Search form

Ɨtaikena Peba 1:18

18(Ajɨ onggɨt rɨgat mɨra wulkɨp yokatonj negɨr kɨma kaokao mɨle kena rɨna re ton Yesum pɨlɨnd yomnɨkonj. Ɨ ket onggɨt wulkɨp kena gou kɨpol yokatonj tinɨm. Onggɨt kak ke ton ket mop ke mop ke gɨrɨgɨrɨ sap otendonj, ɨ kom ɨnyɨnyɨnd otendonj dɨde komkesa ti kom ɨsarkɨto.