Search form

Ɨtaikena Peba 1:5

5mop nokɨp ɨja emb jɨ yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da, ‘Yoan rɨga baptiso amnɨkinonj re nyɨ kena, ajɨ wɨn ma pɨn e Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke baptiso okatenya.’”