Search form

Ɨtaikena Peba 1:26

26Seg ket ton towaina obagenda mɨle kena osiemb nɨmog rɨgaina nyɨ aramito gɨmokɨp kumbɨnd, ɨ b'ɨskento odede yɨt kɨma da God toko yabagend yɨpa rɨga. Sɨ ɨngkenaemb Matiyand yobagendo. Sɨ rɨgap Matiyand yeomkito ileben (11) ɨtmɨkitijog rɨga kɨma twelp (12) rɨga awowɨm.