Search form

Mata 6

Dzəgunənə ŋga Yeesu agyanə vii sataka

1“Ŋgərəmə haŋkala! Ma una slənə sətə ci Əntaŋfə a moo, goona ɗa kaa ənjə a shii neenə. Maɗa ha'ə cuuna ɗa, pooshi unə ka upaa shikwa acii Dəsənuunə dadagyə. - 2Acii ha'ə, ma ha vii uushi ka əndə kədiinə, ga ha ɓaarəgi paŋgəraŋə kaa ənjə a shii neenə. Acii tə'i hara ənji ca ɗa ha'ə makə ətsə asəkə kuvə də'wanyinə da anə rəgwanyinə, kaa ənjə a shii dəlanə də tii. Ma təya, də bəra'i asəkətii ci təya kərə ka Əntaŋfə. Tantanyinə cii kya ba koonə: ma ənjitsa, kə uugi shikwatii, pooshi ma'ə aakəŋwa. 3Amma, ma ha vii sataka ka əndə kədiinə, vii ka ci ka rəgwatə taa ŋunyi guvaku, pa ca shii. 4Maa kə ɗii hə ha'ə, ka ndzaanə nə satakaaku ma'umbəkii. Ma Duu ətə ca nee ka ma'umbə uushi əsə, ci na vii ka hə shikwa.”

Dzəgunənə ŋga Yeesu agyanə ɗa də'wa

(Luka 11.2-4)

5“Ma una ɗa də'wa, goona ɗa makə ŋga ənjitə ca kərə ka Əntaŋfə də bəra'i asəkətii. Acii ma təya, parakə kaɗeesəkə ka tii nə maɗətənə ahada ənja, təya ɗa də'wa asəkə *kuvə də'wanyinə da ka mətikətikənə ŋga rəgwa, kaa ənjə a shii neenə ka tii. Tantanyinə cii kya ba koonə, ma ənjitsa, kə uugi shikwatii ha'ə, pooshi ma'ə aakəŋwa. 6Amma, ma ha ɗa də'wa, dzəgərə aa kumu, ha pa'aanə makuvə ka naaku na, ha ɗa də'wa ka Duu ətə pooshi ənji ka neenə. Ma ca, agi neenə nə ci ka sətə cii kwa ɗa ma'umbeekii, ci na vii ka hə shikwa.

7“Ma una ɗa də'wa, goona siiyiitəgi də waɓənə ətə pooshi nafakii, makə sətə ci ənjitə mashiimə tə Əntaŋfə a ɗa. Ma nə tii ka nəhəna, ka fanə nə Əntaŋfə tə tii putə ŋga magərə də'watii. 8Goona ɗa makə natii. Acii kə shii Dəsənuunə sətə cuuna moo kədiinə, unə ma'ə makədiimə aciikii. - 9Wiinə makə sətə ɗanuunə də'wa: -

‘'Ya'ə Dəsəniinə ətə dagyə,

ɗawə ka taa wu patə a dəla də ləməku.

10Ɗawə ŋwaŋuunaaku taa da patə. -

Wa ənjə a ɗa sətə cii kwa moo ganə a duuniya

makə sətə ci ənjə a ɗa gatə dagyə.

11Ndii keenə zəmə ŋga ka də uusəra ənshinə, -

12ha tifyagi keenə 'waslyakəənə geenə, -

makə sətə ciina tyaafagi ka ənji ɗaaɗa keenə 'waslyakəənə.

13Ga ha kapaa tiinə ka rəgwa pu'unə, -

amma luupaa tiinə acii *Seetanə.

[Acii naaku nə ŋwaŋuunə da baawəɗa da ɗuunuunə

ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. *Aamiina.]’

14“Maɗa kə tifyagyuunə ka ənji ɗaaɗa koonə 'waslyakəənə, ma Dəsənuunə ətə dadagyə, ka tifyaginə nə ci koonə noonə 'waslyakəənə əsə. - 15Amma, maɗa pooshi unə tifyagi ka hara ənji 'waslyakəənatii, yoo, pooshi Dəsənuunə ka tifyagi koonə 'waslyakəənə goonə əsə.” -

Dzəgunənə ŋga Yeesu agyanə suumaya

16“Ma unə agi ɗa suumaya, goona ɓəzee ka ginuunə makə ŋga ənjitə ca kərə ka Əntaŋfə də bəra'i asəkətii. Ka ɗatənə nə tii də natii nə rəgujiɓə, kaa ənjə a shii neenə oo'i, agi ɗa suumaya nə tii. Tantanyinə cii kya ba koonə, ma ənjitsa, kə uugi shikwatii ha'ə, pooshi ma'ə aakəŋwa. - 17Amma, ma ha ɗa suumaya, yiɓəgi ginəku, ha ɓəzəpaa nəku də maara, ha haɗatəgi də shiŋkinaaku ŋga'ə. 18Maa kə ɗii hə ha'ə, pooshi hara ənji ka shiinə oo'i, agi ɗa suumaya nə hə, maɗaamə Duu ətə pooshi ənji ka neenə. Ma ca, ci ca nee ka ma'umbee uushi, ka viinə nə ci ka hə shikwa.”

