Search form

Ɨtaikena Peba 10:15

15Ɨ ket nɨmogɨm ara ikonj ti pɨlwa da, “God kea onggɨtyam b'angga komkesa kɨlkɨp kesa amninonj. Sɨ man goro tapureninɨm da yɨna omni kesa im dɨde kɨlkɨl im!”