Search form

Ɨtaikena Peba 1:4

4Yɨpa wɨnɨnd re Yesu Tina ɨtmɨkitijog rɨga kɨma yɨpand b'eomkurto, sɨ Ton ket odede b'ingawa yɨt akainonj da, “Goro Yerusalem taun ɨrara, ajɨ yɨr ungaya B'uɨmna tɨrɨr omni yɨt rɨna re wɨn kor pɨlke utkundenonda,