə ŋga Malaaɓa Ma'yanə, + 20una dzəgunə ka tii kaa təya nə'utə patənə ŋga sətə bii nyi koonə. Ma nyi, ka ndzaanə nə nyi doonə taa guci patə, ca'ə ka muudinə ŋga duuniya.”

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index