Search form

Ɨtaikena Peba 10:12

12Ɨ komkesa powa (4) pɨskak kɨma b'angga, ɨ mukak ke gowɨnd menamena b'angga, ɨ dɨde wub kumbɨnd ngena kea wekenonj de onggɨt gasa kumbɨnd. Komkesa re kɨlkɨl gasa na rɨna re God maka Ju rɨga enjɨkeninonj ongongɨm gog yɨt rɨrɨrɨnd.