Search form

Ɨtaikena Peba 10:1

Korneliyomna Petrond Ɨngauka Yɨt

1Ɨ yɨpa Roma rɨga yɨbnonj Kaisareya taun wa nyɨ da Korneliyo. Ton re andred (100) Roma geja rɨga mopyam na, ɨ rɨgap onggɨtyam geja rɨga bobo nyɨ yogenayo da, “Italiya Geja Rɨga Bobo”.