Search form

Mata 8

Mbəɗəpaanə ŋga Yeesu də əndə uyikuzəna

(Mar. 1.40-45; Luka 5.12-16)

1Makə jimagərə Yeesu anə ɗaŋgəra, daɓaala a dzə də nə'unə tə ci. 2Wata əndə uyikuzənə a shi, ca gərə'waanə akəŋwaciikii, əŋki ci ka ci, “Slandana, maɗa ka luuvənə nə hə, ka mbeenə nə hə ka mbəɗəpaanə də nyi kaa nya shii ndzaanə malaaɓakii.” 3Wata Yeesu a təɗapaa ciinəkii, ca təɓətə tə ci, ca ba ka ci, “Awa, kə luuvə nyi. Mbəɗuu.” Pii wata kə dzəgi uyikuzənətə ashi əndəta. 4Yeesu a ba ka ci, əŋki ci, “Fatə ŋga'ə, kaa nya ba ka hə: Ga ha bapaa ka əndə sətsə ɗii shaŋə. Amma, ma ɗanəkwa, duu aa ha *limanə, ha ɓaarii ka ci naaku na, ca tsaamətə taa iitə nə hə. Ma daba'əkii, ha ɗa sataka makə sətə bii Muusa, kaa ənji patə a shii oo'i, kə mbə'i hə tanyi.” -

Mbəɗəpaanə ŋga Yeesu də lawarə ŋga gawə ŋga soojiinə

(Luka 7.1-10)

5Makə dzəgərə Yeesu aasəkə vəranə ŋga Kafarənahumə, wata gawə ŋga soojiinə ŋga ənji Rooma a əntsahə aaɓiikii, soojatə a kədii tsakənə tə ci, 6əŋki ci, “Slandana, tə'i lawaraaki gwakə asii. Paa ci ka mbee ka wiinə acii agi ɗanə nə bwanea tə ci laŋə laŋə.” 7Yeesu a ba ka ci, “Ka dzənə nə nyi ka mbəɗəpaanə də ci.” 8Wata gawə ŋga soojiitə a ba ka Yeesu, əŋki ci, “Slandana, mambu'umə nyi bahə dzənaaku aa haki aasii. Amma, maɗa waɓi hə rəŋwə dyaŋə, ka mbəɗənə nə lawaraaki. 9Ma bii nyi ha'ə, acii nyi maa, tə'i gayinə akəŋwaciiki, tə'i soojiitə cii kya ɗa ka tii gawuunə əsə. Ka mbeenə nə nyi ka banə ka əndə'i əndə: Duu aa hatə! wata ca palə. Nya ba ka əndə'i əndə: Shiwa! ca shi. Nya ba ka mavaaki: Slənuu sətsə ha'ə! ca slənətə ha'ə.”

10Makə fii Yeesu waɓəətsa, kə ɗii ka ci ka sə ŋga hurəshishinə. Wata ca ba ka ənjitə ca nə'u tə ci, əŋki ci, “Tantanyinə cii kya ba koonə, taa ahada ənji *Isərayiila maa, paa nyi sha lapaa əndətə gi'i tə nyi makə ŋga əndəna. 11Wanyinə ka banə koonə, tə'i hara slikərənə laŋə na ma'ya da tsaaŋwə i da waka, təya dzə ka ndzaanə dasə ka hakii tii da i Ibərahiima, Isiyaaku da i Yakubu, təya zəmə əndzanə ka hakii agi ŋwaŋuunə ŋga dagyə. - 12Amma, ma ənjitə dəɓee ka tii nə ŋwaŋuunəkii, ka əjiginə nə ənji tə tii aagi təkunə. Davə tuunətii, təya tsəɓə linyinətii.” - 13Wata əŋki Yeesu ka ŋwaŋwə ŋga soojiita, “Duu saaku aasii. Ma sətə vii hə gooŋga, ka ɗanə nə ənji ka hə.” Wata kə mbə'i lawarə ŋga soojatə agi saa'ita. -

Mbəɗəpaanə ŋga Yeesu də ənji bwanea laŋə

(Mar. 1.29-34; Luka 4.38-41)

14Yoo, Yeesu a dzə aa ha Piita aasii. Ma gi ci, gwakə nə sərəhu ŋga Piita minəkii. Kə tsəfəgi shishinətə iza'u. - 15Makə nee ci ka ki ha'ə, wata ca təɓətə ciinətə. Wata iza'unə ŋga shishinətə a əpigi. Miitə a maɗətə, kya gwaŋə ka ɗa ka ci zəma.

