Search form

Ɨtaikena Peba 1:21-22

21-22Sɨ onggɨt paemb da men b'ogla yabagendu mera wɨngɨrɨnd odede rɨga yet re sɨn kɨma yikenenonj komkesa wɨnɨnd rɨna re Yonggyam Yesu yɨbnenenonj sowa wɨngɨrɨnd Yoanɨmna baptiso otomapu ke ngɨrpu de ɨt re wɨn rɨdenat re God Yesund yiyonj pumb wa mera pɨlke. Sɨ ton b'ogla yɨpa rɨga, yɨr ungatayam tainy sɨn kɨma yɨpand Tina utnyita gatab.” 23Tina yɨt seg ke ton ket nɨmog rɨga awaikito. Yɨpa re Yosepɨt, kwa nyɨ da Barsaba yena re rɨgap kwa yɨpa nyɨ ke yogenayo da Yusto, ɨ yɨpa re Matiyat.