Search form

Ɨtaikena Peba 1:9

9Ɨ re onggɨtyam yɨt opurena seg awonj, God Yesund pumb wa yurowatonj towa yɨrɨnd. Ɨ ket rɨmɨt tin yɨkangɨndonj towaina yɨr iyoyɨnd, ɨ dɨde ket yɨr ongong kesa awonj.