16Ma ətsə kulagərənə ŋga uusəra, kə kyaara ənji ka Yeesu ənji ginaaji laŋə. Ca lyaakagi ginaajinyinə də waɓənə tanə, ca mbəɗəpaa də hara ənji bwanea patə. 17Ma ɗii ha'ə, kaa sətə bii *anabi Isaaya a ndzaa ka tantanyinə ətə bii ca, “Ci də naakii nə ŋgərəgi ghatə ndzaanə gaamə jamə, ca luupaa taamə acii bwaneanyinə gaamə.” -

Ənji banə oo'i, ka nə'unə nə tii tə Yeesu

(Luka 9.57-62)

18Makə nee Yeesu ka laŋənə ŋga daɓaala aɓiikii, wata ca ba ka lyawarənaakii, “Taŋəgyaamə aa taŋəgi uunəva.” 19Wata əndə'i maləmə a əntsahətə aaɓiikii, ca ba ka ci, “Maləma, taa aama gi hə patə ka nə'unə nə nyi tə hə.” 20Yeesu a ba ka ci, “Ma gwahyanə, tə'i gu'unyinatii. Ha'ə nə əginyinə əsə, tə'i kuvənyinatii. Amma, ma nyi, *Uuzənə ŋga ənda, pooshi haaki bahə ŋga kapaa taŋgalaki davə.” - 21Wata əndə'i əndə nə'unə tə ci a ba ka ci, “Slandana, taku kaa nya dzə ka ŋgəɗəgi tə daadə zəku'i.” - 22Yeesu a ba ka ci, “Nyi'wawə tə nyi. Wa maməətə ənjə a ŋgəəɗə maməətə ənjatii.”

Dədəkənə ŋga mandalə məɗa

(Mar. 4.35-41; Luka 8.22-25)

23Wata Yeesu a ndərəvə aasəkə kumbawala, lyawarənaakii a ndərəvə atsakii. 24Pii wata mandalə məɗə a ndzaŋə kyanə anə uunəva də ŋgeerənə, gi'u mbərə'i kaa kumbawalə a lipəgərə saakii. Amma, ma Yeesu, ka ŋunyinə nə ci saakii. 25Wata lyawarənaakii a əntsahətə aaɓiikii, təya maɗee ka ci, əŋki tii ka ci, “'Ya'ə Slandana, luupaa taamə! Wanaamə ka zanə!” 26Wata ca ba ka tii, “Acii mi ŋgwalyuunə ha'ə kwa? Matəkii nə vii gooŋga goonə!” Wata ca maɗətə, ca la ŋguruunə ka məɗəta da ka ma'iita. Wata shakətə təya ənəgi, təya dədəkə kyakya'ə. - 27Tii patə, kə ɗii ka tii ka sə ŋga hurəshishinə. Təya ba ahadatii: “Tsarə ŋga ŋgutə əndə ənə kwa? Taa məɗə da uunəvə maa, agi fanə nə tii tə ci.”

Mbəɗəpaanə ŋga Yeesu də ənji ginaaji bəra'i

(Mar. 5.1-20; Luka 8.26-39)

28Yoo, kə mbu'i Yeesu aanə hanyinə ŋga Gadara ataŋəgi uunəva. Wata ənji bəra'i a shigi ahada gu'u ənja, ənji ginaaji nə tii. Pooshi ənji ka wiinə davə a rəgwa, acii sə ŋga ŋgwalənə nə tii ka shaŋə. Təya lapaa tə Yeesu, 29pii wata təya wagi vurənə, əŋki tii, “'Ya'ə *Uuzənə ŋga Əntaŋfə, mi cii kwa alə ashiinə kwa? Kə shi hə ka ciɓənə diinə zəku'i, taabu'u mbu'yanə saa'i kwa?” -

30Ma davə kədəhə gi'u, tə'i gəranə ŋga dagəliinə ca zəmə. 31Wata ginaajinyiitə a kədii acii Yeesu, təya ba, “Maɗa kə lakəgi hə tiinə, bwasee keenə, ina dzəgərə aashi dagəliita.” 32Əŋki Yeesu ka tii, “Paləmə!” Wata təya shigi ashi ənjita, təya palə, təya dzəgərə aashi dagəliita. Patənə ŋga dagəliinəkii, təya huyi, təya kwaalagərə aagi ma'inə, təya zagi dza'ə. 33Wata magəriinə a huyi aasəkə vəranə, təya dzə ka ba patənə ŋga sətə slənyi da sətə ɗii tə ənji ginaajita. 34Pii wata patənə ŋga vəranəkii, kə shigi tii ka guŋunə da Yeesu. Makə nee tii ka ci, wata təya kədii aciikii kaa ca maɗəgi ka tii anə hanyinatii.

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index