Search form

Ɨtaikena Peba 1:2

2ngɨrpu onggɨt bibɨrɨnd re Ton ket Tina obagendi ɨtmɨkitijog rɨga engainonj Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ma danda ke da, “Wɨn God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt dɨde kwa nɨnda yɨtkak warabag tamnɨkindam!” Dɨde God ket Tin yiyonj de pumb tungg wa.