Search form

Ɨtaikena Peba 1:25

25Sɨ ton b'ogɨl e okas onggɨtyam wɨko pɨpmet dɨde ɨtmɨkitijog rɨgaina pɨpmet rɨna re Yudas kak yɨawonj dɨde menon yokatonj tinajog obagendi pɨpmet wa.”