Search form

Ɨtaikena Peba 1:24

24Onggɨt kak ke ton ket yɨr opmitto da, “Sowa Yonggyam! Man wumɨr et komkesa rɨgaina gar. Sɨ onggɨt nɨmog rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga nouyaene yena re man yobagendot.