Search form

Ɨtaikena Peba 1:20

20Mop nokɨp Sam Peba wɨngɨrɨnd Yudasɨm gatab ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da:

‘Toko tina wɨmenapu pɨpmet rɨga kesa tungg rain,

ɨ Goro kwa yɨpat de onggɨt pɨpmetɨnd wɨmena yeken.’

Ɨ kwa ɨrɨki yɨbɨm da:

‘Toko yɨpa rɨgat ket tina pɨpmet yakat.’