Search form

Ɨtaikena Peba 1:13

13Ɨ re ket ton b'ɨgarkɨto de Yerusalem taun kara bora wa, ɨ ket wuwonj yɨpa met wa rɨkɨnd re ten obai amnenento, ɨ dɨde ket ɨjto nɨmogɨm ror kok wa. Sɨ tonpiya de rɨga wekenonj Petro ɨte, Yoan ɨte, Yakobo ɨte, Andrea ɨte, Pilip ɨte, Toma ɨte, Batolomeo ɨte, Matayo ɨte, ɨ Alpayomna b'ɨga Yakobo, ɨ Kanana Rɨga Bobo wɨngɨrɨnd Simon, ɨ dɨde ket Yakobom b'ɨga Yudas.