Search form

Ɨtaikena Peba 1:15

Rɨgap Matiyand Yobagendo Yudasɨmna Pɨpmet Okatam

15Ɨ onggɨt bibɨr wɨngɨrɨnd, re ama rɨka andred twenti (120) rɨga bobo na yɨpand wekenonj dɨkɨnd demb onggɨt metɨnd, ɨ Petro onyitonj onggɨt gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wɨngɨrɨnd, ɨ dɨde ket yindonj da,