Search form

Mata 9

Mbəɗəpaanə ŋga Yeesu də mahurəməsə ənda

(Mar. 2.1-12; Luka 5.17-26)

1Wata Yeesu a ndərəvə aasəkə kumbawalə, ca taŋəgi uunəva, ca ənə saakii aa hakii aa vəra. 2Hara ənjə a kira ka ci əndə'i mahurəməsə əndə pərəɓə asəkə ədzaakii. Makə nee Yeesu ka gi'inatii tə ci, wata ca ba ka mahurəməsə əndəta, “Uuzənaaki, tsakuu ɗa gazhi'waanə! Kə upaa hə tifyaginə ŋga 'waslyakəənaaku.” - 3Makə fii *maliminə ŋga bariya ha'ə, wata təya ndzaŋə waɓənə agi hiimatii, təya ba, “Ma əndətsa, kə geegi ci ka naakii nə makə Əntaŋfə.”

4Asee, kə shii Yeesu sətə ci təya hiima a ədzəmətii patə. Əŋki ci ka tii, “Ka mi də tsarə ŋga bwaya hiimatsə a ədzəmuunə ha'ə kwa? 5Ŋgutə palee də ŋgufənə saŋa? Gəɗə banə ka ci oo'i, kə upaa hə tifyaginə ŋga 'waslyakəənaaku nii, anii gəɗə banə ka ci, maɗuu, wiiwa? 6Amma takumə kaa nya ɓaarii koonə oo'i, ma nyi Uuzənə ŋga ənda, tə'i nyi da baawəɗa ŋga tifyagi 'waslyakəənə ŋga ənji ganə a duuniya.” Wata Yeesu a ba ka mahurəməsə əndəta, “Maɗətə, ŋgəruu ədzaaku, ha palə saaku aasii.” - 7Əndətə a maɗətə, ca palə saakii aasii. 8Makə nee ənji ha'ə, kə ŋgwali tii, wata təya dəla də Əntaŋfə putə ŋga vii tsarə ŋga baawəɗatsə ka ənja.

'Wanə ŋga Yeesu tə Mata

(Mar. 2.13-17; Luka 5.27-32)

9Yoo, Yeesu a maɗə, ca palə. Wata ca lapaa tə əndə luu tsəka ətə ɗii ləməkii Mata, ci dasə asəkə kuvə ŋga slənaakii. Əŋki Yeesu ka ci, “Shiwa atsaki.” Wata hatsə Mata a maɗətə, ca nə'u tə ci. -

10Wata Yeesu a dzə ka zəmənə aa ha Mata aasii. Ma ca zəmə, kə shi hara ənji luu tsəkə laŋə da hara ma'waslyakə ənji laŋə, təya ndzaa ka hakii tii da i Yeesu da lyawarənaakii ka zəmənə. - 11Neenə ŋga *Farisanyinə ha'ə, wata təya ləgwa ama *lyawarənə ŋga Yeesu, əŋki tii, “Mi saŋə ɗii ci maləmə goonə a zəmə da ənji luu tsəka da i hara ma'waslyakə ənji əsa?” 12Asee, kə fii Yeesu təya ba ha'ə. Wata əŋki ci ka tii, “Pooshi mandandaŋə ənji ka alə kuzəka, see ənji bwanea. 13See a shii unə taa mi ci malaaɓa ləkaləkatə a moo banə zəku'i ətə bii Əntaŋfə tuu'ina, ‘Nəhə təgunuunə ŋga ənji mwayi nyi, əntaa ɗa ka nyi sataka də daba.’ Acii ha'ə, ma shi nyi aasəkə duuniya, ka 'waa'wanə tə ma'waslyakə ənji aaɓiiki, əntaa kaa nya 'wa tə ənjitə ca slənə uushi də rəgwakii.” -

Ləgwanə agyanə suumaya

(Mar. 2.18-22; Luka 5.33-39)

14Ma daba'əkii, kə shi *lyawarənə ŋga Yoohana aaɓii Yeesu, təya ləgwa ka ci, əŋki tii, “Ya makə agi ɗanə niinə suumaya, inə da i Farisanyinə, mi saŋə ɗii pooshi lyawarənaaku ka ɗa suumaya?” - 15Yeesu a ənigi ka tii də waɓənə agyanə naakii nə, əŋki ci, “Yaci tə'i guviinə ŋga dagwa maɗanə ətə bii ci ka tii da məhuraakəya, maɗa kə gi tii ka luu maɗanəkəya, ka ndzaanə nə tii də maɓəzəsəkə aɓii dagwa maɗanə kwa? Pooshi! Amma kadə nə uusəra mbu'ya ətə nə ənjə a ŋgərəgi dagwa maɗanə aɓitii, saa'ikii nə təya ɗa suumaya. -

16“Pooshi əndə ka mbakə iirə kəjeerənə də kurakii, acii ka mushataginə nə iirə kəjeerənə saakii, ca bwasee ka kurakii, ca tsakə ɗanə bwaŋə.

17“Pooshi əndə əsə ka ciirə kura ma'i inaba aasəkə iirə mbuurə kuvə'unə. Maɗa kə ɗii ha'ə, ka taginə nə mbuurə kuvə'unəkii acii əbunə ŋga ma'i inaba. Wata inaba a əjagi saakii, mbuurə kuvə'unə a saawagi əsə. Amma aasəkə kura mbuurə kuvə'unə ciirənə ənji kura ma'i inaba, təya ndzaa satii mbərə mbərə.”

