Search form

Mata 3

Waazanə ŋga Yoohana əndə ɗa bapətisəma

(Mar. 1.1-8; Luka 3.1-18; Yooh. 1.19-28)

1Ma daba'ə fəzənyinə, kə gi Yoohana əndə ɗa bapətisəma ka waazanə aagi bilinə ŋga Yahudiya. 2Ca ba, “Uneemə ka ɗa 'waslyakəənə, una baanə ka Əntaŋfə, acii kədəhə nə ci ka ɗa ŋwaŋuunaakii.” - 3Ma Yoohana, ci nə əndətə shi *anabi Isaaya a waɓi agyanəkii, banə tuu'ina: -

“Wiitə əndə ca kaala agi bilinə, əŋki ci:

‘Haɗatəgimə də rəgwa ka Slandana,

kəŋeemə ka ci ka rəgwa.’ ”

4Ma Yoohana, də shiŋkinə ŋga ŋgyalooba ɗii ənji kəjeerənaakii. Ca əgəgi ŋukii də gyara ŋga kuvə'unə. Ayiwa da moozəŋa nji zəmaakii. - 5Kə giigi ənji aaɓiikii daga də Urusaliima da anə patənə ŋga hanyinə ŋga Yahudiya da patənə ŋga hanyinə ətə ama gəərə ŋga Urədunə. 6Təya baabagi 'waslyakəənatii, ca ɗa ka tii bapətisəma asəkə gəərə ŋga Urədunə.

7Makə nee Yoohana ka *Farisanyinə da *Sadukiinə laŋə təya shi aaɓiikii, kaa ca ɗa ka tii bapətisəma, ca ba ka tii, “Unə rəhunyinə, goona səkəpaanə ka banə oo'i, ka mbərəɗənə nuunə acii maɓətəsəkə ŋga Əntaŋfə ətə na shi. + 8Amma, ma ɗanuuna, slənəmə sətə ca ɓaarii oo'i, kə baa unə ka Əntaŋfə. 9Goona səkəpaanə ka banə oo'i, ka mbərəɗənə nuunə, acii ɗii Ibərahiima ka dzədzəshi'inuunə. Wanyinə ka banə koonə: ma Əntaŋfə, ka mbeenə nə ci ka zhi'weenə ka faariinyiina, təya ndzaa ka jijinyinə ŋga Ibərahiima! - 10Ma əsə, tə'i raha acii, ka cisləginə də ənfuginə ka slərəginətii. Taa ŋgutə ənfwə nəndə pooshi ka poonə ŋga'ə, ka cisləginə nə ənja, ənjə a kagərə aagi gunə. - 11Ma nya, də ma'inə cii kya ɗa koonə bapətisəma ka ɓaariinə oo'i, kə baa unə ka Əntaŋfə. Amma, ma əndətə na uugya ba'ə ka shinə, də Malaaɓa Ma'yanə da gunə nii kəya ɗa koonə bapətisəma. Ɗuunuunaakii palee ka naaki. Mambu'umə nyi bahə nya kərə ɓiɓinaakii. - 12Tə'i ɗəvə bə'unaakii ŋga bə'ugi də səkəŋwa. Ka fəɗənə nə ci səkəŋwaakii, ca əjigərə aa əjimə. Amma, ma lyaafa, ka dzatəginə nə ci, ca pukəgərə aagi gunə ətə pooshi ka əntənə.” -

Ɗa bapətisəma ka Yeesu

(Mar. 1.9-11; Luka 3.21-22)

13Wata Yeesu a maɗə də Galili, ca dzə aa gəərə Urədunə, kaa Yoohana a ɗa ka ci bapətisəma. 14Amma Yoohana a ɗa gazhi'waanə ŋga təŋapaanə tə ci, ca ba ka ci: “Ma dəɓee, hə nə ɗa ka nyi bapətisəma. Amma wahənə kə shi aaɓiiki əsə!” 15Amma Yeesu a ba ka ci, “Luuvə sətsə bii nyi ka hə. Acii də ha'ə ɗatənaaŋwə patənə ŋga sətə ca kaɗeesəkə ka Əntaŋfə.” Wata Yoohana a luuvə. - 16Makə uugi ənji ɗa bapətisəma ka Yeesu, pii ca gimagi agi ma'inə. Wata səkəntaŋfə a wunəgi ka ci, ca nee ka Ma'yanə ŋga Əntaŋfə ca jima aanəkii makə kurəkuta. + 17Wata ənjə a fa waɓənə dadagyə ca ba, “Waatsə Uuzənaaki, kə uu'i nyi tə ci. Ci ca uuɗagi səkəki.” -

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index