Search form

Ɨtaikena Peba 1:3

3Re Yesu maka pumb tungg wa yikonj, Ton b'ɨdgotnena yokatonj kopa kɨma ɨ dɨde uj awonj. Ɨ ket nowam bibɨrɨnd utnyitonj uj ke ɨ yilo na yɨbnonj. Seg ket poti (40) bibɨr kɨma jogjogpyam Ton Tilenggyam wɨp pɨtapɨta aenonj ouyawam Tina ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlwa. Ɨ dɨde apureninonj God ma pumb tungg gatab yɨt.