Search form

Ɨtaikena Peba 1:14

14Komkesa onggɨt rɨgap nɨnda kongga yepiya re Yesund yɨmta yundokeneno, ɨ Yesum mog Mariya, ɨ dɨde Yesu ma yɨngganwar kɨma yɨpaina nony menamena nena yoramiteno dɨde ket danda kɨma yɨr opmitento.