Search form

Ɨtaikena Peba 1:10

10Ɨ rɨgap tin yɨr ke kakpɨpɨ ɨdrɨka yiyo ti menonɨnd wub kumb wa. Ɨ towa yɨr kesa borand nɨmog bɨlbɨl kobɨrgɨm b'ikoki kɨma rɨga kea towa yɨu ke onyiti ebnonda.