Search form

Ɨtaikena Peba 10:11

11Ɨ re ton yɨr yongonj wub kumb ɨpangendand, ton kwa kea yɨr yongonj yɨpa ukoi kobɨrgɨm pɨla gasa rɨna re powa (4) wugɨnd ɨjobɨki gou wa inka ikonj.