Search form

Ɨtaikena Peba 1:8

8Ajɨ wɨn opima danda temjindam dem ra Yɨnayɨna Wɨngawɨnga wa kumbɨnd tinɨk dem. Sɨ wɨn taukindam dem koina yɨr ungatayam im ɨ tapurenindam dem onggɨtyam kor gatab yɨr ungata yɨt de Yerusalem taunɨnd, ɨ komkesa Yuda eriya wɨngɨrɨnd, ɨ Samariya eriyand, ɨ dɨde ngɨrpu de gowukoi ngɨrpu wa.”