Search form

Ɨtaikena Peba 1

Otomapu Yɨtkak

1Teopilo, koina naskanyam peba+ wɨngɨrɨnd kon erɨkinond komkesa gasa otomapu ke rɨna re Yesu atomkinonj wɨko omnɨka dɨde ouyaena, 2ngɨrpu onggɨt bibɨrɨnd re Ton ket Tina obagendi ɨtmɨkitijog rɨga engainonj Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ma danda ke da, “Wɨn God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt dɨde kwa nɨnda yɨtkak warabag tamnɨkindam!” Dɨde God ket Tin yiyonj de pumb tungg wa. 3Re Yesu maka pumb tungg wa yikonj, Ton b'ɨdgotnena yokatonj kopa kɨma ɨ dɨde uj awonj. Ɨ ket nowam bibɨrɨnd utnyitonj uj ke ɨ yilo na yɨbnonj. Seg ket poti (40) bibɨr kɨma jogjogpyam Ton Tilenggyam wɨp pɨtapɨta aenonj ouyawam Tina ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlwa. Ɨ dɨde apureninonj God ma pumb tungg gatab yɨt. 4Yɨpa wɨnɨnd re Yesu Tina ɨtmɨkitijog rɨga kɨma yɨpand b'eomkurto, sɨ Ton ket odede b'ingawa yɨt akainonj da, “Goro Yerusalem taun ɨrara, ajɨ yɨr ungaya B'uɨmna tɨrɨr omni yɨt rɨna re wɨn kor pɨlke utkundenonda, 5mop nokɨp ɨja emb jɨ yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da, ‘Yoan rɨga baptiso amnɨkinonj re nyɨ kena, ajɨ wɨn ma pɨn e Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke baptiso okatenya.’”

God Yesund Pumb Tungg wa Yiyonj

6Ɨngkek ket re ton kwa yɨpand b'eomkurto, rɨgap Yesund yerkito da, “Yonggyam! Rɨngma, ma yu wɨn re ɨtemb wɨn e ra man b'usaya ongapet meraina Israel kantri rɨngmena re yɨbnonj Dawidɨm wɨnɨnd?” 7Sɨ Yesu daka mɨra amninonj da, “Re B'u Tinajog danda ke wɨn o bibɨr aramkinonj, ɨtemb re ma wanɨm wumɨr okata mim. 8Ajɨ wɨn opima danda temjindam dem ra Yɨnayɨna Wɨngawɨnga wa kumbɨnd tinɨk dem. Sɨ wɨn taukindam dem koina yɨr ungatayam im ɨ tapurenindam dem onggɨtyam kor gatab yɨr ungata yɨt de Yerusalem taunɨnd, ɨ komkesa Yuda eriya wɨngɨrɨnd, ɨ Samariya eriyand, ɨ dɨde ngɨrpu de gowukoi ngɨrpu wa.” 9Ɨ re onggɨtyam yɨt opurena seg awonj, God Yesund pumb wa yurowatonj towa yɨrɨnd. Ɨ ket rɨmɨt tin yɨkangɨndonj towaina yɨr iyoyɨnd, ɨ dɨde ket yɨr ongong kesa awonj. 10Ɨ rɨgap tin yɨr ke kakpɨpɨ ɨdrɨka yiyo ti menonɨnd wub kumb wa. Ɨ towa yɨr kesa borand nɨmog bɨlbɨl kobɨrgɨm b'ikoki kɨma rɨga kea towa yɨu ke onyiti ebnonda. 11Ɨ ket rɨga amninonda da, “Galili rɨga! Nangga paim wɨn dɨkɨnd owɨnki wekenyɨt dea de yɨr wub kumb wa? Ɨtemb Rɨga, Yesu yena re God yii wa pɨlke de wub kumb wa, Ton ɨta tɨtenj dem odede yɨpa wɨp nya ke rɨja na re wɨn Tin yɨr yiya menonɨnd de wub kumb wa.”

Naskajog Sosi ma Yɨr Opmita

12Onggɨt kak ke ket ton yiwato dor kena nyɨ da Olib, ɨ dɨde ket ɨtekto de Yerusalem taun wa. Ɨtemb dor re ma pɨn e Yerusalem taun ke ama rɨka yɨpa kilomita e.+ 13Ɨ re ket ton b'ɨgarkɨto de Yerusalem taun kara bora wa, ɨ ket wuwonj yɨpa met wa rɨkɨnd re ten obai amnenento, ɨ dɨde ket ɨjto nɨmogɨm ror kok wa. Sɨ tonpiya de rɨga wekenonj Petro ɨte, Yoan ɨte, Yakobo ɨte, Andrea ɨte, Pilip ɨte, Toma ɨte, Batolomeo ɨte, Matayo ɨte, ɨ Alpayomna b'ɨga Yakobo, ɨ Kanana Rɨga Bobo wɨngɨrɨnd Simon, ɨ dɨde ket Yakobom b'ɨga Yudas. 14Komkesa onggɨt rɨgap nɨnda kongga yepiya re Yesund yɨmta yundokeneno, ɨ Yesum mog Mariya, ɨ dɨde Yesu ma yɨngganwar kɨma yɨpaina nony menamena nena yoramiteno dɨde ket danda kɨma yɨr opmitento.

