Search form

Ɨtaikena Peba 10:14

14Ajɨ Petro daka yomnonj da, “Yonggyam! Makwa rɨrɨr e! Kon maka angeneninond odede b'angga rɨna re God gog amninonj da yɨna omni kesa im dɨde kɨlkɨl im.”