Search form

Ɨtaikena Peba 1:17

17Ton re sɨn kɨma yɨpand ogeni rɨga na yɨbnonj sowa wɨngɨrɨnd, ɨ dɨde ton onggɨtyam sowaina wɨko wɨngɨrɨnd kea yɨpa yingg yokatonj yɨr ɨpkam.