Search form

Ɨtaikena Peba 1:6

God Yesund Pumb Tungg wa Yiyonj

6Ɨngkek ket re ton kwa yɨpand b'eomkurto, rɨgap Yesund yerkito da, “Yonggyam! Rɨngma, ma yu wɨn re ɨtemb wɨn e ra man b'usaya ongapet meraina Israel kantri rɨngmena re yɨbnonj Dawidɨm wɨnɨnd?”