Search form

Ɨtaikena Peba 1:1

Otomapu Yɨtkak

1Teopilo, koina naskanyam peba wɨngɨrɨnd kon erɨkinond komkesa gasa otomapu ke rɨna re Yesu atomkinonj wɨko omnɨka dɨde ouyaena,