Search form

Ɨtaikena Peba 1:11

11Ɨ ket rɨga amninonda da, “Galili rɨga! Nangga paim wɨn dɨkɨnd owɨnki wekenyɨt dea de yɨr wub kumb wa? Ɨtemb Rɨga, Yesu yena re God yii wa pɨlke de wub kumb wa, Ton ɨta tɨtenj dem odede yɨpa wɨp nya ke rɨja na re wɨn Tin yɨr yiya menonɨnd de wub kumb wa.”