Uuzənə ŋga Jayirusə ba'a miitə təɓətə kəjeerənə ŋga Yeesu

(Mar. 5.21-43; Luka 8.40-56)

18Ma Yeesu agi waɓənə ka ənja, wata əndə'i gawə ŋga *Yahudiinə a shi aaɓiikii, ca gərə'waanə akəŋwaciikii, ca ba ka ci, “Kə əntəgi uuzənaaki əndzə'i, amma, shiwa kwadzaaŋwə, kaa ha dzə ka kavə ciinə agyanətə, kya ənə ka upaa əpinə.” 19Makə fii Yeesu ha'ə, wata ca maɗətə, ca nə'u tə ci. Lyawarənaakii a palə atsakii.

20Ma dava, tə'i əndə'i minə ciɓee bwanea ka ki fəzə pu'u aji bəra'i. Uushi'inə nja ɗa tə ki. Wata kya əntsahətə daba'ə Yeesu, kya təɓətə kəjeerənaakii, - 21kya dzə də hiimanə agi haŋkalatə tuu'inə, “Maɗa kə təɓətə nyi taa wata kəjeerənaakii, ka mbəɗənə nə nyi.” 22Wata Yeesu a zə'ugi, ca nee ka ki, ca ba ka ki, “Uuzənaaki, tsakuu ɗa gazhi'waanə! Kə mbə'i hə putə ŋga gi'inaaku tə nyi.” Shiku ha'ə, wata kə mbə'i miita. -

23Makə mbu'i Yeesu aa ha gawəta, ca dəməgərə aa hakii aasii, ca lapaa ənji tuu wa da ənji laŋə, təya ŋgəərə ma. 24Wata ca ba, “Dəməgimə patə aa mayi! Acii əntaa əntənə əŋki uundzə rəməətsa, amma ŋunyinə cifə ki.” Wata təya ŋusəgi tə ci. - 25Amma, pii makə səbagi ənji tə daɓaala aa mayi, wata Yeesu a dəməgərə aaɓii mantə uuzəəta, ca kəsə tə ki ka ciinətə, wata hatsə kya maɗətə. - 26Kə huwugi habarakii taa dama patə anə hanyinəkii.

Mbəɗəpaanə ŋga Yeesu də muurəfinə bəra'i

27Yoo, Yeesu a maɗə gatə, ca palə. Wata muurəfinə bəra'i a dzə də nə'unə tə ci, təya maɗee ka uuratii, təya dzə də banə, “Jijinə ŋga *Dawuda, nəhuu təgunuunə geenə!” - 28Makə dzəgərə Yeesu aasəkə ya, wata muurəfiitə bəra'i a dzə aaɓiikii, ca ba ka tii, “Kə gi'yuunə tə nyi oo'i, ka mbeenə nə nyi ka mbəɗəpaanə duunə kwa?” Əŋki tii, “Awa, ka mbeenə nə hə, 'ya'ə Slandana.” 29Wata Yeesu a təɓətə ginətii, ca ba, “Makə sətə gi'yuunə tə nyi, wa ca ɗa ha'ə.” - 30Ginətii a wunəgi. Ca dzaləpaa tə tii oo'i, ga təya bapaa habarakii taa ka wu. - 31Amma, makə pyalə tii satii, təya dzə ka ənsləpaa habarakii anə hanyinəkii patə. -

Mbəɗəpaanə ŋga Yeesu də kadəguləma

32Ma ənjitə a palə satii, wata hara ənjə a kira ka Yeesu əndə'i kadəguləma. Ma ca, paa ci ka mbee ka waɓənə, acii tə'i ginaaji ashikii - 33Amma Yeesu a lyakagi ginaajitə anə əndəta, pii wata əndətə a waɓə. Kə ɗii ka sə ŋga hurəshishinə ka ənji patə, təya ba, “Pooshi uushi sha ɗii ha'ə makə ətsa anə hanyinə ŋga *Isərayiila shaŋə.” 34Farisanyinə a ba natii, əŋki tii, “Ŋwaŋwə ŋga ginaajinyinə vii ka ci baawəɗa ŋga lyaakagi də ginaajinyinə.” -

Nəhənə ŋga Yeesu tə təgunuunə ŋga ənja

35Yoo, kə giigi Yeesu aasəkə patənə ŋga madiigərə vəranyinə da uuji vəranyinə, ca dzəgunə asəkə *kuvə də'wanyinə, ca waaza Ŋunyi Habara agyanə *ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə, ca mbəɗəpaa də taa ŋgutə tsarə ŋga bwaneanyinə. - 36Makə nee ci ka daɓaala, kə nyihə ci təgunuunatii, acii wata shitə nə tii ha'ə, makə bagiinə yadə magəra. Pooshi əndə tsakənə tə tii. - 37Wata ca ba ka lyawarənaakii, əŋki ci, “Laŋə nə slənə cifanə, amma gi'u nə ənji slənəkii. 38Acii ha'ə, ɗamə də'wa ka Slanda ra, kaa ca tsakə sləkeenə ka ənji sləna, təya shi ka slənə cifanə.”

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index