Rɨgap Matiyand Yobagendo Yudasɨmna Pɨpmet Okatam

15Ɨ onggɨt bibɨr wɨngɨrɨnd, re ama rɨka andred twenti (120) rɨga bobo na yɨpand wekenonj dɨkɨnd demb onggɨt metɨnd, ɨ Petro onyitonj onggɨt gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wɨngɨrɨnd, ɨ dɨde ket yindonj da, 16“Kor nany dɨde yɨngganwar! Sɨ b'ogla yɨna peba rɨrɨrkɨp rain rɨna re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga Dawidɨmna tugɨm ke tulatula wumɨr yoramitonj Yudasɨm gatab yet re wang iyoyam awonj towanɨm yepiya re Yesund yokato negɨr omnam. 17Ton re sɨn kɨma yɨpand ogeni rɨga na yɨbnonj sowa wɨngɨrɨnd, ɨ dɨde ton onggɨtyam sowaina wɨko wɨngɨrɨnd kea yɨpa yingg yokatonj yɨr ɨpkam. 18(Ajɨ onggɨt rɨgat mɨra wulkɨp yokatonj negɨr kɨma kaokao mɨle kena rɨna re ton Yesum pɨlɨnd yomnɨkonj. Ɨ ket onggɨt wulkɨp kena gou kɨpol yokatonj tinɨm. Onggɨt kak ke ton ket mop ke mop ke gɨrɨgɨrɨ sap otendonj, ɨ kom ɨnyɨnyɨnd otendonj dɨde komkesa ti kom ɨsarkɨto. 19Ɨ komkesa rɨga wekenonj de Yerusalem taun wa, kea onggɨtyam gatab wumɨr aukɨto, sɨ ton ket ɨtemb gou kɨpol nyɨ yoeko towainajog yɨt ke da ‘Akeldama’, yɨtkak nok ma yindeny da ‘Kus kɨma Gou Kɨpol’.) 20Mop nokɨp Sam Peba wɨngɨrɨnd Yudasɨm gatab ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da:

‘Toko tina wɨmenapu pɨpmet rɨga kesa tungg rain,

ɨ Goro kwa yɨpat de onggɨt pɨpmetɨnd wɨmena yeken.’

Ɨ kwa ɨrɨki yɨbɨm da:

‘Toko yɨpa rɨgat ket tina pɨpmet yakat.’

21-22Sɨ onggɨt paemb da men b'ogla yabagendu mera wɨngɨrɨnd odede rɨga yet re sɨn kɨma yikenenonj komkesa wɨnɨnd rɨna re Yonggyam Yesu yɨbnenenonj sowa wɨngɨrɨnd Yoanɨmna baptiso otomapu ke ngɨrpu de ɨt re wɨn rɨdenat re God Yesund yiyonj pumb wa mera pɨlke. Sɨ ton b'ogla yɨpa rɨga, yɨr ungatayam tainy sɨn kɨma yɨpand Tina utnyita gatab.” 23Tina yɨt seg ke ton ket nɨmog rɨga awaikito. Yɨpa re Yosepɨt, kwa nyɨ da Barsaba yena re rɨgap kwa yɨpa nyɨ ke yogenayo da Yusto, ɨ yɨpa re Matiyat. 24Onggɨt kak ke ton ket yɨr opmitto da, “Sowa Yonggyam! Man wumɨr et komkesa rɨgaina gar. Sɨ onggɨt nɨmog rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga nouyaene yena re man yobagendot. 25Sɨ ton b'ogɨl e okas onggɨtyam wɨko pɨpmet dɨde ɨtmɨkitijog rɨgaina pɨpmet rɨna re Yudas kak yɨawonj dɨde menon yokatonj tinajog obagendi pɨpmet wa.” 26Seg ket ton towaina obagenda mɨle kena osiemb nɨmog rɨgaina nyɨ aramito gɨmokɨp kumbɨnd, ɨ b'ɨskento odede yɨt kɨma da God toko yabagend yɨpa rɨga. Sɨ ɨngkenaemb Matiyand yobagendo.+ Sɨ rɨgap Matiyand yeomkito ileben (11) ɨtmɨkitijog rɨga kɨma twelp (12) rɨga awowɨm.