Search form

Ɨtaikena Peba 1:16

16“Kor nany dɨde yɨngganwar! Sɨ b'ogla yɨna peba rɨrɨrkɨp rain rɨna re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga Dawidɨmna tugɨm ke tulatula wumɨr yoramitonj Yudasɨm gatab yet re wang iyoyam awonj towanɨm yepiya re Yesund yokato negɨr omnam.