Tsəkə gəna asii dagyə

(Luka 12.33-34)

19“Goona dzatə də gəna ka noonə nə ganə a duuniya. Ma a duuniya, ka saaweenə nə məbərə da magənaza, taa mahiirənə əsə, təya hərəma. - 20Amma tsəkəmə gəna goonə gatə dagyə, hatə pooshi məbərə da magənaza ka saaweenə, pooshi mahiirənə ka hərəmanə əsə. - 21Acii ma hatə ɗii gənaaku, davə ndzaanə nəku sliŋə.”

Ndzaanə ŋga ginə makə garəkuwa

(Luka 11.34-36)

22“Ma ginə, makə garəkuwa nə ci ka shishinə. Maɗa jamə nə ginəku, agi maɓərəha nə hə ətsa. 23Amma maɗa pooshi ginəku ndaŋə ndaŋə, agi təkunə nə hə ətsa. Acii ha'ə, maɗa ma ɓərəətə ashiku, wata təkunə tanə, iitə saŋə ndzaanəkii də təku təkuuna?”

Paslənə tə Əntaŋfə taa tə gəna

(Luka 16.13; 12.22-31)

24“Pooshi mava ca mbee ka slənətənə ka slanjiinə bəra'i. Ka kaareenə nə ci ka əndə'i əndə, ca uuɗə tə əndə'i ənda. Ka gaɗeenə nə ci ka əndə'i əndə, ca ushapaa tə əndə'i ənda. Pooshi rəgwa ŋga paslənə tə Əntaŋfə, unə kə kavə nuunə ka alə gəna. -

25“Aciikii, wanyinə ka banə koonə, goona buurə sətə cuuna kavə aa moonə taa sətə cuuna sa koona gərə də əpinə; taa sətə cuuna umbee də purəkinə əsə, goona buurə. Mapaleemə əpinə ka zəmə də məghərəvənə kwa? Anii mapaleemə shishinə ka kəjeerəna? - 26Tsaaməmə əginyinə: pooshi ratii, paa tii ka slənə cifanə, pooshi dəɓwatii əsə. Amma Dəsənuunə ətə dadagyə ca adəvə ka tii. Mapaleemuunə ka əginyinə də məghərəvənə kwa? - 27Wu saŋə agyuunə ca mbee ka tsakəvə gərənə ŋga əpinaakii taa gi'u putə ŋga buurə uushi'inaakəya? 28Mi saŋə cuuna buurə haala ŋga kəjeerəna? Tsaaməmə makə sətə ci gudəzənyinə a gərə də bilə: pooshi tii ka slənənə, pooshi tii ka ɗatə kəjeerənə ka shishinətii əsə. 29Amma, wanyinə ka banə koonə: taa ŋwaŋwə Sulayimaanu da patənə ŋga məghərəvənaakii maa, makamə ci dagwa kəjeerənə makə gudəzənyinə də bilə. - 30Kə kavə Əntaŋfə kəjeerənə ka kuzhinyinə ənə ənshinə una nee, ma doorə, ənjə a ətsagi. Sakwa unə ɗii, paa ci agi vii koonə kəjeerənə kwa? Una! Gi'u nə gi'inə goonə tə Əntaŋfə! -

31“Acii ha'ə, goona ənvutə noonə nə də buurə sə ŋga adənə, taa sə ŋga sanə, taa kəjeerənə. 32Acii ma uushi'iitsə patə, ənjitə mashiimə tə Əntaŋfə ca ka haŋkalatii davə. Ma Dəsənuunə ətə dadagyə, kə shii ci oo'i, ŋga'ə koonə nə patənə ŋga uushi'iitsa. - 33Amma, ma ŋga təkəŋwanə, kavəmə nuunə tanə ka ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə, una ɗa patənə ŋga sətə mwayi ci. Maa kə ɗii unə ha'ə, ma hara uushi'iitsə patə ma'ə, ka tsakəənənə nə ci koonə. - 34Acii ha'ə, goona buurə uushi'inə ŋga doorə. Acii ma doorə, tə'i uushi'inə pamə ŋga buurənə. Wa mabuurənə ŋga uusəra rəŋwə a ndzaanə anə naakii uura, goona tsəkə aamakii.” -

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index